Shopware installeren met NGINX en Let’s Encrypt op CentOS 7

Shopware is de volgende generatie van open source e-commerce software. Gebaseerd op geavanceerde technologieën als Symfony 3, Doctrine2 en Zend Framework is Shopware het perfecte platform voor je volgende e-commerce project. Deze handleiding leidt je door de installatie van Shopware Community Edition (CE) op een CentOS 7 systeem door NGINX als webserver te gebruiken.

Vereisten

Zorg ervoor dat je systeem aan de volgende minimum eisen voldoet:

 • Linux-gebaseerd besturingssysteem met NGINX of Apache 2.x (met mod_rewrite) webserver geïnstalleerd.
 • PHP 5.6.4 of hoger met ctype, gd, curl, dom, hash, iconv, zip, json, mbstring, openssl, session, simplexml, xml, zlib, fileinfo, en pdo/mysql uitbreidingen. PHP 7.1 of hoger wordt sterk aanbevolen.
 • MySQL 5.5.0 of hoger.
 • Mogelijkheid om cron jobs in te stellen.
 • Minimaal 4 GB beschikbare ruimte op de harde schijf.
 • IonCube Loader versie 5.0.0 of hoger(optioneel).

OPMERKING: Shopware is momenteel tot PHP 7.2.x compatibel.

Vereisten

 • Een besturingssysteem met CentOS 7.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Eerste stappen

Controleer je CentOS versie:

cat /etc/centos-release

Stel de tijdzone in:

timedatectl list-timezones
sudo timedatectl set-timezone 'Region/City'

Werk je pakketten (software) voor het besturingssysteem bij. Dit is een belangrijke eerste stap omdat je er zeker van bent dat je de laatste updates en beveiligingsfixes hebt voor de standaard softwarepakketten van je besturingssysteem:

sudo yum update -y

Installeer enkele essentiële pakketten die nodig zijn voor het basisbeheer van het CentOS besturingssysteem:

sudo yum install -y curl wget vim unzip socat epel-release

Stap 1 – Installeer PHP en PHP uitbreidingen

Installeer de Webtatic YUM repo:

sudo rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Installeer PHP, en ook de nodige PHP uitbreidingen voor Shopware:

sudo yum install -y php72w php72w-cli php72w-fpm php72w-common php72w-mysql php72w-curl php72w-json php72w-zip php72w-gd php72w-xml php72w-mbstring php72w-opcache

Om PHP gecompileerd in modules te tonen, kun je uitvoeren:

php -m

ctype
curl
exif
fileinfo
. . .
. . .

Controleer de PHP versie:

php --version
# PHP 7.2.14 (cli) (built: Jan 12 2019 12:47:33) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
# Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
#   with Zend OPcache v7.2.14, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Start en schakel de PHP-FPM dienst in:

sudo systemctl start php-fpm.service
sudo systemctl enable php-fpm.service

We kunnen overgaan tot de volgende stap, die de installatie van de IonCube Loader is.

Stap 2 – Installeer IonCube Loader(optioneel)

Download IonCube Loader:

cd /tmp && wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Pak de loader uit:

tar xfz ioncube_loaders_lin_*.gz

Zoek de PHP extensies directory op het systeem door het onderstaande commando uit te voeren:

php -i | grep extension_dir
# extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules

Kopieer de ionCube Loader naar de PHP extensions directory:

sudo cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_7.2.so /usr/lib64/php/modules

Neem de loader op via PHP configuratie:

sudo vim /etc/php.ini

Voeg dan een regel toe in het bestand om ionCube loader op te nemen. Het kan overal in het bestand onder de [PHP] regel staan:

zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.2.so

Sla het bestand op en herstart PHP-FPM:

sudo systemctl restart php-fpm.service

Stap 3 – Installeer MariaDB en maak een databank voor Shopware

Installeer de databaseserver MariaDB:

sudo yum install -y mariadb-server

Controleer de MariaDB versie:

mysql --version
# mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.26, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Start de MariaDB dienst en schakel die in:

sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

Voer het installatiescript mysql_secure uit om MariaDB beter te beveiligen en stel het wachtwoord in voor de root gebruiker van MariaDB:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord elk van de vragen:

Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin? N
New password: your_secure_password
Re-enter new password: your_secure_password
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Maak verbinding met MariaDB shell als de root gebruiker:

sudo mysql -u root -p
# Enter password

Maak een lege MariaDB database en gebruiker voor Shopware en onthoud de credentials:

mysql> CREATE DATABASE dbname;
mysql> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Sluit MariaDB af:

mysql> exit

Vervang dbname, gebruikersnaam en wachtwoord door je eigen namen.

Stap 4 – Installeer Acme.sh client en verkrijg het Let’s Encrypt certificaat (optioneel)

Je website met HTTPS beveiligen is niet noodzakelijk, maar het is een goed gebruik om je site verkeer te beveiligen. Om een TLS certificaat van Let’s Encrypt te verkrijgen zullen we acme.sh client gebruiken. Acme.sh is een zuivere Unix shell software voor het verkrijgen van TLS certificaten van Let’s Encrypt zonder afhankelijkheden.

