Shopware te installeren met NGINX en Let’s encrypt op Debian 9

Shopware is een veel gebruikte professionele open source e-commerce software. Gebaseerd op geavanceerde technologieën als Symfony 3, Doctrine2 en Zend Framework is Shopware het perfecte platform voor je volgende e-commerce project. Deze handleiding toont je hoe je Shopware Community Edition (CE) op een Debian 9 systeem installeert door NGINX als webserver te gebruiken en hoe je de website met een gratis Let’s encrypt SSL certificaat beveiligt.

Vereisten

Zorg ervoor dat je systeem aan de volgende minimum eisen voldoet:

 • Linux-gebaseerd besturingssysteem met NGINX of Apache 2.x (met mod_rewrite) webserver geïnstalleerd.
 • PHP 5.6.4 of hoger met ctype, gd, curl, dom, hash, iconv, zip, json, mbstring, openssl, session, simplexml, xml, zlib, fileinfo, en pdo/mysql uitbreidingen. PHP 7.1 of hoger wordt sterk aanbevolen.
 • MySQL 5.5.0 of hoger.
 • Mogelijkheid om cron jobs in te stellen.
 • Minimaal 4 GB beschikbare ruimte op de harde schijf.
 • IonCube Loader versie 5.0.0 of hoger(optioneel).

OPMERKING: Shopware is momenteel tot PHP 7.2.x compatibel.

Vereisten

 • Een besturingssysteem met Debian 9.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Eerste stappen

Controleer je Debian versie:

lsb_release -ds
# Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)

Stel de tijdzone in:

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Werk je besturingssysteem pakketten (software) bij. Dit is een belangrijke eerste stap omdat je er zeker van bent dat je de laatste updates en beveiligingsfixes voor de standaard softwarepakketten van je besturingssysteem hebt:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Installeer enkele essentiële pakketten die nodig zijn voor het basisbeheer van het Debian besturingssysteem:

sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat apt-transport-https

Stap 1 – Installeer PHP en PHP uitbreidingen

Installeer PHP, en ook de nodige PHP uitbreidingen voor Shopware:

sudo apt install -y php7.0 php7.0-cli php7.0-fpm php7.0-common php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-json php7.0-zip php7.0-gd php7.0-xml php7.0-mbstring php7.0-opcache

Om PHP gecompileerd in modules te tonen, kun je:

php -m

ctype
curl
exif
fileinfo
. . .
. . .

Controleer de PHP versie:

php --version

# PHP 7.0.30-0+deb9u1 (cli) (built: Jun 14 2018 13:50:25) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
# Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.2.15-0debian0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

De PHP-FPM dienst wordt automatisch gestart en ingeschakeld bij het herstarten op een Debian 9 systeem, dus je hoeft hem niet handmatig te starten en in te schakelen. We kunnen overgaan tot de volgende stap, namelijk de installatie van de IonCube Loader.

Stap 2 – Installeer IonCube Loader(optioneel)

Download IonCube Loader:

cd /tmp && wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Pak de loader uit:

tar xfz ioncube_loaders_lin_*.gz

Zoek de PHP extensies directory op het systeem door het onderstaande commando uit te voeren:

php -i | grep extension_dir
# extension_dir => /usr/lib/php/20170718 => /usr/lib/php/20170718

Kopieer de ionCube Loader naar de PHP extensions directory:

sudo cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_7.0.so /usr/lib/php/20170718/

Neem de loader op via PHP configuratie:

sudo vim /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Voeg dan een regel toe in het bestand om ionCube loader op te nemen. Die kan overal in het onderstaande bestand staan [PHP] line:

zend_extension = /usr/lib/php/20170718/ioncube_loader_lin_7.0.so

Sla het bestand op en herstart PHP-FPM:

sudo systemctl restart php7.0-fpm.service

Stap 3 – Installeer MariaDB en maak een databank voor Shopware

Installeer MariaDB databaseserver:

sudo apt install -y mariadb-server

Controleer de versie van MariaDB:

mysql --version
# mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.26, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Voer uit mysql_secure installation script to improve MariaDB security and set the password for MariaDB root user:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord elk van de vragen:

Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin? N
New password: your_secure_password
Re-enter new password: your_secure_password
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Maak verbinding met MariaDB shell als de root gebruiker:

sudo mysql -u root -p
# Enter password

Maak een lege MariaDB databank en gebruiker voor Shopware en onthoud de inloggegevens:

mysql> CREATE DATABASE dbname;
mysql> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Sluit MariaDB af:

mysql> exit

Vervang dbname, username and password with your own names.

Stap 4 – Installeer Acme.sh client en verkrijg het Let’s Encrypt certificaat (optioneel)

Je website met HTTPS beveiligen is niet noodzakelijk, maar het is een goed gebruik om je site verkeer te beveiligen. Om een TLS certificaat van Let’s Encrypt te verkrijgen zullen we Acme.sh client gebruiken. Acme.sh is een zuivere Unix shell software voor het verkrijgen van TLS certificaten van Let’s Encrypt zonder afhankelijkheden.

