PageKit CMS te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Pagekit is een gratis, open bron en lichtgewicht CMS dat gebruikt kan worden om mooie websites te maken. Pagekit heeft een schone en intuïtieve interface waarmee je je kunt concentreren op wat het belangrijkst is, het beheren van je inhoud. Het biedt een configureerbaar dashboard dat alle statistieken met betrekking tot je site op één plaats toont. Je kunt de pagina’s, menu’s, en widgets gemakkelijk beheren met Pagekits drag and drop bedieningspaneel. Pagekit stelt geen speciale eisen aan de hardware. Het kan geïnstalleerd worden op servers met een kleine hoeveelheid RAM.

In deze handleiding leren we hoe je Pagekit CMS met Apache webserver installeert op Ubuntu 18.04 LTS.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Aan de slag

Voor je begint, moet je je systeem bijwerken met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Als je systeem bijgewerkt is, herstart je het systeem om de veranderingen toe te passen.

Installeer Apache, MariaDB en PHP

PageKit draait op de webserver, is geschreven in de taal PHP en gebruikt MariaDB om de gegevens op te slaan. Je moet dus Apache webserver, MariaDB server, PHP en andere PHP bibliotheken op je server installeren. Je kunt ze allemaal installeren door gewoon het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-sqlite php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7.2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip wget unzip -y

Na de installatie van alle vereiste pakketten moet je het php.ini bestand bewerken en enkele veranderingen aanbrengen:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

memory_limit = 300M
allow_url_fopen = On
upload_max_filesize = 200M
max_execution_time = 400
date.timezone = Asia/Kolkata

Sla het bestand op en sluit het. Herstart dan de Apache en MariaDB dienst en zet ze aan om te starten bij het opstarten door het volgende commando uit te voeren:

sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl restart mariadb
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mariadb

Configureer MariaDB voor PageKit

MariaDB is standaard niet gehard. Je zult het dus eerst moeten beveiligen. Je kunt het beveiligen door het volgende commando uit te voeren:

sudo mysql_secure_installation

Dit commando stelt een root wachtwoord in, verwijdert de anonieme gebruiker, verbiedt remote root login, en verwijdert de testdatabase, zoals hieronder te zien is:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in als daarom gevraagd wordt. Maak dan een database en gebruiker voor PageKit met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE pagekitdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER pagekit;

Verleen vervolgens privileges aan de PageKit database met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON pagekitdb.* TO 'pagekit'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Spoel vervolgens de privileges door met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Verlaat vervolgens de MariaDB console met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> exit

PageKit downloaden

Eerst moet je de nieuwste versie van PageKit CMS downloaden van hun officiële website. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

wget https://pagekit.com/api/download/latest -O pagekit.zip

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit in de Apache web root directory met het volgende commando:

sudo unzip pagekit.zip -d /var/www/html/pagekit

Geef vervolgens de juiste permissies aan de pagekit map met het volgende commando:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/pagekit/
sudo chmod -R 777 /var/www/html/pagekit/

Vervolgens kun je verder gaan met het instellen van Apache voor PageKit.

Apache instellen voor PageKit

Vervolgens moet je een Apache virtual host bestand maken voor PageKit CMS. Je kunt dit doen door het bestand pagekit.conf aan te maken zoals hieronder:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/pagekit.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/pagekit
   ServerName example.com

   <Directory /var/www/html/pagekit/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/pagekit_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/pagekit_access.log combined

</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het. Schakel dan het virtuele host bestand voor PageKit in met het volgende commando:

sudo a2ensite pagekit

Schakel vervolgens Apache herschrijfmodule in en herstart Apache webserver om alle veranderingen toe te passen:

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Toegang tot PageKit CMS

PageKit CMS is nu geïnstalleerd en geconfigureerd. Het is tijd om de PageKit web installer wizard te openen.

Open je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

PageKit Installer

Klik nu op de Pijl knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies Taal

Kies hier je taal en klik op de NEXT knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Verbind Databank

Geef hier je databasenaam, databank gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de NEXT knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Site opzetten in PageKit

Geef hier je sitenaam, admin gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de INSTALL knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Log in

Geef nu je admin login gegevens op en klik op de LOGIN knop. Je zou het PageKit CMS standaard dashboard moeten zien op de volgende pagina:

PageKit Dashboard

Gefeliciteerd! je hebt PageKit CMS met succes op de Ubuntu 18.04 server geïnstalleerd. Ik hoop dat je nu gemakkelijk de website kunt bewerken om een modern uitziende website voor je bedrijf te maken. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.

Links