Paperwork DMS installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Paperwork is een gratis, open-source en zelf gehoste persoonlijke documentenbeheerder die gebruikt kan worden om gescande documenten en PDF’s te beheren. Het is een alternatieve oplossing voor andere diensten als Evernote, Microsoft OneNote, en Google Keep. Het komt met veel functies, waaronder, Automatische detectie van paginastand, Scannen, OCR, Document labels, Zoeken, Trefwoord suggesties, Snel bewerken van scans en nog veel meer.

In deze zelfstudie gaan we uitleggen hoe je Paperwork op Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.
 • Een statisch IP adres 192.168.0.235 configureren op je server.

Installeer een LAMP server

Eerst moet je Apache, MariaDB, PHP en andere vereiste pakketten op je server installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install apache2 mariadb-server php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-cli php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-xml php7.2-mbstring php-pear php7.2-zip php-dev git wget libmcrypt-dev php7.2-gd unzip -y

Vervolgens moet je Nodejs op je systeem installeren. Standaard is de nieuwste versie van Nodejs niet beschikbaar in de Ubuntu 18.04 standaard repository. Je zult dus de Nodejs repository aan je systeem moeten toevoegen. Je kunt dit doen met het volgende commando:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -

Installeer vervolgens Nodejs met het volgende commando:

sudo apt-get install nodejs -y

Vervolgens moet je de mcrypt PHP uitbreiding op je systeem installeren. Je kunt het installeren met het pecl commando:

sudo pecl channel-update pecl.php.net
sudo pecl install mcrypt-1.0.1

Als daarom gevraagd wordt, druk je gewoon op enter om verder te gaan.

Voeg vervolgens de uitbreiding mcrypt.so toe aan het php.ini bestand met het volgende commando:

sudo sed -i.bak '927iextension=mcrypt.so' /etc/php/7.2/cli/php.ini

Pak vervolgens het installatiepad en voeg toe aan cli en apache2 php.ini configuratie.

sudo bash -c "echo extension=/usr/lib/php/20170718/mcrypt.so > /etc/php/7.2/cli/conf.d/mcrypt.ini"
sudo bash -c "echo extension=/usr/lib/php/20170718/mcrypt.so > /etc/php/7.2/apache2/conf.d/mcrypt.ini"

Verifieer vervolgens de PHP mcrypt uitbreiding met het volgende commando:

sudo php -i | grep "mcrypt"

Uitvoer:

mcrypt
mcrypt support => enabled
mcrypt_filter support => enabled
mcrypt.algorithms_dir => no value => no value
mcrypt.modes_dir => no value => no value

ss

Start vervolgens Apache en de MariaDB dienst opnieuw op en zet ze aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl restart mariadb
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mariadb

Database configureren

MariaDB is standaard niet beveiligd. Je zult het dus eerst moeten beveiligen. Je kunt het beveiligen door het volgende script uit te voeren:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in, maak dan een database en gebruiker voor Paperwork:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE paperwork DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
MariaDB [(none)]>GRANT ALL PRIVILEGES ON paperwork.* TO 'paperwork'@'localhost' IDENTIFIED BY 'paperwork' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Verlaat vervolgens de MariaDB console met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> EXIT

Download en installeer Paperwork

Download eerst de nieuwste versie van Paperwork door het volgende commando uit te voeren:

cd /var/www/html
git clone -b 1 https://github.com/twostairs/paperwork.git

Geef vervolgens PHP opdracht de boodschap “mcrypt_get_iv_size has been deprecated” te negeren door het volgende commando uit te voeren:

cd paperwork/frontend/
sudo sed -i.bak '3ierror_reporting(E_ALL ^ E_DEPRECATED);' app/config/app.php

Vervolgens moet je Composer op je systeem installeren. Composer is een afhankelijkhedenmanager voor PHP die gebruikt kan worden om afhankelijkheden te installeren die PHP nodig heeft. Je kunt Composer installeren met het volgende commando:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Installeer vervolgens PHP afhankelijkheden via Composer met het volgende commando:

sudo composer install

Vul vervolgens de database met het volgende commando:

sudo php artisan migrate

Uitvoer:

PHP Warning: Module 'mcrypt' already loaded in Unknown on line 0
**************************************
*   Application In Production!   *
**************************************

Do you really wish to run this command? y
Migration table created successfully.
Migrated: 2014_07_22_194050_initialize
Migrated: 2014_07_24_103915_create_password_reminders_table
Migrated: 2014_10_08_203732_add_visibility_to_tags_table
Migrated: 2015_01_21_034728_add_admin_to_users
Migrated: 2015_05_05_094021_modify_tag_user_relation
Migrated: 2015_05_22_220540_add_version_user_relation
Migrated: 2015_06_15_224221_add_tag_parent
Migrated: 2015_06_30_125536_add_sessions_table
Migrated: 2015_07_29_130508_alter_versions
Migrated: 2016_10_21_224100_fix_timestamps_for_postgres_again

Installeer vervolgens npm en bower afhankelijkheden:

sudo npm install -g gulp bower
sudo npm install

Je zou enkele waarschuwingen moeten krijgen na het uitvoeren van bovenstaand commando. Negeer ze gewoon allemaal en voer het volgende commando uit:

sudo bower install --allow-root
sudo gulp

Geef vervolgens de juiste permissies aan de map papierwerk:

sudo chown www-data:www-data -R /var/www/html/paperwork
sudo chmod -R 755 /var/www/html/paperwork

Configureer Apache voor papierwerk

Vervolgens moet je een Apache virtuele host voor papierwerk maken:

Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/paperwork.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/paperwork/frontend/public
   ServerName example.com

   <Directory /var/www/html/paperwork/frontend/public>
     Options Indexes FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
  AllowOverride None
  Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het. Schakel dan apache virtual host in met het volgende commando:

sudo a2ensite paperwork

Schakel tenslotte Apache herschrijfmodule in en herstart de Apache dienst om alle veranderingen toe te passen:

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Toegang tot de Paperwork Web Interface

Paperwork is nu geïnstalleerd en geconfigureerd, het is tijd om het via een web browser te benaderen.

Open je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de welkomstpagina van Paperwork:

Papierwerk installateur

Klik op de Next knop om verder te gaan. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Afhankelijkheidscontrole

Zorg ervoor dat alle vereiste afhankelijkheden geïnstalleerd zijn. Klik dan op de Next knop, je zou de volgende pagina moeten zien:

Stel gegevens over de databank in

Geef hier je database gegevens op zoals, databasenaam, gebruikersnaam, wachtwoord en poort. Klik dan op de knop Next. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Papierwerk aanpassen

Pas hier het papierwerk aan naar je behoefte. Klik dan op het knopje Next. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Maak je eerste account aan

Geef hier je admin gebruikersgegevens op. Klik dan op de knop Register and Finish Installation. je zou de volgende pagina moeten zien:

Installatie voltooid

Klik nu op de Ga naar papierwerk knop. Je wordt doorgestuurd naar de Paperwork Login pagina zoals hieronder:

Meld je aan bij Papierwerk

Geef hier je admin e-mail adres en wachtwoord op. Klik dan op de knop Sign In. Je zou het dashboard van Paperwork op de volgende pagina moeten zien:

Papierwerk Dashboard

Links