Download en installeer acme.sh:

sudo su - root
git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~

Controleer de versie van acme.sh:

acme.sh --version
# v2.8.1

Verkrijg RSA en ECC/ECDSA certificaten voor je domein/hostnaam:

# RSA 2048
acme.sh --issue --standalone -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
acme.sh --issue --standalone -d example.com --keylength ec-256

Als je nep certificaten wilt om te testen kun je toevoegen --staging flag to the above commands.

Na het uitvoeren van de bovenstaande commando’s zijn je certificaten en sleutels binnen:

 • Voor RSA: /home/username/example.com directory.
 • Voor ECC/ECDSA: /home/username/example.com_ecc directory.

Om je uitgegeven certs op te sommen kun je uitvoeren:

acme.sh --list

Maak een directory om je certs in op te slaan. We zullen een directory gebruiken /etc/letsencrypt.

mkdir -p /etc/letsecnrypt/example.com
sudo mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com_ecc

Installeer/kopieer certificaten naar /etc/letsencrypt directory.

# RSA
acme.sh --install-cert -d example.com --cert-file /etc/letsencrypt/example.com/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/example.com/private.key --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"
# ECC/ECDSA
acme.sh --install-cert -d example.com --ecc --cert-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"

Alle certificaten worden om de 60 dagen automatisch vernieuwd.

Verlaat na het verkrijgen van certs de root gebruiker en ga terug naar de gewone sudo gebruiker:

exit

Stap 5 - Installeer en configureer NGINX

Installeer de NGINX webserver:

sudo apt install -y nginx

Controleer de NGINX versie:

sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.10.3

Configureer NGINX voor Shopware. Voer uit. sudo vim /etc/nginx/sites-available/shopware.conf and add the following configuration:

server {
  listen 80;
  listen 443 ssl;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/private.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key; server_name example.com; root /var/www/shopware; index shopware.php index.php; location / { try_files $uri $uri/ /shopware.php$is_args$args; } location /recovery/install { index index.php; try_files $uri /recovery/install/index.php$is_args$args; } location ~ \.php$ { include snippets/fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock; } }

Activeer de nieuwe shopware.conf configuration by linking the file to the sites-enabled directory:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/shopware.conf /etc/nginx/sites-enabled

Controleer NGINX configuratie op syntaxfouten:

sudo nginx -t

Herlaad NGINX service:

sudo systemctl reload nginx.service

Stap 6 - Installeer Shopware

Maak een document root directory voor Shopware:

sudo mkdir -p /var/www/shopware

Verander het eigendom van de /var/www/shopware directory to {jour_user}:

sudo chown -R {your_user}:{your_user} /var/www/shopware

Navigeer naar de document root directory:

cd /var/www/shopware

Download en unzip de nieuwste Shopware release via wget:

wget https://releases.shopware.com/install_5.5.8_d5bf50630eeaacc6679683e0ab0dcba89498be6d.zip?_ga=2.141661361.269357371.1556739808-1418008019.1556603459 -O shopware.zip
unzip shopware.zip
rm shopware.zip

OPMERKING: Werk de download URL bij als er een nieuwere uitgave is.

Verander het eigendom van de /var/www/shopware directory to www-data.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/shopware

Verhoog memory_limit = 256M and upload_max_filesize = 6M, and set allow_url_fopen = On if not already set in /etc/php/7.0/fpm/php.ini file.

sudo vim /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Na het aanbrengen van wijzigingen in /etc/php/7.0/fpm/php.ini file, reload php7.0-fpm.service:

sudo systemctl reload php7.0-fpm.service

Open je domein/IP in de web browser en volg de installatie wizard. De backend van Shopware bevindt zich op /backend example: http://example.com/backend.

Stap 7 - Voltooi de installatie van Shopware

Begin met de taal te kiezen en klik op Volgende:

Shopware installatie wizard

Zorg er vervolgens voor dat je aan alle Shopware eisen voldoet:

Aan de systeemeisen is voldaan

Ga akkoord met Shopware TOS en klik op Volgende:

Licentie aanvaarden

Voer database credentials in en klik op Next:

Shopware database instellingen

Start de installatie om databasetabellen te maken:

Installeren van databasetabellen

Daarna zie je een bericht over succesvolle database import:

Databank initialisatie geslaagd

Kies een licentie en klik op Volgende:

Kies licentie

Vul een paar basisinstellingen in om de installatie af te ronden en klik op Next:

Basisinstellingen

De installatie is voltooid.

De installatie is voltooid

Om toegang te krijgen tot het admin gedeelte voeg je /backend toe aan je URL.

Shopware backend login

Je hebt Shopware met succes geïnstalleerd. Veel plezier met je nieuwe online winkel!