phpIPAM IP Adres Beheer te Installeren op Ubuntu 18.04 LTS

PhpIPAM is een gratis, open bron en het beste Internet Protocol (IP) adres beheer programma, geschreven in de PHP taal. Het is een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel dat een moderne en handige webinterface biedt voor IP adresbeheer. PhpIPAM biedt automatische ping scans en status rapporten die gebruikt kunnen worden om na te gaan welke hosts up zijn en welke down. PhpIPAM ondersteunt ook Active Directory, LDAP en OpenLDAP. Je kunt gemakkelijk IP adressen importeren naar en exporteren uit XLS / CSV bestanden.

Kenmerken

 • Ondersteunt IPv4 en IPv6.
 • Geef meldingen per e-mail met IP gegevens.
 • Beheer van gebruiker, subnet en sectie.
 • Automatische controle van IP status.
 • VLAN en VRF beheer.
 • Integreert met PowerDNS.
 • Biedt IPv4 en IPv6 rekenmachine.

In deze handleiding leggen we uit hoe je PhpIPAM op Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Voor je begint, moet je je systeem updaten met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als je server bijgewerkt is, herstart je je server om de veranderingen toe te passen.

Installeer Apache, PHP en MariaDB

Eerst moet je Apache, MariaDB, PHP en andere vereiste pakketten op je systeem installeren. Je kunt ze allemaal installeren met het volgende commando:

apt-get install apache2 mariadb-server php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-curl php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-gd php7.2-intl php-pear php7.2-imap php-memcache php7.2-pspell php7.2-recode php7.2-tidy php7.2-xmlrpc php7.2-mbstring php-gettext php7.2-gmp php7.2-json php7.2-xml git wget -y

Als alle vereiste pakketten geïnstalleerd zijn, start je de Apache en MariaDB dienst en zet je ze aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

systemctl start apache2
systemctl start mariadb
systemctl enable apache2
systemctl enable mariadb

Als je daarmee klaar bent, kun je verder gaan met het instellen van de MariaDB databank.

MariaDB instellen

MariaDB is standaard niet beveiligd. Je zult het dus eerst moeten beveiligen. Je kunt het beveiligen door het volgende script uit te voeren:

mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in als daarom gevraagd wordt, maak dan een database en gebruiker voor PhpIPAM met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> create database phpipamdb;
MariaDB [(none)]> grant all on phpipamdb.* to [email protected] identified by 'password';

Spoel vervolgens de privileges door met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Als je database goed geconfigureerd is, kun je verder gaan met de installatie van PhpIPAM.

Installeer PhpIPAM

Eerst moet je de nieuwste versie van PhpIPAM uit de Git repository downloaden. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

git clone --recursive https://github.com/phpipam/phpipam.git /var/www/html/phpipam

Verander vervolgens de directory naar phpipam en kopieer config.dist.php naar config.php:

cd /var/www/html/phpipam
cp config.dist.php config.php

Open vervolgens config.php bestand en definieer je database instellingen:

nano config.php

Breng de volgende veranderingen aan:

/**
* database connection details
******************************/
$db['host'] = 'localhost';
$db['user'] = 'phpipam';
$db['pass'] = 'password';
$db['name'] = 'phpipamdb';
$db['port'] = 3306;

Sla het bestand op en sluit het. Importeer dan het SQL bestand met het volgende commando:

mysql -u root -p phpipamdb < db/SCHEMA.sql

Geef vervolgens de juiste permissies aan de phpipam directory met het volgende commando:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/phpipam
chmod -R 755 /var/www/html/phpipam

Als je klaar bent, kun je verder gaan met het instellen van Apache voor PhpIPAM.

Configureer Apache voor PhpIPAM

Vervolgens moet je een Apache virtual host bestand maken voor PhpIPAM. Je kunt dit doen met het volgende commando:

nano /etc/apache2/sites-available/phpipam.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin [email protected]
  DocumentRoot "/var/www/html/phpipam"
  ServerName example.com 
  <Directory "/var/www/html/phpipam">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
  ErrorLog "/var/log/phpipam-error_log"
  CustomLog "/var/log/phpipam-access_log" combined
</VirtualHost>

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent. Schakel dan het Apache virtual host bestand in met het volgende commando:

a2ensite phpipam

Schakel vervolgens Apache herschrijfmodule in en herstart de Apache dienst om alle veranderingen toe te passen met het volgende commando:

a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Je kunt nu de status van Apache controleren met het volgende commando:

systemctl status apache2

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
      ??apache2-systemd.conf
  Active: active (running) since Sun 2019-03-17 06:29:39 UTC; 9min ago
 Process: 31397 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 31402 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 31418 (apache2)
  Tasks: 11 (limit: 1113)
  CGroup: /system.slice/apache2.service
      ??31418 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??31440 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??31441 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??31442 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??31443 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??31449 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??31454 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??31456 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??31491 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??31494 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??31504 /usr/sbin/apache2 -k start

Mar 17 06:29:39 ubuntu1804 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Mar 17 06:29:39 ubuntu1804 apachectl[31402]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192
Mar 17 06:29:39 ubuntu1804 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

Toegang tot PhpIPAM Web Inetrface

Open je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

phpipam installatiewizard

Klik nu op de Nieuwe phpipam installatie, je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies databasetype

Klik nu op de MySQL import instructies, je zou de volgende pagina moeten zien:

Importeer mysql structuur

Klik nu op de Inloggen knop, je zou de volgende pagina moeten zien:

Inloggen

Geef je admin gebruikersnaam / wachtwoord op als Admin / ipamadmin en klik op de knop Login. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Wachtwoord veranderen

Verander nu het standaard wachtwoord zoals je wilt en klik op de knop Save password. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Wachtwoord opslaan

Klik nu op de knop Dashboard. Je wordt doorverwezen naar het PhpIPAM dashboard op de volgende pagina:

phpipam IP adres beheerprogramma

Gefeliciteerd! Je hebt met succes PhpIPAM geïnstalleerd op de Ubuntu 18.04 server. Je kunt nu eenvoudig IP adres, Subnet, VLAN en nog veel meer beheren via de web browser. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.