PowerDNS en PowerAdmin te installeren op Rocky Linux

PowerDNS is een gratis en open-source DNS Server software. Het kan worden gebruikt als een gezaghebbende naamserver en DNS recursor. PowerDNS is geschreven in C++ en ondersteunt meerdere besturingssystemen, waaronder BSD, Linux en macOS.

PowerDNS is een high-end en krachtige DNS server die meerdere soorten backends ondersteunt, zoals BIND, en RDBMS backends zoals MySQL/MariaDB, PostgreSQL, en Oracle database.

De PowerDNS server is high-performance die tienduizenden gelijktijdigen aankan, DNSSEC ondersteunt, en hoog scriptbaar is met Lua.

In deze gids laten we zien hoe je PowerDNS en de PowerDNS-Admin installeert op een Rocky Linux systeem. We zullen PowerDNS draaien met de MySQL/MariaDB database backend en de PowerDNS-Admin opzetten die zal worden gebruikt als het webgebaseerde beheerprogramma voor de PowerDNS server.

Deze gids toont ook de installatie van Python pakketten voor Flask-gebaseerde projecten en de configuratie van Nginx en Gunicorn die gebruikt zullen worden als reverse proxy voor de PowerDNS-Admin webapplicatie.

Voorwaarden

Om met deze gids te beginnen heb je de volgende vereisten nodig:

 • Een Rocky Linux server – Je kunt de Rocky Linux v8 of v9 gebruiken.
 • Een niet-root gebruiker met sudo/root administrator rechten.

MariaDB databaseserver installeren en configureren

De PowerDNS is een schaalbare DNS server software die meerdere backends ondersteunt, zoals PostgreSQL, MariaDB/MySQL en SQLite. Voor grote implementaties kun je overwegen PostgreSQL of MySQL/MariaDB als database backend te gebruiken.

Je begint nu met het installeren en configureren van de MariaDB database op de Rocky Linux server. Je zult de PowerDNS instellen met MariaDB als database backend.

De standaard Rocky Linux repository biedt meerdere versies van MariaDB server pakketten. Voer het onderstaande dnf commando uit om de MariaDB database server te installeren.

sudo dnf install mariadb-server

Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, voer je y in om te bevestigen en druk je op ENTER om door te gaan.

mariadb installeren

Nadat de MariaDB server is geïnstalleerd, voer je het onderstaande systemctl commando uit om de MariaDB service te starten en in te schakelen.

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Nu moet de MariaDB server draaien en ingeschakeld zijn. Voer onderstaand commando uit om de MariaDB service te verifiëren en controleer of de service draait.

sudo systemctl status mariadb

Je ziet de volgende uitvoer – De MariaDB service draait en is ingeschakeld, wat betekent dat de service automatisch wordt uitgevoerd bij het opstarten.

start enable verify mariadb

Nu de MariaDB server draait, ga je vervolgens de MariaDB installatie instellen en beveiligen via het opdrachtregelprogramma ‘mysql_secure_installation’.

Voer het volgende commando uit om de MariaDB server installatie te beveiligen.

sudo mysql_secure_installation

Je wordt dan gevraagd om enkele configuraties van de MariaDB server.

 • Het MariaDB root wachtwoord instellen? Voer y in om te bevestigen en typ het nieuwe wachtwoord voor je MariaDB server.
 • Remote login voor de MariaDB root gebruiker uitschakelen? Voer y in om te bevestigen en uit te schakelen.
 • De standaard anonieme gebruiker van de MariaDB verwijderen? Voer y in om te bevestigen.
 • Verwijder de standaard databasetest van MariaDB? Geef nogmaals een y om te bevestigen.
 • Tenslotte tabellen opnieuw laden om nieuwe wijzigingen toe te passen? Voer y in om te bevestigen en MariaDB zal alle privileges opnieuw laden en nieuwe instellingen toepassen.

Nu je de MariaDB implementatie hebt beveiligd, ga je vervolgens een nieuwe MariaDB database en gebruiker instellen voor de PowerDNS.

Voer om te beginnen het onderstaande mysql commando uit om in te loggen in de MariaDB shell als de MariaDB root gebruiker.

sudo mysql -u root -p

Voer het wachtwoord van je MariaDB root gebruiker in wanneer je om het wachtwoord wordt gevraagd.

