Typesetter CMS te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Typesetter is een gratis, open bron en op PHP gebaseerd CMS, bedoeld voor gebruik door websites met een klein tot middelgroot volume. Typesetter stelt je in staat eigenschap rijke en flexibele websites te maken met behulp van een gemakkelijk te gebruiken echte WYSIWYG editor. Het gebruikt flat file opslag, dus er is geen databank nodig om de gegevens op te slaan. Het is eenvoudig, licht, snel en intuïtief voor gebruikers met weinig tot geen ervaring met webtechnologie.

In deze handleiding leren we hoe je Typesetter CMS op een Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een statisch IP adres 172.20.10.8 is ingesteld op je server.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Aan de slag

Voor je begint moet je je systeem updaten met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Als je systeem bijgewerkt is, herstart je het systeem om de veranderingen toe te passen.

Installeer Apache en PHP

Eerst moet je Apache webserver, PHP en andere PHP modules op je systeem installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install apache2 php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-mysql php7.2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip unzip wget -y

Als de installatie voltooid is, wijzig je het php.ini bestand:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 150M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolakata

Sla het bestand op en sluit het.

Installeer Typesetter

Download vervolgens de nieuwste versie van Typesetter van hun officiële website met het volgende commando:

wget -O typesettercms.zip https://www.typesettercms.com/Special_gpEasy?cmd=download

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

unzip typesettercms.zip

Kopieer vervolgens de uitgepakte map naar de Apache hoofdmap en geef de nodige rechten met het volgende commando:

sudo cp -r Typesetter /var/www/html/typesetter
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/typesetter/
sudo chmod -R 777 /var/www/html/typesetter/

Vervolgens moet je een Apache virtual host bestand maken voor Typesetter. Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/typesetter.conf

voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/typesetter
   ServerName example.com
   ServerAlias www.example.com

  <Directory /var/www/html/typesetter/>
    Options FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Vervang example.com door je eigen domeinnaam. Sla het bestand op en sluit het. Schakel dan virtual host en Apache herschrijfmodule in met het volgende commando:

sudo a2ensite typesetter.conf
sudo a2enmod rewrite

Herstart tenslotte de Apache dienst om alle veranderingen toe te passen:

sudo systemctl restart apache2

Toegang Typesetter

Open je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Typesetter CMS setup wizard

Geef je Site naam, gebruikersnaam, wachtwoord en email adres op. Klik dan op de knop Installeren. Als de installatie voltooid is. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Installeren van het CMS

Klik nu op de knop Bekijk je website. Je wordt doorverwezen naar het Typesetter dashboard zoals hieronder:

Typesetter CMS geïnstalleerd- Inloggen op Dashboard

Links