Shopware 6 installeren met NGINX en Let’s Encrypt op CentOS 8

Shopware is een gratis en open-source platform dat je helpt je eigen e-commerce website te beginnen om je online business te stimuleren. Het biedt een heleboel handige hulpmiddelen die je helpen een volledig responsieve online winkel te bouwen en aan te passen. Het lijkt erg op Magento. Vergeleken met Magento is Shopware een zeer krachtige, gemakkelijk te gebruiken, en flexibele toepassing. Het helpt je met zijn moderne gebruikersinterface om van elk apparaat gemakkelijk inhoud en producten te maken en te beheren.

In deze handleiding laten we je zien hoe je Shopware met Nginx en Let’s Encrypt SSL op CentOS 8 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server die CentOS 8 draait.
 • Een geldige domeinnaam die wijst naar het IP van je server.
 • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Installeer de LEMP server

Shopware draait op een webserver en is gebouwd op PHP met Symfony en Zend componenten, en gebruikt MySQL of MariaDB als database backend. Je zult dus Nginx, MariaDB, PHP en andere uitbreidingen op je server moeten installeren. Je kunt ze allemaal installeren met het volgende commando:

dnf install nginx mariadb-server php php-cli php-intl php-fpm php-common php-mysqli php-curl php-json php-zip php-gd php-xml php-mbstring php-opcache unzip -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, start je de Nginx, MariaDB en PHP-FPM dienst en schakel je ze in om te starten bij het herstarten van het systeem met het volgende commando:

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
systemctl start nginx
systemctl start php-fpm
systemctl enable nginx
systemctl enable php-fpm

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer PHP-FPM

Standaard is PHP-FPM ingesteld om als apache gebruiker en groep te draaien. Je zult het dus moeten configureren om als Nginx gebruiker en groep te draaien. Je kunt dat doen door het bestand /etc/php-fpm.d/www.conf te bewerken:

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Verander de volgende regels:

user = nginx 
group = nginx 

Bewaar en sluit het bestand en maak dan een sessiemap aan en stel het juiste eigendom in met het volgende commando:

mkdir -p /var/lib/php/session 
chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session

Bewerk vervolgens het php.ini bestand en pas enkele aanbevolen instellingen aan:

nano /etc/php.ini

Verander de volgende regels:

memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 20M
date.timezone = Asia/Kolkata

Bewaar en sluit het bestand en herstart dan de PHP-FPM dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart php-fpm

Maak een databank voor Shopware

Vervolgens moet je een database en gebruiker voor Shopware maken. Maak eerst verbinding met de MariaDB met het volgende commando:

mysql

Eenmaal verbonden maak je een database en gebruiker met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE shopware;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON shopware.* TO 'shopware' IDENTIFIED BY 'password';

Spoel vervolgens de privileges en verlaat de MariaDB met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Shopware downloaden

Vervolgens moet je de nieuwste versie van Shopware downloaden van zijn officiële website. Maak eerst een map voor Shopware binnen de Nginx hoofdmap:

mkdir /var/www/html/shopware

Download vervolgens de Shopware met het volgende commando:

wget https://www.shopware.com/en/Download/redirect/version/sw6/file/install_v6.3.5.0_ba08dbfc07784b5cefe7837f2abbda69dbf5b8b7.zip -O shopware.zip

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit in de shopware map:

unzip shopware.zip -d /var/www/html/shopware

Stel vervolgens de juiste toestemming en eigendom in met het volgende commando:

chown -R nginx:nginx /var/www/html/shopware
chmod -R 775 /var/www/html/shopware

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer Nginx voor Shopware

Maak vervolgens een Nginx virtuele host configuratiebestand voor Shopware met het volgende commando:

nano /etc/nginx/conf.d/shopware.conf

Voeg de volgende regels toe:

server {
  listen 80;

  # Handle / to index.php
  index index.php;

  # Our server name
  server_name shopware.example.com;

  # Where the code is located
  root /var/www/html/shopware/public;

  # Needed for Shopware install / update
  location /recovery/install {
    index index.php;
    try_files $uri /recovery/install/index.php$is_args$args;
  }

  location /recovery/update/ {
    if (!-e $request_filename){
      rewrite . /recovery/update/index.php last;
    }
  }

  # Forward any not found file to index.php. Also allows to have beautiful urls like /homemade-products/
  location / {
    try_files $uri /index.php$is_args$args;
  }

  # Let php-fpm handle .php files
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    include fastcgi.conf;
    fastcgi_param HTTP_PROXY "";
    fastcgi_buffers 8 16k;
    fastcgi_buffer_size 32k;
    fastcgi_read_timeout 300s;
    client_body_buffer_size 128k;
    fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
    http2_push_preload on;
  }
}