Voer vervolgens de volgende queries uit om een nieuwe MariaDB database en gebruiker aan te maken. In dit voorbeeld maak je een nieuwe database pdns aan met de gebruiker pdnsadmin en het wachtwoord‘password‘.

CREATE DATABASE pdns;
GRANT ALL ON pdns.* TO pdnsadmin@localhost IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;

database en gebruiker aanmaken

Voer nu de volgende queries uit om de privileges van MariaDB gebruiker pdnsadmin@localhost te controleren. Dit toont je de lijst met privileges voor de MariaDB gebruiker pdnsadmin@localhost.

SHOW GRANTS FOR pdnsadmin@localhost;

Je ziet de volgende uitvoer – De MariaDB gebruiker pdnsadmin@localhost heeft privileges voor de PowerDNS database pdns.

toon suer privileges

Typ nu‘quit‘ om de MariaDB-shell te verlaten.

Nu de MariaDB server draait, installeer en configureer je de PowerDNS server met de MariaDB database backend.

PowerDNS installeren en configureren

Nadat je de MariaDB database server hebt geïnstalleerd, zul je nu de PowerDNS server installeren en de PowerDNS met de MariaDB database backend instellen.

Voor de RHEL-gebaseerde besturingssystemen is PowerDNS beschikbaar in de EPEL repository. Dus, voordat je PowerDNS installeert, moet je de EPEL repository aan je systeem toevoegen.

Voer het volgende dnf commando uit om de EPEL repository te installeren.

sudo dnf install epel-release -y

Nadat de EPEL repository is toegevoegd, voer je het volgende dnf commando uit om de PowerDNS en PowerDNS MySQL backend te installeren.

sudo dnf install pdns pdns-backend-mysql

Als om bevestiging wordt gevraagd, voer dan y in om te bevestigen en druk op ENTER om door te gaan.

powerdns installeren

Nadat de PowerDNS installatie klaar is, voer je het volgende mysql commando uit om het databaseschema voor PowerDNS te importeren. Het volgende commando importeert het databaseschema via de MariaDB gebruiker pdnsadmin naar de database pdns.

sudo mysql -u pdnsadmin -p pdns < /usr/share/doc/pdns/schema.mysql.sql

Voer het wachtwoord voor de gebruiker pdnsadmin in en druk op ENTER om te bevestigen en door te gaan.

databaseschema importeren

Bewerk vervolgens de PowerDNS configuratie ‘/etc/pdns/pdns.conf’ met het volgende nano editor commando.

sudo nano /etc/pdns/pdns.conf

Verwijder het commentaar van de MariaDB backend configuratie en verander de details databasenaam, gebruiker en wachtwoord. Zorg ervoor dat je de juiste MariaDB database details gebruikt die je hebt aangemaakt.

#################################
# launch        Which backends to launch and order to query them in
#
launch=gmysql

gmysql-host=localhost
gmysql-user=pdnsadmin
gmysql-password=password
gmysql-dbname=pdns

Verwijder vervolgens het commentaar bij ‘api’ en verander de waarde in‘yes‘. Maak dan de optie‘api-key‘ los en verander de standaardsleutel. De volgende PowerDNS API zal worden gebruikt om de PowerDNS server te beheren via de PowerDNS-Admin webapplicatie.

#################################
# api   Enable/disable the REST API (including HTTP listener)
#
api=yes

#################################
# api-key       Static pre-shared authentication key for access to the REST API
#
api-key=CHANGEME

Sla het bestand op en verlaat de editor als je klaar bent.

Voer na het configureren van de PowerDNS server het volgende commando uit om de PowerDNS configuratie te verifiëren.

pdns_server --daemon=no --guardian=no --loglevel=9

Je krijgt de volgende uitvoer te zien – De verbinding van PowerDNS met de MariaDB database backend is geslaagd, je kunt nu op ‘Ctrl+c’ drukken om het proces te beëindigen.

databaseverbinding verifiëren

Voer nu het volgende systemctl commando uit om de PowerDNS service te starten en in te schakelen.

sudo systemctl start pdns
sudo systemctl enable pdns

Controleer tenslotte de PowerDNS service om er zeker van te zijn dat deze draait en ingeschakeld is.

sudo systemctl status pdns

In de onderstaande uitvoer zie je de huidige status PowerDNS service draait en is ingeschakeld, wat betekent dat hij automatisch wordt uitgevoerd bij het opstarten.

controleer pdns dienst

Op dit punt ben je nu klaar met de installatie van de PowerDNS server. Je begint nu met de installatie van PowerDNS-Admin, dat zal worden gebruikt als web front-end beheer voor de PowerDNS server.

