vTiger CRM installeren op Ubuntu

vTiger CRM is een gratis en open source software voor Customer Relationship Management voor je bedrijf. Het is geschreven in PHP en gebruikt MariaDB om zijn gegevens op te slaan. Het is speciaal ontworpen voor gebruiksgemak om bedrijfseigenaren in staat te stellen samen te werken en boeiende ervaringen met klanten gedurende het hele proces te automatiseren. Met vTiger CRM kunnen verkoop-, support- en marketingteams zich organiseren en samenwerken om klantervaringen meetbaar te verbeteren.

Kenmerken

 • Ondersteunt rolgebaseerde toegangscontrole.
 • Biedt Outlook, Thunderbird, Firefox en Gmail plugins.
 • Geautomatiseerde ondersteuning met behulp van een klantenportaal en ondersteuningstickets.
 • Workflows, taken en projectbeheer.
 • Maakt het mogelijk gegevens te importeren en exporteren via CSV-bestanden.
 • Biedt aanpasbare gebruikersdashboards.

In deze tutorial leren we hoe je vTiger CRM installeert op Ubuntu 18.04 server.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een statisch IP adres 192.168.0.103 is ingesteld op je server.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Voordat je begint, moet je je systeem bijwerken met de laatste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Zodra je server is bijgewerkt, herstart je je server om de wijzigingen toe te passen.

LAMP server installeren

VTiger CRM draait op de webserver, geschreven in PHP en gebruikt MariaDB om hun gegevens op te slaan. Je moet dus Apache, MariaDB, PHP en andere PHP-modules op je server installeren. Je kunt ze allemaal installeren door gewoon het volgende commando uit te voeren:

apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.2 php7.2 php7.2-cli php7.2-mysql php7.2-common php7.2-zip php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-curl php7.2-soap php7.2-gd php7.2-xml php7.2-intl php7.2-ldap php7.2-imap unzip wget -y

Zodra alle pakketten zijn geïnstalleerd, open je het bestand php.ini en breng je enkele wijzigingen aan:

nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende wijzigingen aan:

file_uploads = On
allow_url_fopen = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 30M
post_max_size = 40M
max_execution_time = 60
max_input_vars = 1500

Sla het bestand op en sluit het. Start dan de Apache en MariaDB service en laat ze starten bij het opstarten met het volgende commando:

systemctl start apache2
systemctl start mariadb
systemctl enable apache2
systemctl enable mariadb

Database configureren

Standaard is MariaDB niet beveiligd. Je zult hem dus moeten beveiligen. Je kunt dit doen door het mysql_secure_installation script uit te voeren:

mysql_secure_installation

Dit script zal je huidige root wachtwoord veranderen, anonieme gebruikers verwijderen, root login op afstand verbieden, zoals hieronder te zien is:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op de MariaDB-shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Voer je root-wachtwoord in bij de prompt. Maak dan een database en gebruiker aan voor vTiger met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE vtigerdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'vtiger'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Ken vervolgens alle privileges toe aan de vTiger database met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON vtigerdb.* TO 'vtiger'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION;

Vervang het woord mypqssword door je eigen veilige wachtwoord. Wijzig vervolgens de database met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> ALTER DATABASE vtigerdb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB-shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> exit

Installeer vTiger CRM

Eerst moet je de nieuwste versie van vTiger CRM downloaden van hun officiële website. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

wget https://excellmedia.dl.sourceforge.net/project/vtigercrm/vtiger%20CRM%207.1.0/Core%20Product/vtigercrm7.1.0.tar.gz

Zodra het downloaden is voltooid, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

tar -xvzf vtigercrm7.1.0.tar.gz

Kopieer vervolgens de uitgepakte map naar de Apache web root en geef de juiste rechten:

cp -r vtigercrm /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/vtigercrm
chmod -R 755 /var/www/html/vtigercrm

Als je dat gedaan hebt, kun je doorgaan met de volgende stap.

Apache configureren voor vTiger CRM

Vervolgens moet je een apache virtual host bestand aanmaken voor vTiger CRM. Je kunt het aanmaken met het volgende commando:

nano /etc/apache2/sites-available/vtigercrm.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   ServerName example.com
   DocumentRoot /var/www/html/vtigercrm/

   <Directory /var/www/html/vtigercrm/>
    Options FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog /var/log/apache2/vtigercrm_error.log
   CustomLog /var/log/apache2/vtigercrm_access.log combined
</VirtualHost>

Vervang de domeinnaam exampl.com door je eigen domeinnaam. Sla het bestand op en sluit het. Schakel vervolgens het Apache standaard virtuele host bestand uit en schakel het vTiger virtuele host bestand in met het volgende commando:

a2ensite vtigercrm
a2dissite 000-default

Schakel vervolgens Apache rewrite module in en herstart Apache service met het volgende commando:

a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Controleer vervolgens de status van Apache service met het volgende commando:

systemctl status apache2

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
      ??apache2-systemd.conf
  Active: active (running) since Wed 2019-02-06 16:23:20 UTC; 20min ago
 Process: 2929 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 2938 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2952 (apache2)
  Tasks: 11 (limit: 1113)
  CGroup: /system.slice/apache2.service
      ??2952 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2973 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2975 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2977 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2979 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2982 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2985 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2986 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2987 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??3156 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??3158 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 06 16:23:19 ubuntu1804 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Feb 06 16:23:20 ubuntu1804 apachectl[2938]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.
Feb 06 16:23:20 ubuntu1804 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

Toegang tot vTiger CRM

Open nu je webbrowser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

vTiger CRM installatiewizard

Klik nu op de knop Installeren. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Accepteer de licentie

Accepteer nu de vTiger publieke licentie. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Installatiewizard

Controleer vervolgens de installatievoorwaarden en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Systeemconfiguratie

Geef vervolgens je database naam, database gebruikersnaam, wachtwoord, admin gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Selecteer je industrie

Selecteer vervolgens je bedrijfstak en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Selecteer vTiger modules

Selecteer vervolgens modules en klik op de knop Volgende. Als de installatie met succes is voltooid, zou je de volgende pagina moeten zien:

vTiger CRM Dashboard

Gefeliciteerd je hebt vTiger CRM succesvol geïnstalleerd en geconfigureerd op Ubuntu 18.04 server.