Sla het bestand op en sluit het af, controleer Nginx dan op een eventuele syntaxfout met het volgende commando:

nginx -t

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Herstart vervolgens de Nginx dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart nginx

Je kunt ook de Nginx status controleren met het onderstaande commando:

systemctl status nginx

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; disabled; vendor preset: disabled)
 Drop-In: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d
      ??php-fpm.conf
  Active: active (running) since Tue 2021-02-02 00:40:04 EST; 19s ago
 Process: 76059 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 76057 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 76054 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 76060 (nginx)
  Tasks: 3 (limit: 12523)
  Memory: 5.5M
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ??76060 nginx: master process /usr/sbin/nginx
      ??76061 nginx: worker process
      ??76062 nginx: worker process

Feb 02 00:40:04 centos8 systemd[1]: Stopped The nginx HTTP and reverse proxy server.
Feb 02 00:40:04 centos8 systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Feb 02 00:40:04 centos8 nginx[76057]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Feb 02 00:40:04 centos8 nginx[76057]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Feb 02 00:40:04 centos8 systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.

Configureer SELinux en Firewall

Standaard is SELinux ingeschakeld in CentOS 8. Je zult dus SELinux context moeten instellen voor Shopware. Je kunt het instellen met het volgende commando:

setsebool httpd_can_network_connect on -P
chcon -R -u system_u -t httpd_sys_rw_content_t -r object_r /var/www/html/shopware

Sta vervolgens poort 80 en 443 toe via de firewalld met het volgende commando:

firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --reload

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Toegang tot de Shopware Web Interface

Open nu je web browser en typ de URL http://shopware.example.com.

Kies je taal en klik op de Next knop. Controleer of aan alle eisen voldaan is en klik dan op de Next knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Shopware Voorwaarden

Ga akkoord met de AV en klik op de Next knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Shopware Database configureren

Geef je database, gebruikersnaam, wachtwoord op en klik op de start installatie knop. Als de installatie voltooid is, zou je de volgende pagina moeten zien:

Shopware 6 is met succes geïnstalleerd

Klik op de volgende pagina. Je wordt gevraagd je Shop naam, email adres, valuta, land, admin gebruikersnaam, wachtwoord op te geven en klik op de Volgende knop. Je wordt doorgestuurd naar het Shopware dashboard:

Configureer de naam van de winkel

Valuta en e-mail configuratie

Geef alle informatie op en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Shopware dashbaord

Installeer je gewenste taal plugins en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Invoer van gegevens

Installeer demo gegevens of sla dit over en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

E-mail configuratie

Klik op de knop Configureer later. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Opzetten van Paypal

Klik op de knop Overslaan. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Installeer plugins

Klik op de Next knop.Je zou de volgende pagina moeten zien:

Beveiligde shopware account

Klik op de Skip knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Shopware installatie geslaagd

Klik op de Finish knop. Je zou de Shopware welkomstpagina moeten zien:

Welkom in Shopware 6

Beveilig Shopware met Let’s Encrypt SSL

Vervolgens moet je het Certbot programma op je systeem installeren om Let’s Encrypt SSL voor het Let’s Chat domein te downloaden en te installeren.

Je kunt de Certbot client installeren met het volgende commando:

wget https://dl.eff.org/certbot-auto
mv certbot-auto /usr/local/bin/certbot-auto
chown root /usr/local/bin/certbot-auto
chmod 0755 /usr/local/bin/certbot-auto

Verkrijg en installeer vervolgens een SSL certificaat voor je lets domein met het volgende commando:

certbot-auto --nginx -d shopware.example.com

Het bovenstaande commando installeert eerst alle vereiste afhankelijkheden op je server. Eenmaal geïnstalleerd wordt je gevraagd een e-mailadres op te geven en de servicevoorwaarden te accepteren, zoals hieronder:

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to
cancel): [email protected]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server at
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(A)gree/(C)ancel: A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work
encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: Y

Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for shopware.example.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/conf.d/shopware.conf

Kies vervolgens of je HTTP verkeer al dan niet naar HTTPS wilt omleiden, zoals hieronder:

Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for
new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this
change by editing your web server's configuration.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2

Typ 2 en druk op Enter om verder te gaan. Als de installatie voltooid is, zou je de volgende uitvoer moeten zien:

Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/conf.d/shopware.conf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Congratulations! You have successfully enabled https://shopware.example.com

You should test your configuration at:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=shopware.example.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/shopware.example.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/shopware.example.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2021-04-2. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot-auto
  again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all*
  of your certificates, run "certbot-auto renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

Je kunt Shopware nu veilig benaderen met de URL https://shopware.example.com.

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt Shopware met succes geïnstalleerd en geconfigureerd met Nginx en Let’s Encrypt SSL op CentOS 8. Je kunt nu gemakkelijk je eigen online winkel hosten met Shopware. Stel me gerust als je vragen hebt.