Installatie van PowerDNS-Admin

Nu de PowerDNS draait, installeer en configureer je PowerDNS-Admin op de Rocky Linux server. De PowerDNS-Admin is een op Python Flask gebaseerde webapplicatie, dus de installatie van de PowerDNS-Admin is helemaal hetzelfde als de installatie van het Flask webframework.

Hieronder staan enkele stappen die je moet doen om PowerDNS-Admin op Rocky Linux te installeren

 • Pakketafhankelijkheden installeren
 • Python virtuele omgeving opzetten
 • Python afhankelijkheden installeren
 • PowerDNS-Admin configureren met MariaDB Database
 • Database Schema genereren en statische bestanden bouwen

Laten we nu beginnen met de installatie van PowerDNS-Admin

Pakket afhankelijkheden installeren

De eerste stap om PowerDNS-Admin te installeren is het installeren van pakketafhankelijkheden zoals Python3, Pip, Node.js en Yarn.

Voordat je begint, voer je het onderstaande dnf commando uit om de‘powertools‘ repository in te schakelen op je Rocky Linux systeem.

sudo dnf config-manager --set-enabled powertools

Nadat de ‘powertools’ repository is ingeschakeld, installeer je Python pakketten via het onderstaande dnf commando.

sudo dnf install python3 python3-devel python3-pip python3-xmlsec gcc git mariadb-devel openldap-devel xmlsec1-devel xmlsec1-openssl libtool-ltdl-devel

Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, voer je y in en druk je op ENTER om door te gaan.

python dependnecies installeren

Voeg vervolgens de Node.js en Yarn repositories toe aan je systeem via onderstaand commando. Het Node.js en Yarn pakket worden gebruikt om statische bestanden te genereren voor de PowerAdmin webapplicatie. Dit voorbeeld gebruikt Node.js v16.

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | bash -
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo -o /etc/yum.repos.d/yarn.repo

opslagplaats voor instellingen

Nadat de repositories zijn toegevoegd, voer je het onderstaande dnf commando uit om de Node.js en Yarn package manager te installeren.

sudo dnf install nodejs yarn

Voer y in en druk op ENTER als om de installatie wordt gevraagd.

nodejs installeren

Wanneer gevraagd wordt om de GPG-sleutel te bevestigen, geef je y in en druk je op ENTER.

import gpg sleutel

Voer vervolgens onderstaand pip3 commando uit om het Python pip pakket bij te werken en de virtualenv op je systeem te installeren.

pip3 install -U pip
pip3 install -U virtualenv

De Python pip en virtualenv worden nu geïnstalleerd in de directory‘/usr/local/bin‘. Voeg de directory‘/usr/local/bin‘ toe aan de $PATH omgevingsvariabele van het systeem via onderstaand commando.

echo "export PATH="/usr/local/bin:$PATH"" >> ~/.bashrc

Pas nu de nieuwe wijzigingen toe in het bestand‘~/.bashrc’ met het onderstaande commando. Je moet nu de commando’s‘pip‘ en‘virtualenv‘ uitvoeren.

source ~/.bashrc

Python virtuele omgeving opzetten

Met de pakketafhankelijkheden geïnstalleerd, ga je nu de PowerDNS-Admin broncode downloaden en de Python virtuele omgeving voor de PowerDNS-Admin opzetten.

Kloon de PowerDNS-Admin broncode naar de ‘/opt/powerdns-admin’ map met het volgende git commando.

git clone https://github.com/ngoduykhanh/PowerDNS-Admin.git /opt/powerdns-admin

Nadat de broncode is gedownload, verplaats je de werkdirectory naar‘/opt/powerdns-admin‘ en maak je een nieuwe Python virtuele omgeving‘flask‘ aan.

cd /opt/powerdns-admin
virtualenv -p python3 flask

Activeer nu de‘flask‘ Python virtuele omgeving via onderstaand commando.

source flask/bin/activate

Na activering zou je nu de prompt moeten zien worden zoals ‘(flask) [user@hostname /directory/path]#‘.

virtualenv aanmaken

Vanaf hier zou je werkomgeving altijd in de Python virtuele omgeving‘flask‘ moeten zijn.

