OrangeScrum te installeren op CentOS 8

Orangescrum is een open-source en samenwerkingswebapplicatie geschreven met CakePHP. Het is een eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel om projecten, teams, documenten, taken te beheren en met het team te communiceren over belangrijke zaken. Het is een veel gebruikte tool voor kleine tot middelgrote bedrijven. Orangescrum heeft veel nuttige functies zoals agile projectmanagement, samenwerking, issue tracking, meldingen, rapportage, taakbeheer, conversatiedraad en vele andere functies die het werkproces zullen versnellen om projecten van hoge kwaliteit op te leveren.

Vereisten

  • OS:- Centos 8
  • Een niet-root gebruiker met sudo rechten.
  • Als de STRICT-modus aan staat, schakel deze dan uit. In Database Server.

Aan de slag

Log eerst in op Centos systeem met sudo privileges en update het systeem met het volgende commando:-

dnf update

Installeer een LAMP-server.

1. Installeer Apache Web Server

Installeer Apache Web Server met het volgende commando:

sudo dnf -y install httpd

Controleer nu de apache service met het volgende commando

systemctl status httpd

Als de apache service niet werkt, start hem dan en schakel hem in om te starten bij het opstarten, met de volgende commando’s:-.

sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd

2. MariaDB installeren en configureren

Installeer MariaDB server door het volgende commando uit te voeren:

sudo dnf install mariadb-server

Start nu de MariaDB service en schakel hem in om bij het opstarten te starten en controleer dan de status van de MariaDB service met het volgende commando:-.

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl status mariadb

Vervolgens moet je de database server beveiligen, voer daarvoor het volgende commando uit in Terminal:-

sudo mysql_secure_installation

Stel hier een sterk wachtwoord in en beantwoord alle vragen met ja.

Set root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Je MariaDB installatie is nu beveiligd.

Log vervolgens in op MariaDB console zoals hieronder getoond:

sudo mysql -u root -p

Vervolgens moet je de strikte modus voor MariaDB uitschakelen. Controleer eerst met welke modus MariaDB draait:

MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE 'sql_mode';

Het zal je uitvoer tonen zoals hieronder:

+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| Variable_name | Value                                                                                     |
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| sql_mode      | STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.001 sec)

Vervolgens kun je de strikte modus uitschakelen door het volgende commando uit te voeren:

MariaDB [(none)]> SET GLOBAL sql_mode = 'NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

Vervolgens kun je controleren of de strikte modus is uitgeschakeld of niet door het volgende uit te voeren:

MariaDB [(none)]> SELECT @@GLOBAL.sql_mode;

Controleer de MySQL modus

Herstart vervolgens MariaDB service.

sudo systemctl restart mariadb

Vervolgens moet je inloggen op de MariaDB console en een database aanmaken voor de Orangescrum. Voer het volgende commando uit om de database aan te maken

sudo mysql -u root -p

Voer je root-wachtwoord in als daarom wordt gevraagd en voer het volgende commando uit:-

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE orangescrum;

Now create a new user and grant the required permissions to the user for the database.

MariaDB [(none)]> CREATE USER ‘orangescrum_user’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘YourStrongPassword’;

Then grant privileges to the orangescrum database with the following command:-

GRANT ALL PRIVILEGES ON orangescrum.* TO ‘orangescrumuser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘YourStrongPassword’ WITH GRANT OPTION;

Voer nu het volgende commando uit om de wijzigingen onmiddellijk toe te passen op de databaseprivileges.

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Verlaat vervolgens de MySQL shell:

MariaDB [(none)]> exit

3. PHP installeren en configureren

Vervolgens moet je het PHP pakket installeren, voer het volgende commando uit vanaf Terminal

sudo dnf install php php-cli php-mysqlnd php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap php-curl php-opcache php-bcmath php-fpm

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, moet je nu enkele wijzigingen aanbrengen in het php.ini bestand, zoals vereist door OrangeScrum:

Maak eerst een back-up van php.ini

cp /etc/php.ini /etc/php.ini.bak

Bewerk vervolgens het php.ini bestand

sudo vim /etc/php.ini

Zoek en verander de waarde van 2M in 200M:

post_max_size=200M
upload_max_filesize=200M

Sla het bestand op en sluit het.

