Zabbix Monitoring Tool te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Zabbix is een open-source bewakingsprogramma voor netwerkdiensten, netwerkhardware, servers en toepassingen. Het is ontworpen om de status van je systeem en servers op te sporen en te bewaken. Zabbix biedt ondersteuning voor vele databasesystemen – waaronder MySQL, PostgreSQL, SQLite en IBM DB2 – voor het opslaan van gegevens. De Zabbix backend is geschreven in C en de frontend is geschreven in PHP.

In deze handleiding laten we je zien hoe je Zabbix 4.4 op een Ubuntu 18.04 server kunt installeren. We installeren Zabbix met Apache webserver, PHP en MariaDB server op de huidige Ubuntu 18.04 server.

Vereisten

Voor deze gids installeren we Zabbix op Ubuntu 18.04 Bionic Beaver met 4 GB RAM en 50 GB schijfruimte met 4 CPUs. Je zult ook root privileges op de server moeten hebben.

Wat zullen we doen?

  • Installeer Apache Webserver
  • PHP pakketten installeren en configureren
  • Installeer en COnfigureer MariaDB Server
  • Installeren en configureren van Zabbix
  • Zabbix Frontend Post-Installatie

Stap 1 – Installeer de Apache Webserver

Eerst installeren we de Apache webserver op de ubuntu 18.04.

Werk alle Ubuntu repository lijsten bij en installeer Apache pakketten met het onderstaande apt commando.

sudo apt update
sudo apt install apache2

Start daarna de Apache dienst en voeg hem toe aan het systeem opstarten.

systemctl start apache2
systemctl enable apache2

En de Apache dienst is in werking, controleer hem met het volgende commando.

systemctl status apache2

Als resultaat is de Apache webserver installatie op Ubuntu 18.04 voltooid.

Installeer Apache webserver

Stap 2 – PHP pakketten installeren

In deze stap installeren en configureren we PHP zoals Zabbix vereist. We zullen de standaard PHP versie installeren en gebruiken die door de Ubuntu repository wordt geleverd, de PHP 7.2.

Installeer PHP pakketten met het onderstaande apt commando.

sudo apt install php-cli php-common php-dev php-pear php-gd php-mbstring php-mysql php-xml php-bcmath libapache2-mod-php

Als de installatie voltooid is, ga je naar de PHP configuratie directory en bewerk je het ‘php.ini’ bestand.

Ga naar de map “/etc/php/7.2”.

cd /etc/php/7.2/

Bewerk het “php.ini” configuratiebestand voor zowel PHP Apache2 als CLI.

vim apache2/php.ini
vim cli/php.ini

Verander de details van de configuratie zoals hieronder.

date.timezone = Asia/Jakarta
max_execution_time = 600
max_input_time = 600
memory_limit = 256M
post_max_size = 32M
upload_max_filesize = 16M

Bewaar en sluit.

Herstart vervolgens de Apache dienst om een nieuwe PHP configuratie toe te passen.

systemctl restart apache2

Controleer of er geen fout optreedt, en als resultaat is de PHP installatie en configuratie voor Zabbix voltooid.

Installeer PHP

Stap 3 – Installeer en configureer MariaDB Server

In deze stap installeren we de MariaDB pakketten, stellen we het MariaDB root wachtwoord in, en maken we een nieuwe gebruiker en database voor Zabbix aan.

Installeer de MariaDB Server pakketten met het onderstaande apt commando.

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Start daarna de MariaDB dienst en voeg hem toe aan het systeem opstarten.

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

De MariaDB dienst is aan de praat, voer nu het ‘mysql_secure_installation’ commando hieronder uit om het MariaDB root wachtwoord in te stellen.

mysql_secure_installation

MariaDB configureren

En je wordt om het nieuwe MariaDB root wachtwoord gevraagd, typ je sterke wachtwoord en typ ‘y’ voor alle vragen.

Set a root password? [Y/n] Y
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Nu heb je het MariaDB root wachtwoord ingesteld.

Log nu in op de MySQL shell en maak een nieuwe database en gebruiker voor Zabbix.

Meld je aan in de MySQL Shell met het onderstaande commando.

mysql -u root -p

Maak nu een nieuwe database en gebruiker aan met de naam ‘zabbix’ en het wachtwoord ‘[email protected]’ met behulp van de volgende query’s.

create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
grant all privileges on zabbix.* to [email protected]'localhost' identified by '[email protected]';
grant all privileges on zabbix.* to [email protected]'%' identified by '[email protected]';
flush privileges;

Installeer de Zabbix Database

Type ‘exit’ om uit te loggen uit de MySQL shell, en als resultaat zijn de installatie en configuratie van de MariaDB server voltooid. En je hebt het MariaDB root wachtwoord ingesteld en de database voor de Zabbix installatie gemaakt.

