Rainloop Webmail installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Rainloop is een gratis, open bron, eenvoudig en snel web-gebaseerd e-mail programma dat gebruikt kan worden om e-mails te openen van alle mail servers, zoals Postfix, Gmail, Yahoo en nog veel meer. Het heeft een ingebouwd caching systeem dat de algemene prestaties verbetert en de belasting van mailservers vermindert. Je kunt Rainloop gemakkelijk integreren met Facebook, Twitter, Dropbox en Google. Rainloop biedt een moderne webgebaseerde gebruikersinterface om een groot aantal e-mailaccounts te beheren. Het is heel eenvoudig en gemakkelijk te installeren, dus je kunt het gemakkelijk installeren en upgraden zonder enige technische vaardigheid.

In deze handleiding leren we hoe je het Rainloop webmail programma op Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een statisch IP adres 192.168.0.102 is op je server ingesteld.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Aan de slag

Voor je begint moet je je systeem bijwerken met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Als je systeem bijgewerkt is, herstart je het systeem om de veranderingen toe te passen.

Installeer Apache, MariaDB, en PHP

Rainloop draait op een webserver, gebruikt MariaDB om de gegevens op te slaan en is geschreven in de PHP taal. Je zult dus Apache webserver, MariaDB Server, PHP en andere PHP modules op je systeem moeten installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server curl php7.2 php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-json php7.2-cgi libapache2-mod-php7.2 php7.2-xmlrpc php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2 php7.2-common php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-xml php7.2-intl php7.2-cli php7.2-ldap php7.2-zip php7.2-readline php7.2-imap php7.2-tidy php7.2-recode php7.2-intl php7.2-sqlite3 -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn start je Apache webserver en zet je hem aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Je kunt de status van MariaDB service controleren met het volgende commando:

sudo systemctl status mariadb

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? mariadb.service - MariaDB 10.1.34 database server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2018-12-11 15:06:51 UTC; 23h ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Main PID: 1097 (mysqld)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 27 (limit: 1114)
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      ??1097 /usr/sbin/mysqld

Dec 11 15:06:30 ubuntu1804 systemd[1]: Starting MariaDB 10.1.34 database server...
Dec 11 15:06:39 ubuntu1804 mysqld[1097]: 2018-12-11 15:06:39 139929447279744 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.34-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1) 
Dec 11 15:06:51 ubuntu1804 /etc/mysql/debian-start[1320]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Dec 11 15:06:51 ubuntu1804 systemd[1]: Started MariaDB 10.1.34 database server.
Dec 11 15:06:52 ubuntu1804 /etc/mysql/debian-start[1324]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
Dec 11 15:06:52 ubuntu1804 /etc/mysql/debian-start[1324]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
Dec 11 15:06:52 ubuntu1804 /etc/mysql/debian-start[1324]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
Dec 11 15:06:52 ubuntu1804 /etc/mysql/debian-start[1324]: This installation of MySQL is already upgraded to 10.1.34-MariaDB, use --force if you
Dec 11 15:06:52 ubuntu1804 /etc/mysql/debian-start[1356]: Checking for insecure root accounts.
Dec 11 15:06:52 ubuntu1804 /etc/mysql/debian-start[1360]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables

Installeer Rainloop

Maak eerst een directory voor Rainloop in de Apache web root en installeer de nieuwste versie van Rainloop met het volgende commando:

sudo mkdir /var/www/html/rainloop
cd /var/www/html/rainloop
sudo curl -s http://repository.rainloop.net/installer.php | sudo php

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

#!/usr/bin/env php


    [RainLoop Webmail Installer]


 * Connecting to repository ...
 * Downloading package ...
 * Complete downloading!
 * Installing package ...
 * Complete installing!

 * [Success] Installation is finished!

Als de installatie met succes voltooid is, geef dan de juiste rechten aan de Rainloop directory met het volgende commando:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/rainloop/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/rainloop

Configureer Apache voor Rainloop

Vervolgens moet je een Apache virtual host bestand voor Rainloop maken. Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/rainloop.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/rainloop/
   ServerName example.com
   ServerAlias www.example.com

   <Directory /var/www/html/rainloop/>
  Options +Indexes +FollowSymLinks +ExecCGI
  AllowOverride All
  Order deny,allow
  Allow from all
  Require all granted

   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Vervang example.com in het bovenstaande vhost bestand door je eigen domeinnaam. Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent. Schakel dan het standaard virtuele host bestand uit en schakel het Rainloop virtuele host bestand in met het volgende commando;

sudo a2dissite 000-default.conf

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run
systemctl reload apache2

Schakel vervolgens het Rainloop virtuele host bestand in met het volgende commando:

sudo a2ensite rainloop.conf

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Enabling site rainloop.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

Schakel vervolgens de Apache herschrijfmodule in met het volgende commando:

sudo a2enmod rewrite

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
 systemctl restart apache2

Herstart tenslotte de Apache dienst met het volgende commando:

sudo systemctl restart apache2

Toegang tot Rainloop

Rainloop is nu geïnstalleerd, het is tijd om de webinterface van Rainloop te openen.

Open je web browser en typ de URL http://192.168.0.102/?admin in (Vervang het IP adres in de URL door het IP van je server). Je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Rainloop Login

Geef nu standaard gebruikersnaam op als admin en wachtwoord als 12345. Klik dan op de > knop. Je zou het Rainloop dashboard moeten zien in de volgende afbeelding:

Rainloop Webmail

Conclusie

Gefeliciteerd! je hebt met succes het Rainloop webmail programma op de Ubuntu 18.04 server geïnstalleerd. Ik hoop dat je nu je eigen webmail client kunt hosten en met Rainloop gemakkelijk verbinding kunt maken met je mailserver. Voel je vrij om me commentaar te geven als je vragen hebt.