Vervolgens moet je je apache webserver opnieuw opstarten om de veranderingen toe te passen, voer het volgende commando uit:-

sudo systemctl restart httpd

Orangescrum installeren

Voer het volgende commando uit om de Open Source versie van Orangescrum te downloaden:

sudo wget https://github.com/Orangescrum/orangescrum/archive/master.zip

Pak vervolgens het gedownloade bestand uit met

sudo unzip master.zip

Dit maakt de map orangescrum-master aan.

Verplaats nu de orangescrum-master directory naar je Apache web directory. Je kunt dit doen door te draaien:

sudo mv orangescrum-master /var/www/html/

Next Geef de orangescrum-master directory de juiste rechten:

sudo chown -R apache:apache /var/www/html/orangescrum-master
sudo chmod -R 777 /var/www/html/orangescrum-master

Apache configureren voor Orangescrum

Maak eerst een virtueel hostbestand aan voor Orangescrum,

sudo vim /etc/httpd/conf.d/orangescrum.conf

Voeg dan de volgende inhoud toe:

<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
DocumentRoot /var/www/html/orangescrum-master
<Directory /var/www/html/orangescrum-master>
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

Opslaan en afsluiten:

:wq!

Als je klaar bent, controleer dan de syntaxis van de configuraties.Voer daarvoor het volgende commando uit:-.

sudo apachectl configtest

Nadat de syntaxcontrole klaar is, herstart je Apache service:

sudo systemctl restart httpd

Orangescrum configureren

Importeer nu de OrangeScrum gegevens in de orangescrum database met het volgende commando zoals hieronder getoond:

mysql -u orangescrum_user -p orangescrum < /var/www/html/orangescrum-master/database.sql

Nu moet je het bestand database.php bewerken om de details van de databaseverbinding bij te werken:

vim /var/www/html/orangescrum-master/app/Config/database.php

Wijzig het bestand zoals hieronder getoond:

class DATABASE_CONFIG {

public $default = array(
‘datasource’ => ‘Database/Mysql’,
‘persistent’ => false,
‘host’ => ‘localhost’,
‘login’ => ‘orangescrum_user’,
‘password’ => ‘Your_StrongPassword’,
‘database’ => ‘orangescrum’,
‘prefix’ => ”,
‘encoding’ => ‘utf8’,
);
}

Sla dan het bestand op en sluit het af. Hier moet je je database gebruikersnaam, wachtwoord en databasenaam invoeren die je hebt gekozen bij het aanmaken van de database en de MySQL gebruiker.

Vervolgens moet je het bestand constants.php bewerken voor SMTP:

sudo vim /var/www/html/orangescrum-master/app/Config/constants.php
Next Find and Change the following lines as per your need:

//Gmail SMTP
define(“SMTP_HOST”, “ssl://smtp.gmail.com”);
define(“SMTP_PORT”, “465”);
define(“SMTP_UNAME”, “[email protected]”);
define(“SMTP_PWORD”, “******”);
define(“IS_SMTP”, “0”);

define(‘FROM_EMAIL_NOTIFY’, ‘[email protected]’); //(REQUIRED)
define(‘SUPPORT_EMAIL’, ‘[email protected]’); //(REQUIRED) From Email

Start nu Apache service opnieuw op.

sudo systemctl restart httpd

Pas vervolgens de firewall regels aan om webtoegang toe te staan:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload

Je kunt SELinux tijdelijk uitschakelen met dit hieronder gegeven commando.

setenforce 0

Test Orangescrum

Ga vanuit je webbrowser naar http://yourserverIP en geef je bedrijfsnaam, een e-mail en een wachtwoord op en klik dan op de knop Aanmelden.

Ontdek nu meer van OrangeScrum.