Python afhankelijkheden installeren

Na het opzetten van de Python virtuele omgeving en het caten ervan, installeer je vervolgens Python afhankelijkheden via het pip commando.

Voer het volgende pip commando uit om Python afhankelijkheden voor de PowerDNS-Admin te installeren.

pip install python-dotenv
pip install -r requirements.txt

Nu begint de installatie – Hiermee worden Python afhankelijkheden geïnstalleerd die nodig zijn voor de PowerDNS-Admin, die zijn opgeslagen in het bestand‘requirements.txt‘.

python afhankelijkheden installeren

Nu je de Python afhankelijkheden hebt geïnstalleerd, ben je klaar om de PowerDNS-Admin met de MariaDB database in te stellen en te configureren.

PowerDNS-Admin configureren met de MariaDB database

Met de Python afhankelijkheden geïnstalleerd, ga je nu de PowerDNS-Admin instellen met de MariaDB database. De database details voor de PowerDNS-Admin zullen dezelfde database zijn als de PowerDNS server.

Bewerk nu het bestand‘/opt/powerdns-admin/powerdnsadmin/default_config.py‘ met het volgende nano editor commando.

nano /opt/powerdns-admin/powerdnsadmin/default_config.py

Wijzig de configuratie zoals hieronder.

SALT = 'RANDOM-GENERATED'
SECRET_KEY = 'RANDOM-GENERATED'
BIND_ADDRESS = '0.0.0.0'
PORT = 9191
HSTS_ENABLED = False
OFFLINE_MODE = False
SQLA_DB_USER = 'pdnsadmin'
SQLA_DB_PASSWORD = 'password'
SQLA_DB_HOST = '127.0.0.1'
SQLA_DB_NAME = 'pdns'
SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = True

Sla het bestand op en sluit de editor af als je klaar bent.

Database Schema genereren en statische bestanden bouwen

Na het configureren van de MariaDB database op PowerDNS-Admin, zul je vervolgens de database migreren en statische bestanden genereren voor de PowerDNS-Admin.

Voer eerst het volgende commando uit om de database van de PowerDNS-Admin te migreren. Dit zal een nieuw databaseschema invoegen in de database die gebruikt zal worden voor de PowerDNS-Admin.

export FLASK_APP=powerdnsadmin/__init__.py
flask db upgrade

Hieronder staat de uitvoer die je krijgt als de databasemigratie klaar is.

database migreren

Nadat de databasemigratie klaar is, voer je het volgende commando uit om statische bestanden te genereren voor de PowerDNS-Admin.

yarn install --pure-lockfile
flask assets build

Hieronder zie je de installatie van enkele JavaScript-afhankelijkheden via de yarn package manager en het proces van het genereren van statische bestanden voor de PowerDNS-Admin.

statische bestanden genereren

Als de statische bestanden zijn gegenereerd, voer dan het volgende commando uit om de Python virtuele omgeving te deactiveren.

deactivate

Op dit punt ben je klaar met de basisinstallatie van PowerDNS-Admin met de MariaDB databaseserver. Je kunt nu de PowerDNS-Admin applicatie starten via de opdrachtregel, maar je kunt PowerDNS-Admin ook draaien als de systemd service.

Systemd Service instellen voor PowerDNS-Admin

In deze stap stel je een nieuw systemd servicebestand in voor de PowerDNS-Admin applicatie. Hierdoor kun je de PowerDNS-Admin gemakkelijk beheren en onderhouden via het systemd commando. Ook zal dit de configuratie van de PowerDNS-Admin vereenvoudigen.

Maak om te beginnen een nieuw systemd servicebestand ‘/etc/system/powerdns-admin.service’ aan met het volgende nano editor commando.

sudo nano /etc/systemd/system/powerdns-admin.service

Voeg de onderstaande configuratie toe aan het bestand. Met deze configuratie draai je de PowerDNS-Admin applicatie via de gunicorn en draai je als de gebruiker en groep‘pdns‘. Ook zal de PowerDNS-Admin worden uitgevoerd met het UNIX socket-bestand‘/run/powerdns-admin/socket’.

