Shopware 6 installeren met Nginx en Let’s Encrypt SSL op Ubuntu 20.04

Shopware CE is een gratis en open-source eCommerce platform geschreven in Symfony en Vue.js. Het is gebaseerd op een vrij moderne technologie stack en een heel goed alternatief voor een andere eCommerce toepassing, zoals Magento. Het is een zeer krachtige en flexibele toepassing en geeft je de vrijheid om snel en gemakkelijk je groeipotentieel te benutten en je te concentreren op de perfecte klantervaring. Het biedt een eenvoudige en gebruiksvriendelijke admin interface voor het beheer van klanten en bestellingen. Je kunt er de prijzen van producten mee beheren, thema’s veranderen of bijwerken, e-mail sjablonen ontwerpen voor de marketing van je producten, en statistische resultaten genereren.

In deze handleiding laten we je zien hoe je Shopware CE met Nginx en Let’s Encrypt installeert op Ubuntu 20.04.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 20.04 met minimaal 4 GB RAM.
 • Een geldige domeinnaam die met je server is verbonden.
 • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Installeer Nginx en MariaDB

Installeer eerst de Nginx webserver en de MariaDB databaseserver met het volgende commando:

apt-get install nginx mariadb-server -y

Zodra beide pakketten geïnstalleerd zijn, start je de Nginx en MariaDB service, en zet je ze aan om te starten bij het opstarten van het systeem:

systemctl start nginx
systemctl start mariadb
systemctl enable nginx
systemctl enable mariadb

Installeer PHP en andere componenten

Shopware 6 ondersteunt PHP versies tussen 7.2 en 7.3. Je zult dus PHP samen met andere bibliotheken in je systeem moeten installeren.

Voeg eerst de PHP repository aan je systeem toe met het volgende commando:

apt-get install software-properties-common -y
add-apt-repository ppa:ondrej/php

Zodra de repository is toegevoegd, installeer je PHP samen met andere bibliotheken met het volgende commando:

apt-get install php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-json php7.2-zip php7.2-gd php7.2-xml php7.2-mbstring php7.2-intl php7.2-opcache git unzip socat curl bash-completion -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, bewerk je het php.ini bestand en pas je enkele gewenste instellingen aan:

nano /etc/php/7.2/fpm/php.ini

Verander de volgende regels:

memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 20M
max_execution_time = 300

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent.

Vervolgens moet je IonCube loader in je systeem installeren.

Download hem eerst met het volgende commando:

wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Pak het gedownloade bestand, eenmaal gedownload, uit met het volgende commando:

tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Zoek vervolgens het pad van de PHP uitbreidingsdirectory:

php -i | grep extension_dir

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

extension_dir => /usr/lib/php/20190902 => /usr/lib/php/20190902

Kopieer vervolgens IonCube loader naar de PHP extensie directory:

cp ioncube/ioncube_loader_lin_7.2.so /usr/lib/php/20180731/

Bewerk vervolgens het php.ini bestand en definieer de IonCube loader:

nano /etc/php/7.2/fpm/php.ini

Voeg de volgende regel toe binnen de sectie [PHP]:

zend_extension = /usr/lib/php/20180731/ioncube_loader_lin_7.2.so

Bewaar en sluit het bestand en herstart dan de PHP-FPM dienst om de veranderingen toe te passen.

systemctl restart php7.2-fpm

Configureer de MariaDB Database

Beveilig eerst de MariaDB installatie en stel het root wachtwoord in met het volgende script:

mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

Enter current password for root (enter for none): 
Set root password? [Y/n] Y
New password: 
Re-enter new password: 
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Als je klaar bent, log je in in de MariaDB shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Geef je MariaDB root wachtwoord en maak dan een database en gebruiker voor Shopware:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE shopwaredb;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON shopwaredb.* TO 'shopware'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit;

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer Composer

Composer is een afhankelijkhedenbeheerder voor PHP. Het wordt gebruikt om alle PHP afhankelijkheden te installeren die nodig zijn om Shopware te installeren.

Je kunt het installeren met het curl commando zoals hieronder getoond:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/bin --filename=composer

Eenmaal geïnstalleerd, controleer je de Composer versie met het volgende commando:

composer --version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Composer version 1.10.7 2020-06-03 10:03:56

Shopware downloaden

Maak eerst een map voor Shopware binnen de Nginx web root map:

mkdir /var/www/html/shopware

Verander de directory vervolgens in shopware en download de nieuwste versie van Shopware met het volgende commando:

cd /var/www/html/shopware
wget https://www.shopware.com/en/Download/redirect/version/sw6/file/install_6.2.2_1592398977.zip

Eenmaal gedownload pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

unzip install_6.2.2_1592398977.zip

Installeer vervolgens alle PHP afhankelijkheden met het volgende commando:

composer install

Verander vervolgens het eigendom van de map shopware en geef de juiste rechten met het volgende commando:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/shopware
chmod -R 755 /var/www/html/shopware

