Redmine Project Management Software installeren op Ubuntu 20.04

Redmine is een gratis en open-source project management toepassing geschreven in Ruby. Het biedt een web-gebaseerde interface waarmee je je project vanuit de web browser kunt beheren. Het is een cross-platform, en cross-database toepassing die gratis en betaalde hulpmiddelen biedt, en ondersteuning voor wiki’s, forums, kalenders, enz.

Kenmerken

 • Gantt grafiek en kalender
 • Ondersteuning van meerdere projecten
 • Rolgebaseerde toegangscontrole
 • E-mail notificatie
 • Systeem om problemen op te sporen
 • SCM integratie
 • Ondersteuning van meerdere talen en databases

In dit artikel laten we je zien hoe je Redmine op een Ubuntu 20.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 20.04.
 • Een geldige domeinnaam gericht met je server IP.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Aan de slag

Eerst moet je de APT pakket cache op je systeem bijwerken. Je kunt het bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y

Zodra de APT cache bijgewerkt is, installeer je andere benodigde gereedschappen met het volgende commando:

apt-get install build-essential libmysqlclient-dev libmysqlclient-dev imagemagick libmagickwand-dev libmagickcore-dev apt-transport-https ca-certificates dirmngr gnupg2 -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer Apache, MariaDB, en Passenger

Vervolgens moet je de Apache webserver, de MariaDB databank, en Passenger op je systeem installeren. Je kunt ze allemaal installeren met het volgende commando:

apt-get install apache2 apache2-dev libapache2-mod-passenger mariadb-server mariadb-client -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, start je de Apache en MariaDB dienst:

systemctl start apache2
systemctl start mariadb

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer de MariaDB Database

Eerst moet je een MariaDB root wachtwoord instellen en de installatie beveiligen. Je kunt dat doen met het volgende commando:

mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

Set root password? [Y/n] y
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

Log vervolgens in op MariaDB met het volgende commando:

mysql -u root -p

Zodra je ingelogd bent, maak je een database en gebruiker aan met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE redmine CHARACTER SET utf8mb4;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON redmine.* TO 'redmine'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer Redmine

Standaard is het Redmine pakket beschikbaar in de Ubuntu standaard repository. Je kunt het installeren met het volgende commando:

apt-get install redmine redmine-mysql -y

Tijdens de installatie wordt je gevraagd een databank voor Redmine te configureren, zoals hieronder:

Redmine configureren

Kies ja en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd om een MySQL applicatie wachtwoord in te stellen zoals hieronder:

MySQL wachtwoord

Bevestig je wachtwoord

Stel je wachtwoord in en klik op de OK knop om de installatie te beëindigen.

Werk vervolgens het gem pakket bij met het volgende commando:

gem update

Als de gem bijgewerkt is, installeer je het bundler pakket met het volgende commando:

gem install bundler

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer Passenger

Vervolgens moet je Passenger configureren om als www-data gebruiker te draaien. Je kunt dat doen door het bestand passenger.conf te bewerken:

nano /etc/apache2/mods-available/passenger.conf

Verander het bestand zoals hieronder:

<IfModule mod_passenger.c>
 PassengerDefaultUser www-data
 PassengerRoot /usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/locations.ini
 PassengerDefaultRuby /usr/bin/ruby
</IfModule>

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent.

Maak vervolgens een symbolische link van redmine naar de Apache web root directory:

ln -s /usr/share/redmine/public /var/www/html/redmine

Zet vervolgens het juiste eigendom op de redmine directory met het volgende commando:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/redmine

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer Apache voor Redmine

Vervolgens moet je een Apache virtual host configuratiebestand voor Redmine maken. Je kunt het maken met het volgende commando:

nano /etc/apache2/sites-available/redmine.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]
 DocumentRoot /var/www/html/redmine
 ServerName redmine.example.com
 <Directory /var/www/html/redmine>
  RailsBaseURI /redmine
  PassengerResolveSymlinksInDocumentRoot on
 </Directory>

 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent.

Schakel vervolgens de Apache herschrijfmodule en het Redmine virtuele host bestand in met het volgende commando:

a2enmod rewrite*
a2ensite redmine.conf

Herstart vervolgens de Apache dienst om de veranderingen toe te passen.

systemctl restart apache2

Je kunt nu de status van de Apache dienst controleren met het volgende commando:

systemctl status apache2

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2021-06-09 04:01:29 UTC; 9min ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 27698 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 77 (limit: 4691)
   Memory: 12.5M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ??21346 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??27703 Passenger watchdog
       ??27706 Passenger core
       ??27711 Passenger ust-router
       ??27729 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??27730 /usr/sbin/apache2 -k start

Toegang tot Redmine Web UI

Open nu je web browser en ga naar de Redmine webinterface met de URL http://redmine.example.com. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Redmine Thuis

Klik op de knop Sign in. Je zou de Redmine login pagina moeten zien:

Inloggen op Redmine

Geef de standaard gebruikersnaam op als admin en het wachtwoord als admin en klik dan op de knop Login. Je zou het wachtwoord reset scherm moeten zien:

Stel een nieuw admin wachtwoord in

Geef je nieuwe wachtwoord op en klik op de knop Apply om de veranderingen toe te passen. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Redmine dashboard

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt Redmine met Apache met succes geïnstalleerd op Ubuntu 20.04. Voor meer informatie kun je de Redmine documentatie raadplegen op Redmine doc.