[Unit]
Description=PowerDNS-Admin
Requires=powerdns-admin.socket
After=network.target
[Service]
PIDFile=/run/powerdns-admin/pid
User=pdns
Group=pdns
WorkingDirectory=/opt/powerdns-admin
ExecStartPre=+mkdir -p /run/powerdns-admin/
ExecStartPre=+chown pdns:pdns -R /run/powerdns-admin/
ExecStart=/usr/local/bin/gunicorn --pid /run/powerdns-admin/pid --bind unix:/run/powerdns-admin/socket 'powerdnsadmin:create_app()'
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla het bestand op en sluit de editor af als je klaar bent.

Maak vervolgens een nieuw systemd socketbestand voor de PowerDNS-Admin‘/etc/system/powerdns-admin.socket’ met de onderstaande nano-editor.

sudo nano /etc/systemd/system/powerdns-admin.socket

Voeg de volgende configuratie toe aan het bestand.

[Unit]
Description=PowerDNS-Admin socket
[Socket]
ListenStream=/run/powerdns-admin/socket

[Install]
WantedBy=sockets.target

Sla het bestand op en sluit de editor af als je klaar bent.

Maak nu een nieuw configuratiebestand ‘/etc/tmpfiles.d/powerdns-admin.conf’ met behulp van het onderstaande nano editor commando.

sudo nano /etc/tmpfiles.d/powerdns-admin.conf

Voeg de volgende configuratie toe aan het bestand.

d /run/powerdns-admin 0755 pdns pdns -

Sla het bestand op en sluit de editor af als je klaar bent.

Nadat je een nieuw systemd servicebestand en nieuwe configuratie hebt toegevoegd, voer je het volgende commando uit om de systemd manager opnieuw te laden en de nieuwe servicebestanden op systemd toe te passen.

sudo systemctl daemon-reload

Start en schakel nu de PowerDNS-Admin service in via het volgende systemctl commando. De PowerDNS-Admin moet nu draaien met gunicorn en het socket-bestand openen dat beschikbaar is in de‘/run/powerdns-admin/‘ directory.

sudo systemctl start powerdns-admin.socket powerdns-admin.service
sudo systemctl enable powerdns-admin.socket powerdns-admin.service

powerdns-admin instellen als service

Voer tenslotte het volgende commando uit om de PowerDNS-Admin dienst te controleren en zorg ervoor dat de dienst draait.

sudo systemctl status powerdns-admin.service powerdns-admin.socket

In de onderstaande uitvoer draait de powerdns-admin.service en de powerdns-admin.socket en beide zijn ingeschakeld. Beide diensten worden automatisch uitgevoerd bij het opstarten van het systeem.

pdns diensten verifiëren

Nginx installeren als omgekeerde proxy voor PowerDNS-Admin

In deze stap stel je Nginx in als reverse proxy voor PowerDNS-Admin.

Voer het volgende dnf commando uit om Nginx op je Rocky Linux server te installeren. Voer y in om te bevestigen en druk op ENTER om verder te gaan.

sudo dnf install nginx

Maak vervolgens een nieuw Nginx serverblok ‘/etc/nginx/conf.d/pdns.conf‘ aan met de volgende nano-editor.

sudo nano /etc/nginx/conf.d/pdns.conf

Voeg de volgende configuratie toe aan het bestand en zorg ervoor dat je de domeinnaam aanpast. Dit voorbeeld gebruikt het domein ‘pdns.hwdomain.io’ voor de PowerDNS-Admin.

server {
        listen                  80;
        server_name             pdns.hwdomain.io;
        return 301 https://$http_host$request_uri;
}

server {
listen                  443 ssl http2;
server_name              pdns.hwdomain.io;
index                   index.html index.htm;
error_log               /var/log/nginx/error_powerdnsadmin.log error;
access_log              off;

ssl_certificate                 /etc/letsencrypt/live/pdns.hwdomain.io/fullchain.pem;
ssl_certificate_key             /etc/letsencrypt/live/pdns.hwdomain.io/privkey.pem;
#ssl_dhparam                     path_to_your_dhparam.pem;
ssl_prefer_server_ciphers       on;
ssl_ciphers                     ‘EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH’;
ssl_session_cache               shared:SSL:10m;