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer Nginx voor Shopware

Maak eerst een nieuw Nginx virtual host configuratiebestand voor Shopware:

nano /etc/nginx/sites-available/shopware.conf

Voeg de volgende regels toe:

server {
  listen 80;

  index index.php index.html;
  server_name shopware.linuxbuz.com;
  root /var/www/html/shopware/public;

  location /recovery/install {
    index index.php;
    try_files $uri /recovery/install/index.php$is_args$args;
  }

  location /recovery/update/ {
    location /recovery/update/assets {
    }
    if (!-e $request_filename){
      rewrite . /recovery/update/index.php last;
    }
  }

  location / {
    try_files $uri /index.php$is_args$args;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    include fastcgi.conf;
    fastcgi_param HTTP_PROXY "";
    fastcgi_buffers 8 16k;
    fastcgi_buffer_size 32k;
    client_max_body_size 24M;
    client_body_buffer_size 128k;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
    http2_push_preload on;
  }
}

Sla het bestand op en sluit het af, schakel dan het Shopware virtuele host bestand in met het volgende commando:

ln -s /etc/nginx/sites-available/shopware.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Controleer vervolgens de Nginx op een eventuele syntaxfout met het volgende commando:

nginx -t

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Herstart vervolgens de Nginx dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl reload nginx

Ga naar de Shopware installatiewizard

Op dit punt is Shopware in je systeem geïnstalleerd. Open nu je web browser en typ de URL http://shopware.linuxbuz.com. Je zou de Shopware web installatie wizard moeten zien:

Shopware 6

Kies je taal en klik op de Next knop. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Controle van systeemeisen

Controleer of alle vereiste dependencies geïnstalleerd zijn en klik dan op de Next knop. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Voorwaarden en condities aanvaarden

Accepteer de voorwaarden en condities, en klik op de Next knop. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Shopware databank configureren

Geef je database gegevens op en klik op de Start Installation knop. Als de installatie met succes voltooid is, zou je het volgende scherm moeten zien:

Shopware is geïnstalleerd

Klik nu op de Next knop. Je zou nu het Shopware configuratiescherm moeten zien:

Shopware Winkel Configuratie

Geef je winkelnaam, e-mail, land, admin e-mail, admin gebruikersnaam, wachtwoord op en klik op de Volgende knop. Je wordt doorgestuurd naar het Shopware dashboard scherm:

Shopware dashboard

Klik op de knop Volgende. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Invoer van gegevens

Installeer de gewenste gegevens en klik op de knop Volgende. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Opzetten van e-mail

Kies je gewenste e-mail agent en klik op de Volgende knop. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Lokale postagent

Kies je gewenste optie en klik op de knop Volgende. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Stel Paypal betalingen in Shopware in

Configureer je PayPal of klik op de Skip knop. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Paypal Sandbox modus

Configureer je PayPal inloggegevens of klik op de knop Overslaan. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Aanbevolen plugins

Kies je regio en klik op de knop Volgende. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Shopware account

Klik op de knop Overslaan. Als de Shopware geconfigureerd is, zou je het volgende scherm moeten zien:

Shopware setup voltooid

Klik op de knop Finish. Je zou het Shopware dashboard moeten zien in het volgende scherm:

Shopware 6

Beveilig Shopware met Let’s Encrypt

Voor je begint, moet je de Certbot client op je systeem installeren om de Let’s Encrypt SSL te installeren en beheren. Je kunt het installeren met het volgende commando:

apt-get install certbot python3-certbot-nginx -y

Als de Certbot client geïnstalleerd is, voer je het volgende commando uit om Let’s Encrypt SSL voor je website te downloaden en te installeren:

certbot --nginx -d shopware.linuxbuz.com

Geef je email adres op en accepteer de servicevoorwaarden zoals hieronder getoond:

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to
cancel): [email protected]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server at
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(A)gree/(C)ancel: A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work
encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for shopware.linuxbuz.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/sites-enabled/shopware.conf

Kies, of je HTTP verkeer al dan niet wilt omleiden naar HTTPS:

Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for
new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this
change by editing your web server's configuration.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2

Typ 2 en druk op enter om het proces te starten. Als de installatie voltooid is, zou je de volgende uitvoer moeten zien:

Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/sites-enabled/shopware.conf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Congratulations! You have successfully enabled https://shopware.linuxbuz.com

You should test your configuration at:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=shopware.linuxbuz.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/shopware.linuxbuz.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/shopware.linuxbuz.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2020-09-22. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot again
  with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of
  your certificates, run "certbot renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

Op dit moment is je Shopware website beveiligd met Let’s Encrypt SSL. Je kunt nu je website veilig bezoeken met de URL https://shopware.linuxbuz.com.

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes Shopware met Nginx en Let’s Encrypt SSL geïnstalleerd op Ubuntu 20.04. Je kunt nu beginnen je eigen online zaak op te zetten met Shopware. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.