Download en installeer acme.sh:

sudo su - root
git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git
cd acme.sh 
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~

Controleer de versie van acme.sh:

acme.sh --version
# v2.8.1

Verkrijg RSA en ECC/ECDSA certificaten voor je domein/hostnaam:

# RSA 2048
acme.sh --issue --standalone -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
acme.sh --issue --standalone -d example.com --keylength ec-256

Als je nep-certificaten wilt om te testen kun je –staging vlag toevoegen aan de bovenstaande commando’s.

Na het uitvoeren van de bovenstaande commando’s zijn je certificaten en sleutels binnen:

 • Voor RSA: /home/gebruikersnaam/voorbeeld.com directory.
 • Voor ECC/ECDSA: /home/username/example.com_ecc directory.

Om een lijst van je uitgegeven certs te maken kun je uitvoeren:

acme.sh --list

Maak een directory om je certs in op te slaan. We zullen een directory /etc/letsencrypt gebruiken.

mkdir -p /etc/letsecnrypt/example.com
sudo mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com_ecc

Installeer/kopieer certificaten naar de map /etc/letsencrypt.

# RSA
acme.sh --install-cert -d example.com --cert-file /etc/letsencrypt/example.com/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/example.com/private.key --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"
# ECC/ECDSA
acme.sh --install-cert -d example.com --ecc --cert-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"

Alle certificaten worden om de 60 dagen automatisch vernieuwd.

Verlaat na het verkrijgen van de certs de root gebruiker en ga terug naar de gewone sudo gebruiker:

exit

Stap 5 – Installeer en configureer NGINX

Installeer de NGINX webserver:

sudo yum install -y nginx

Controleer de NGINX versie:

nginx -v

Start Nginx service en schakel die in:

sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Configureer NGINX voor Shopware. Voer sudo vim /etc/nginx/conf.d/shopware.conf uit en voeg de volgende configuratie toe:

server {
  listen 80;
  listen 443 ssl;
  
  server_name example.com;
  root /var/www/shopware;
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.cer;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/example.com.key;
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.cer;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/example.com.key;
  index shopware.php index.php;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /shopware.php$is_args$args;
  }

  location /recovery/install {
   index index.php;
   try_files $uri /recovery/install/index.php$is_args$args;
  }

  location ~ \.php$ {
    include fastcgi.conf;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  }
}

Controleer de NGINX configuratie op syntaxisfouten:

sudo nginx -t

Herlaad de NGINX dienst:

sudo systemctl reload nginx.service

Stap 6 – Installeer Shopware

Maak een document root directory voor Shopware:

sudo mkdir -p /var/www/shopware

Verander het eigendom van de /var/www/shopware directory in {jour_user}:

sudo chown -R {your_user}:{your_user} /var/www/shopware

Navigeer naar de document root directory:

cd /var/www/shopware

Download en pak de nieuwste Shopware uitgave uit via wget:

wget https://releases.shopware.com/install_5.5.8_d5bf50630eeaacc6679683e0ab0dcba89498be6d.zip?_ga=2.141661361.269357371.1556739808-1418008019.1556603459 -O shopware.zip
unzip shopware.zip
rm shopware.zip

OPMERKING: Werk de download URL bij als er een nieuwere uitgave is.

Verander het eigendom van de /var/www/shopware directory in nginx.

sudo chown -R nginx:nginx /var/www/shopware

Voer sudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf uit en stel gebruiker en groep in op nginx.

sudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf
# user = nginx
# group = nginx

Maak de map /var/lib/php/session aan en verander het eigendom ervan in een gebruiker nginx.

sudo mkdir -p /var/lib/php/session && sudo chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session

Verhoog memory_limit = 256M en upload_max_filesize = 6M, en stel allow_url_fopen = On in als dat nog niet is ingesteld in het bestand /etc/php.ini.

sudo vim /etc/php.ini

Herlaad php-fpm.service na het aanbrengen van wijzigingen in /etc/php.ini bestand:

sudo systemctl reload php-fpm.service

Open je domein/IP in de web browser en volg de installatie wizard. De backend van Shopware bevindt zich op /backend voorbeeld: http://example.com/backend.

Stap 7 – Voltooi de installatie van Shopware

Begin met de taal te kiezen en klik op Volgende:

Shopware installatie wizard

Zorg er vervolgens voor dat je aan alle Shopware eisen voldoet:

Aan de systeemeisen is voldaan

Ga akkoord met Shopware TOS en klik op Volgende:

Licentie aanvaarden

Voer database credentials in en klik op Next:

Shopware database instellingen

Start de installatie om databasetabellen te maken:

Installeren van databasetabellen

Daarna zie je een bericht over succesvolle database import:

Databank initialisatie geslaagd

Kies een licentie en klik op Volgende:

Kies licentie

Vul een paar basisinstellingen in om de installatie af te ronden en klik op Next:

Basisinstellingen

De installatie is voltooid.

De installatie is voltooid

Om toegang te krijgen tot het admin gedeelte voeg je /backend toe aan je URL.

Shopware backend login

Je hebt Shopware met succes geïnstalleerd. Veel plezier met je nieuwe online winkel!