Wolf CMS installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Wolf CMS is een gratis en open bron inhoudsbeheersysteem, geschreven in de programmeertaal PHP. Het is eenvoudige, snelle, lichtgewicht cms software en heeft een eenvoudige en elegante gebruikersinterface. Het biedt veel mogelijkheden zoals archiveren, markdown, statistieken, bestandsbeheer en nog veel meer.

In deze zelfstudie gaan we leren hoe je Wolf CMS op een Ubuntu 18.04 LTS server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Aan de slag

Voor je begint, moet je je systeem updaten met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Installeer LAMP Server

Wolf CMS is geschreven in de taal PHP en gebruikt MariaDB om de gegevens op te slaan. Je zult dus Apache webserver, MariaDB databaseserver, PHP en andere PHP bibliotheken op je server moeten installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-mysql wget unzip -y

Open na de installatie van alle pakketten het php.ini bestand en breng er enkele veranderingen in aan.

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 200M
max_execution_time = 360
post_max_size = 200M
date.timezone = Asia/Kolkata

Sla het bestand op en sluit het.

Start vervolgens de Apache en MariaDB dienst en zet ze aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Configureer MariaDB

MariaDB is standaard niet beveiligd. Je zult het dus moeten beveiligen. Je kunt dit doen door het script mysql_secure_installation te draaien:

sudo mysql_secure_installation

Dit script zal je huidige root wachtwoord veranderen, anonieme gebruikers verwijderen, root login op afstand verbieden, zoals hieronder te zien is:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

sudo mysql -u root

Voer je root wachtwoord in als daarom gevraagd wordt. Maak dan een database en gebruiker voor Wolf CMS:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wolfcmsdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wolfcmsuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';

Verleen vervolgens alle privileges aan het Wolf CMS met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON wolfcmsdb.* TO 'wolfcmsuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Installeer Wolf CMS

Eerst moet je de nieuwste versie van Wolf CMS downloaden van hun officiële website. Je kunt het downloaden door eenvoudig het volgende commando uit te voeren:

cd /tmp
wget https://bitbucket.org/wolfcms/wolf-cms-downloads/downloads/wolfcms-0.8.3.1.zip

Zodra de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit in de Apache web root directory met het volgende commando:

sudo unzip wolfcms-0.8.3.1.zip -d /var/www/html/

Geef vervolgens de juiste rechten aan de wolfcms directory met het volgende commando:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wolfcms/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/wolfcms/

Configureer Apache voor Wolf CMS

Vervolgens moet je een Apache virtual host bestand maken voor Wolf CMS. Je kunt het aanmaken met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/wolfcms.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/wolfcms
   ServerName example.com
   DirectoryIndex index.html index.php
   <Directory /var/www/html/wolfcms/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/wolfcms_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wolfcms_access.log combined

</VirtualHost>

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent. Schakel dan Apache virtual host in met het volgende commando:

sudo a2ensite wolfcms

Schakel vervolgens de Apache herschrijfmodule in en herstart de Apache dienst met het volgende commando:

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Je kunt de Apache webserver verifiëren met het volgende commando:

sudo systemctl status apache2

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
      ??apache2-systemd.conf
  Active: active (running) since Wed 2019-01-09 06:38:39 UTC; 8h ago
 Process: 886 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Tasks: 25 (limit: 1114)
  CGroup: /system.slice/apache2.service
      ??1195 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??1197 Passenger watchdog
      ??1200 Passenger core
      ??1207 Passenger ust-router
      ??1249 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??1250 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??1251 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??1252 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??1253 /usr/sbin/apache2 -k start

Jan 09 06:38:27 ubuntu1804 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jan 09 06:38:37 ubuntu1804 apachectl[886]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.1
Jan 09 06:38:39 ubuntu1804 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

Hernoem het .htaccess bestand om schone URL’s mogelijk te maken:

sudo mv /var/www/html/wolfcms/_.htaccess /var/www/html/wolfcms/.htaccess

Open het .htaccess bestand in een editor

sudo nano /var/www/html/wolfcms/.htaccess

en verander de regel ‘RewriteBase /wolfcms/’ in:

RewriteBase /

Sla het bestand dan op.

Toegang tot de Wolf CMS Web Interface

Wolf CMS is nu geïnstalleerd, het is tijd om het via de web browser te benaderen.

Open je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Controleer de vereisten voor Wolf CMS

Klik nu op de Ga door met installeren knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Database configuratie

Geef je database gegevens op zoals, databasenaam, databases gebruikersnaam en wachtwoord. Klik dan op de Nu installeren knop. Als de installatie met succes voltooid is. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Wolf CMS met succes geïnstalleerd

Vervolgens moet je de installatie directory, doc directory verwijderen en de schrijfrechten voor config.php bestand opheffen. Je kunt dit doen met het volgende commando:

cd /var/www/html/wolfcms
sudo rm -rf wolf/install docs
sudo chmod -rwxr-xr-x config.php

Klik nu op de“de login pagina“, je zou de volgende pagina moeten zien:

Log in op Wolf CMS

Geef nu je admin gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de knop Login. Je zou nu het Wolf CMS dashboard moeten zien op de volgende pagina:

Wolf CMS Dashboard

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt Wolf CMS met succes geïnstalleerd en ingesteld op een Ubuntu 18.04 LTS server. Ik hoop dat je nu gemakkelijk je eigen site kunt maken met Wolf CMS. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.