phpMyAdmin met Nginx te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

phpMyAdmin is een gratis en open-source web-gebaseerd databasemanagement programma voor MySQL. Het wordt gebruikt om beheertaken uit te voeren zoals het maken, bewerken of verwijderen van databases, en het beheren van gebruikers en permissies. Met phpMyAdmin kun je gegevens importeren uit CSV en SQL, en gegevens exporteren naar verschillende formaten zoals, CSV, SQL, XML, en PDF.

In deze handleiding leren we hoe je phpMyAdmin met Nginx op Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een statisch IP adres 192.168.0.111 aan je server.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Aan de slag

Voor je begint moet je je systeem bijwerken met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get update -y
 sudo apt-get upgrade -y

Als je systeem bijgewerkt is, herstart je het systeem om de veranderingen toe te passen.

Installeer LEMP Server

Eerst moet je Nginx, MariaDB server, PHP en andere PHP modules op je systeem installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install nginx php7.2 php7.2-common php7.2-mysql php7.2-mbstring php7.2-fpm php7.2-cgi php7.2-common php-pear php-gettext mariadb-server -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, start je de Nginx en MariaDB dienst en zet je ze aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl start nginx
 sudo systemctl start mariadb
 sudo systemctl enable nginx
 sudo systemctl enable mariadb

Installeer phpMyAdmin

Standaard is phpMyAdmin beschikbaar in de Ubuntu 18.04 standaard repository. Je kunt het installeren door gewoon het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install phpmyadmin -y

Tijdens de installatie vraagt het installatieprogramma je om de webserver te kiezen, zoals op de volgende pagina.

phpMyAdmin instellen

Kies geen optie, want we zullen Nginx als webserver gebruiken. Klik dus op de OK knop. Vervolgens wordt je gevraagd de database in te stellen zoals op de volgende pagina:

Database gemeenschappelijke opzet

Klik op de knop No. Je zou de volgende pagina moeten zien:

MySQL applicatie wachtwoord

Geef nu een wachtwoord op waarmee phpMyAdmin zich bij de database kan aanmelden en klik op de Ok knop. Je wordt opnieuw gevraagd het wachtwoord te bevestigen. Geef hetzelfde wachtwoord en klik op de Ok knop om de installatie te beëindigen.

Database configureren

Meld je eerst aan bij MariaDB shell met het volgende commando:

sudo mysql

Maak vervolgens een nieuwe beheerdersgebruikersaccount aan en geef de juiste rechten met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'phpadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';
 MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'phpadmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Vervang het woord ‘mypassword’ door een veilig wachtwoord naar keuze. Verlaat nu de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]>EXIT;

Configureer Nginx

Vervolgens moet je een Nginx virtual host bestand aanmaken. Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/phpmyadmin.conf

Voeg de volgende regels toe:

server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    root /var/www/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name 192.168.0.111;

    location ~ \.php$ {
      include snippets/fastcgi-php.conf;
      fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include fastcgi_params;
    }
}

Sla het bestand op en sluit het. Controleer Nginx dan op een eventuele syntaxfout met het volgende commando:

sudo nginx -t

Als alles in orde is, zou je de volgende uitvoer moeten zien:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Schakel vervolgens het phpmyadmin virtuele host bestand in en verwijder het standaard virtuele host bestand met het volgende commando:

sudo rm -rf /etc/nginx/sites-enabled/default
 sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/phpmyadmin.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Herstart vervolgens de Nginx service om de veranderingen toe te passen met het volgende commando:

sudo systemctl restart nginx

Controleer vervolgens de status van de Nginx met het volgende commando:

sudo systemctl status nginx

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2019-01-15 11:10:29 UTC; 2min 0s ago
   Docs: man:nginx(8)
 Process: 14871 ExecStop=/sbin/start-stop-daemon --quiet --stop --retry QUIT/5 --pidfile /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 14885 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 14874 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 14886 (nginx)
  Tasks: 2 (limit: 1113)
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ??14886 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
      ??14887 nginx: worker process

Jul 15 11:10:29 ubuntu1804 systemd[1]: Stopped A high performance web server and a reverse proxy server.
Jul 15 11:10:29 ubuntu1804 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Jul 15 11:10:29 ubuntu1804 systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid: Invalid argument
Jul 15 11:10:29 ubuntu1804 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.

Toegang tot phpMyAdmin

phpMyAdmin is nu geïnstalleerd en geconfigureerd, het is tijd om de webinterface van phpMyAdmin te openen.

Open je webbrowser en typ de URL http://192.168.0.111/phpmyadmin/. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

PHPMyAdmin Inloggen

Geef nu je beheerders gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de Go knop. Je zou het phpMyAdmin standaard dashboard op de volgende pagina moeten zien:

PHPMyAdmin op Ubuntu 18.04 LTS

Gefeliciteerd! Je hebt met succes phpMyAdmin op je Ubuntu 18.04 LTS server geïnstalleerd en ingesteld. Je kunt nu je MariaDB databank beheren via de web-gebaseerde interface van phpMyAdmin. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.