client_max_body_size            10m;
client_body_buffer_size         128k;
proxy_redirect                  off;
proxy_connect_timeout           90;
proxy_send_timeout              90;
proxy_read_timeout              90;
proxy_buffers                   32 4k;
proxy_buffer_size               8k;
proxy_set_header                Host $http_host;
proxy_set_header                X-Scheme $scheme;
proxy_set_header                X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header                X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header                X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_headers_hash_bucket_size  64;

location ~ ^/static/  {
include         mime.types;
root            /opt/powerdns-admin/powerdnsadmin;
location        ~* \.(jpg|jpeg|png|gif)$ { expires 365d; }
location        ~* ^.+.(css|js)$ { expires 7d; }
}

location ~ ^/upload/  {
include         mime.types;
root            /opt/powerdns-admin;
location        ~* \.(jpg|jpeg|png|gif)$ { expires 365d; }
location        ~* ^.+.(css|js)$ { expires 7d; }
}

location / {
proxy_pass              http://unix:/run/powerdns-admin/socket;
proxy_read_timeout      120;
proxy_connect_timeout   120;
proxy_redirect          http:// $scheme://;
}
}

Sla het bestand op en sluit de editor af als je klaar bent.

Voer vervolgens het volgende commando uit om de Nginx configuratie te controleren en te verzekeren dat de configuratie correct is. Je zou het uitvoerbericht moeten zien zoals‘syntax ok – test is succesvol‘.

sudo nginx -t

Voer nu het volgende systemctl commando uit om de Nginx service te starten en in te schakelen.

sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx

nginx instelling

Controleer tenslotte de Nginx service via het volgende commando om er zeker van te zijn dat de service draait.

sudo systemctl status nginx

Je zou de uitvoer moeten zien dat de Nginx dienst draait en is ingeschakeld. Hiermee wordt de Nginx service automatisch uitgevoerd bij het opstarten van het systeem.

controleer nginx

Toegang tot PowerDNS-Admin installatie

Open de webbrowser en bezoek de domeinnaam van je PowerDNS-Admin installatie (bijv. https://pdns.hwdomain.io), en je zou de PowerDNS-Admin inlogpagina moeten krijgen.

Klik op de link‘Maak een account aan‘ om een nieuwe administrator gebruiker voor PowerDNS-Admin in te stellen.

pdns account aanmaken

Voer nu de gegevens nieuwe gebruiker, e-mail en wachtwoord in. Klik dan op‘Registreren‘ om te bevestigen.

admin gebruiker instellen

Nadat de beheerdersgebruiker is aangemaakt, word je weer doorgestuurd naar de PowerDNS-Admin inlogpagina. Log in met je nieuwe gebruiker admin en wachtwoord, en klik dan op‘Aanmelden‘.

pdns admin login

Je zou nu het PowerDNS-Admin dashboard moeten krijgen. De PowerDNS-Admin draait, maar is nog niet verbonden met de PowerDNS-server.

Om de PowerDNS-server in te stellen met PowerDNS-Admin, moet je de API-sleutel die je via de PowerDNS-server hebt geconfigureerd toevoegen aan de PowerDNS-Admin.

Voer de details API van de PowerDNS-server in bij‘PDNS-instellingen‘ en klik op‘Bijwerken‘.

brandinstallatie

Wanneer PowerDNS-Admin en de PowerDNS-server via API zijn verbonden, zou je dashboard eruit moeten zien als de volgende schermafbeelding.

pdnsadmin dashboard

Vanaf hier kun je nu gemakkelijk nieuwe DNS-records toevoegen of bestaande DNS-records wijzigen via het PowerDNS-Admin dashboard.

Conclusie

In deze gids heb je geleerd hoe je een PowerDNS server met MySQL/MariaDB database installeert op een Rocky Linux server. Je leerde ook de basisimplementatie van de MariaDB database op Rocky Linux. Tenslotte heb je geleerd hoe je de PowerDNS-Admin installeert en configureert die zal worden gebruikt als het webgebaseerde beheerprogramma voor de PowerDNS server. De PowerDNS-Admin draait met Nginx als reverse proxy en MariaDB database backend.

Als de PowerDNS server en PowerDNS-Admin draaien, kun je nu je DNS server beheren via het web administratie dashboard. Je kunt DNS-records toevoegen, bewerken of verwijderen via het PowerDNS-Admin administratiedashboard.