YetiForce CRM installeren op Debian 10

YetiForce is een gratis en open-source Customer Relationship Management systeem dat helpt om relaties met klanten, leveranciers, partners en personeel te beheren. YetiForce kan geïntegreerd worden met LDAP, PBX, DAV, Kaarten, Sociale portalen, en andere webdiensten. Met YetiForce kun je je bedrijf overal ter wereld op afstand beheren. Het wordt geleverd met een rijke reeks functies, waaronder, 70+ gebruikersmodules en configuratiepanelen, facturering, E-mail automatisering en volgen, E-mail notificatie, grote en actieve gemeenschap, GDPR beheer en nog veel meer.

In deze handleiding laten we je zien hoe je YetiForce op Debian 10 kunt installeren met Let’s Encrypt gratis SSL.

Vereisten

 • Een server met Debian 10 met minimaal 2 GB RAM.
 • Een geldige domeinnaam met het IP van je server. We zullen voor dit artikel het domein example.com gebruiken.
 • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Alvorens te beginnen is het aan te raden je server met de nieuwste versie te updaten. Je kunt hem bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y
 apt-get upgrade -y

Als je server bijgewerkt is, herstart je hem om de veranderingen door te voeren.

Installeer Apache, MariaDB en PHP

Eerst moet je Apache, MariaDB, PHP en andere vereiste bibliotheken op je server installeren. Je kunt ze installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-common php-mysql php-gmp php-curl php-intl php-mbstring php-xmlrpc php-gd php-bcmath php-soap php-ldap php-imap php-xml php-cli php-zip git unzip wget -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, open je php.ini bestand en pas je enkele vereiste instellingen aan:

nano /etc/php/7.3/apache2/php.ini

Verander de volgende regels:

display_errors = Off
html_errors = Off
display_startup_errors
memory_limit = 256M
post_max_size = 50M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolkata

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Start dan de Apache en MariaDB service en zet ze aan om te starten bij het herstarten van het systeem met het volgende commando:

systemctl start apache2
 systemctl start mariadb
 systemctl enable apache2
 systemctl enable mariadb

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Database instellen

MariaDB is standaard niet beveiligd, dus je zult het moeten beveiligen. Je kunt hem beveiligen door het volgende commando uit te voeren:

mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

Enter current password for root (enter for none):
Set root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Als je klaar bent, log je in op de MariaDB shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Geef je root wachtwoord als daarom wordt gevraagd en maak dan een database en gebruiker voor YetiForce met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE yetiforcedb;
 MariaDB [(none)]> CREATE USER 'yetiforce'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens alle privileges aan de yetiforcedb met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON yetiforcedb.* TO 'yetiforce'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
 MariaDB [(none)]> EXIT;

Op dit punt heb je de MariaDB databank voor YetiForce ingesteld. Vervolgens kun je verder gaan met het downloaden van YetiForce.

YetiForce downloaden

Eerst moet je YetiForce downloaden van de sourceforge website. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

wget https://excellmedia.dl.sourceforge.net/project/yetiforce/YetiForce%20CRM%205.x.x/5.1.0/YetiForceCRM-5.1.0-complete.zip

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit naar de Apache web root directory door het volgende commando uit te voeren:

mkdir /var/www/html/yetiforce
 unzip YetiForceCRM-5.1.0-complete.zip -d /var/www/html/yetiforce

Geef vervolgens de juiste permissies aan de map yetiforce zoals hieronder:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/yetiforce
 chmod -R 755 /var/www/html/yetiforce

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer Apache voor YetiForce

Vervolgens moet je een Apache virtual host configuratiebestand maken voor de YetiForce. Je kunt het maken met het volgende commando:

nano /etc/apache2/sites-available/yetiforce.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/yetiforce
   ServerName example.com

   <Directory /var/www/html/yetiforce/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Schakel dan de Virtual host en rewrite module in met het volgende commando:

a2ensite yetiforce.conf
 a2enmod rewrite

Herstart tenslotte de Apache webdienst om de veranderingen door te voeren:

systemctl restart apache2

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Beveilig YetiForce met Let’s Encrypt Free SSL

YetiForce is nu geïnstalleerd en geconfigureerd. Vervolgens is het een goed idee om het te beveiligen met Let’s Encrypt gratis SSL. Om dat te doen moet je het Certbot programma op je server installeren.

Het Certbot client pakket is standaard niet beschikbaar in de Debian 10 standaard repository. Je kunt het toevoegen met het volgende commando:

echo "deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main" >> /etc/apt/sources.list

Werk vervolgens de repository bij en installeer de Certbot client met het volgende commando:

apt-get update -y
 apt-get install python-certbot-apache -t buster-backports

Eenmaal geïnstalleerd, voer je het volgende commando uit om het SSL certificaat voor je domein te verkrijgen en te installeren:

certbot --apache -d example.com

Je wordt gevraagd je e-mail adres op te geven en akkoord te gaan met de servicevoorwaarden.

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to
cancel): [email protected]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server at
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(A)gree/(C)ancel: A

Vervolgens moet je kiezen of je HTTP verkeer al dan niet wilt omleiden naar HTTPS, waarbij je HTTP toegang verwijdert, zoals hieronder te zien is:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for
new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this
change by editing your web server's configuration.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2

Kies optie 2 om een gratis SSL certificaat voor je domein te downloaden en te installeren en druk op Enter om de installatie te voltooien, zoals hieronder:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2020-03-23. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot-auto
  again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all*
  of your certificates, run "certbot-auto renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

Toegang tot YetiForce

Open nu je web browser en typ de URL https://example.com. Je wordt doorverwezen naar de YetiForce welkomstpagina:

YetiForce installatie wizard

Klik op de knop Installeren. Je zou de volgende pagina moeten zien:

YetiForce Licentie

Klik nu op de I agree knop om de licentieovereenkomst te accepteren. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Systeemconfiguratie

Geef je databasenaam, gebruikersnaam, wachtwoord, admin gebruikersgegevens op en klik op de Volgende knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Instellingen bevestigen

Klik nu op de Next knop om de veranderingen te bevestigen. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Controleer de serverconfiguratie

Klik nu op de Next knop om de server configuratie te verifiëren. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Set Bedrijfsgegevens

Geef nu je bedrijfsgegevens op en klik op de Next knop. Je wordt doorgestuurd naar het YetiForce dashboard op de volgende pagina:

YetiForce CRM dashboard

Conclusie

In het bovenstaande artikel heb je geleerd hoe je YetiForce met Let’s Encrypt gratis SSL op een Debian 10 server kunt installeren. Je kunt nu verder gaan met het naar eigen behoefte instellen van aanvullende instellingen. Voel je vrij om me te vragen als je vragen hebt.