Stap 4 – Installeer en configureer Zabbix

Nu hebben we de LAMP Stack op het Ubuntu systeem geïnstalleerd, en we hebben de database en gebruiker voor Zabbix aangemaakt. Voor deze stap installeren we Zabbix op de Ubuntu 18.04 Server.

Repository toevoegen en Zabbix installeren

Eerst voegen we de Zabbix Repository voor Ubuntu 18.04 Bionic Beever toe, daarna installeren we Zabbix pakketten op het systeem.

Download en installeer de Zabbix repository met het onderstaande commando

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.4-1+bionic_all.deb
dpkg -i zabbix-release_4.4-1+bionic_all.deb

Werk vervolgens de Ubuntu repository lijsten bij en installeer Zabbix pakketten met het volgende apt commando.

sudo apt update 
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent

Het resultaat is dat de Zabbix pakketten voor Ubuntu 18.04 geïnstalleerd zijn.

Importeer Zabbix Database Schema

Na de installatie van de Zabbix pakketten zullen we het voorbeeld van het Zabbix databaseschema importeren in de ‘zabbix’ databank.

Importeer Zabbix databaseschema naar de ‘zabbix’ databank met het onderstaande commando.

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Typ het wachtwoord voor de ‘zabbix’ gebruiker (Voor deze gids gebruiken we wachtwoord ‘[email protected]’).

Laad de databankdump in de database

En het Zabbix databaseschema is geïmporteerd naar de databank ‘zabbix’.

Configureer de Zabbix server

Bewerk de Zabbix Server configuratie ‘/etc/zabbix/zabbix_server.conf’ met een vim editor.

vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Haal het commentaar weg bij de volgende opties voor de database en verander het wachtwoord met je eigen wachtwoord.

DBHost = localhost
DBPassword = [email protected]

Bewaar en sluit.

Start vervolgens de Zabbix Server service en voeg hem toe aan het systeem opstarten.

systemctl start zabbix-server
systemctl enable zabbix-server

Controleer daarna de status van de Zabbix Server met het onderstaande commando.

systemctl status zabbix-server

Het resultaat is dat de Zabbix Server up and running is op de Ubuntu 18.04.

Zabbix configureren

Configureer Zabbix Agent

In dit onderdeel gaan we de Zabbix agent instellen.

Bewerk de Zabbix Agent configuratie ‘/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf’ met behulp van vim editor.

vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Haal het commentaar weg en verander de volgende waarden zoals hieronder.

Server = 127.0.0.1
ServerActive = 127.0.0.1

Hostname = zabbix18

Bewaar en sluit.

Start vervolgens de Zabbix Agent dienst en voeg hem toe aan het opstarten van het systeem.

systemctl start zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent

Controleer daarna de Zabbix Agent dienst met het onderstaande commando.

systemctl status zabbix-agent

Het resultaat is dat de Zabbix Agent dienst up and running is op het Ubuntu Systeem.

Configureer Zabbix Agent

Herstart Apache2 Webserver

Na het configureren van de Zabbix Server en Agent moeten we de Apache dienst opnieuw starten.

systemctl restart apache2

Daarmee is de installatie en configuratie van Zabbix op Ubuntu 18.04 voltooid.

Stap 5 – Zabbix Frontend na de installatie

Open je webbrowser en typ het IP adres van de server volgens het URL pad ‘/zabbix’.

http://10.5.5.30/zabbix/

Nu krijg je de welkomstboodschap voor de installatie van Zabbix.

Zabbix web installatieprogramma

Klik op de knop‘Volgende stap‘ om verder te gaan.

Nu controleert de Zabbix alle vereisten voor de Zabbix Frontend installatie. Zorg ervoor dat alle vereisten een groene‘OK‘ indicatie hebben.

Vereisten controleren

Klik op deknop ‘Volgende stap‘ om verder te gaan.

Kies voor de configuratie van de databank de MySQL database en typ het wachtwoord voor de databank en de gebruiker‘zabbix‘.

Configureer database verbinding

Klik weer op de knop‘Volgende stap‘.

Typ voor de Zabbix Server details je server IP adres en hostnaam, en klik dan weer op de‘Next step‘ knop.

Zabbix gegevens over de databaseserver

Klik nu weer op de knop‘Next step‘ om alle configuraties voor de installatie van de Zabbix Frontend te bevestigen.

Pre-installatie samenvatting

Als de installatie voltooid is, krijg je de‘Congratulations‘ boodschap zoals hieronder.

Zabbix installatie geslaagd

Klik op de‘Finish‘ knop en je wordt doorgestuurd naar de Zabbix login pagina.

Zabbix login

Typ de Zabbix standaard gebruiker als‘Admin‘ met wachtwoord‘zabbix‘, en klik dan op de‘Sign In‘ knop.

Nu krijg je het Zabbix Dashboard zoals hieronder.

Zabbix Monitor Dashboard

Daarmee is de installatie van Zabbix 4.4 op Ubuntu 18.04 Server met succes voltooid.

Referentie