Pimcore CMS te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Pimcore is een gratis en open-source enterprise content management systeem, geschreven in PHP taal en gebruikt MySQL/MariaDB voor databases. Het is snel, flexibel, en ontwerper- en ontwikkelaar-vriendelijk, zodat we al onze digitale middelen over elk kanaal kunnen beheren en delen. Pimcore wordt geleverd met een gemakkelijk te gebruiken administratieve backend interface voor gegevensbeheer en systeemconfiguratie. Pimcore is volledig flexibel en bewerkbaar, zodat je de site naar eigen behoefte kunt personaliseren.

In deze handleiding gaan we leren hoe je Pimcore CMS kunt installeren op Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver).

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer de LEMP server

Pimcore CMS draait op een webserver, geschreven in PHP en gebruikt MariaDB als databank. Je zult dus Nginx, PHP en MariaDB server op je systeem moeten installeren.

Installeer eerst Nginx en MariaDB server met het volgende commando:

sudo apt-get install nginx mariadb-server -y

Als de installatie voltooid is, start je de Nginx en MariaDB service en schakel je ze in om te starten bij het opstarten met het volgende commando:

sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

Vervolgens moet je de nieuwste versie van de PHP en PHP-FPM op je systeem installeren. Standaard is de nieuwste versie van PHP niet beschikbaar in Ubuntu 18.04. Je zult daarvoor dus een repository moeten toevoegen. Je kunt de PHP repository toevoegen met het volgende commando:

sudo apt-get install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Als de repository geïnstalleerd is, werk je de repository bij en installeer je PHP, PHP-FPM en andere vereiste bibliotheken met het volgende commando:

sudo apt-get install php7.1-0 php7.1-fpm php7.1-common php7.1-mbstring php7.1-cli php7.1-zip php7.1-xmlrpc php7.1-soap php7.1-gd php7.1-xml php7.1-intl php7.1-mysql -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, moet je enkele wijzigingen aanbrengen in het php.ini bestand. Dat kun je doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/php/7.1/fpm/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

file_uploads = On
allow_url_fopen = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 200M
max_execution_time = 300
cgi.fix_pathinfo = 0
date.timezone = Asia/Kolkata

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent.

MariaDB configureren

Vervolgens moet je MariaDB beveiligen. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals shwon hieronder:

Enter current password for root (enter for none):
Set root password? [Y/n]: N
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op de MariaDB shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in, maak dan een database en gebruiker voor Pimcore:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE pimcoredb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'pimcoreuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens alle privileges aan de database Pimcore met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON pimcoredb.* TO 'pimcoreuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Verlaat tenslotte de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> EXIT

Installeer Pimcore

Vervolgens moet je de nieuwste versie van Pimcore naar je systeem downloaden. Je kunt het downloaden van hun officiële website met het volgende commando:

wget https://www.pimcore.org/download/pimcore-latest.zip

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit in de Nginx web root directory met het volgende commando:

sudo mkdir /var/www/html/pimcore
sudo unzip pimcore-latest.zip -d /var/www/html/pimcore

Geef vervolgens de juiste rechten aan de pimcore directory met het volgende commando:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/pimcore/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/pimcore/

Configureer Nginx voor Pimcore

Vervolgens moet je een Nginx virtual host bestand maken voor Pimcore CMS. Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/pimcore

Voeg de volgende regels toe:

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  root /var/www/html/pimcore;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name example.com www.example.com;
 
  client_max_body_size 100M;

  location / {
  try_files $uri /app.php$is_args$args;    
  }

  location ~ ^/app\.php(/|$) {
     include snippets/fastcgi-php.conf;
     fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock;
     fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
     send_timeout 1800;
     fastcgi_read_timeout 1800;
     include fastcgi_params;
  }
}

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent.

Schakel vervolgens het Nginx virtual host bestand in met het volgende commando:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/pimcore /etc/nginx/sites-enabled/

Start ten slotte Nginx en de PHP7.1-FPM dienst opnieuw op met het volgende commando:

sudo systemctl restart nginx
sudo /etc/init.d/php7.1-fpm restart

Toegang tot Pimcore CMS

Pimcore is nu geïnstalleerd en geconfigureerd, het is tijd om de Pimcore webinterface te openen.

Open je webbrowser en typ de URL http://example.com/install in, je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Pimcore MySQL instellingen

Geef hier je databasenaam, databank gebruikersnaam, wachtwoord en admin credential op, en klik dan op de Nu installeren knop. Als de installatie voltooid is, word je doorgestuurd naar de volgende pagina:

Pimcore Inloggen

Geef nu je admin gebruikersnaam en wachtwoord op, en klik dan op de Inloggen knop. Je zou nu het Pimcore CMS dashboard moeten zien op de volgende pagina:

Pimcore CMS