OrangeScrum installeren en configureren op Ubuntu 18.04 LTS

OrangeScrum is een gratis en open source projectmanagement en samenwerkingstool geschreven in PHP met CakePHP framework. Het is eenvoudig, makkelijk te gebruiken en ideaal voor kleine of middelgrote bedrijven. Het wordt gebruikt om projecten, teams, documenten en taken te beheren en met het team te communiceren over belangrijke zaken. Orangescrum komt met veel functies zoals, Visuele weergave, kanban weergave, Alles in één scherm, dagelijkse e-mail catch-up, Gantt Charts, conversatie thread, ticketing systeem, Dropbox integratie, en nog veel meer. Je kunt gemakkelijk samenwerken met Werknemers, Leiders, Klanten en Freelancers vanaf de centrale locatie.

In deze tutorial leggen we de installatie en configuratie uit van OrangesCrum op Ubuntu 18.04 LTS server.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Aan de slag

Werk eerst je systeem bij met de nieuwste versie door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Zodra je systeem is bijgewerkt, herstart je je systeem om de wijzigingen toe te passen.

LAMP-server installeren

Voordat je begint, moet je Apache, MariaDB, PHP en andere PHP modules op je systeem installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server php7.2 php7.2-bcmath php7.2-cgi php7.2-cli php7.2-common php-curl php7.2-dba php7.2-enchant php7.2-fpm php7.2-gd php7.2-imap php7.2-intl php7.2-ldap php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-opcache php-imagick php-memcache php7.2-soap php7.2-tidy php7.2-xml php7.2-zip libapache2-mod-php7.2 xvfb libfontconfig wkhtmltopdf unzip wget -y

Zodra alle pakketten zijn geïnstalleerd, moet je enkele wijzigingen aanbrengen in het bestand php.ini:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini
post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 200M
max_execution_time = 300
memory_limit = 512M
max_input_vars = 5000

Sla het bestand op en sluit het. Start dan de Apache en MariaDB service en laat ze starten bij het opstarten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mariadb

Database configureren

MariaDB is standaard niet beveiligd. Je moet hem dus eerst beveiligen. Je kunt hem beveiligen met het volgende commando:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op de MariaDB-shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in, maak dan een database en gebruiker aan voor Orangscrum:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE orangescrumdb;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON orangescrumdb.* TO 'orangescrumuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Vervang ‘wachtwoord’ door een beveiligd wachtwoord in het abive SQL commando.

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB-shell:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> exit;

Vervolgens moet je de strikte modus voor MariaDB uitschakelen. Je kunt dit doen door het bestand disable_strict_mode.cnf aan te maken:

sudo nano /etc/mysql/conf.d/disable_strict_mode.cnf

Voeg de volgende regels toe:

[mysqld]
sql_mode="IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

Sla het bestand op en sluit het. Start vervolgens MariaDB opnieuw op om alle wijzigingen toe te passen:

sudo systemctl restart mariadb

Orangescrum installeren

Download eerst de nieuwste versie van Orangescrum van https://www.orangescrum.org/free-download.

cd /tmp
wget https://www.orangescrum.org/free-download/418ae4d8ef1309695804a7837cd4fc65/ubuntu18-php7 -O orangescrum-ubuntu18-php7.zip

Zodra de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

unzip orangescrum-ubuntu18-php7.zip

Kopieer vervolgens de uitgepakte directory naar de Apache web root directory:

sudo cp -r orangescrum-orangescrum-ubuntu18-php7 /var/www/html/orangescrum-master

Verander vervolgens de directory naar de /var/www/html/orangescrum-masteren importeer OrangeScrum database in je nieuw aangemaakte database:

cd /var/www/html/orangescrum-master
sudo mysql -u orangescrumuser -p orangescrumdb < database.sql

Voer het wachtwoord in dat je gekozen hebt voor de ‘orangescrumuser’ MySQL gebruiker wanneer het mysql commando daarom vraagt.

Bewerk vervolgens het bestand database.php:

sudo nano app/Config/database.php

Breng de volgende wijzigingen aan:

class DATABASE_CONFIG {

    public $default = array(
        'datasource' => 'Database/Mysql',
        'persistent' => false,
        'host' => 'localhost',
        'login' => 'orangescrumuser',
        'password' => 'password',
        'database' => 'orangescrumdb',
        'prefix' => '',
        'encoding' => 'utf8',
    );
}

Vervang het wachtwoord door het wachtwoord dat je hebt gekozen bij het aanmaken van de database en de MySQL-gebruiker. Sla het bestand op en sluit het. Bewerk vervolgens het bestand config.ini.php:

sudo nano app/Config/config.ini.php

Voeg je SMTP server gegevens toe zoals je nodig hebt:

[EMAIL INFO]
SMTP_UNAME = admin 
SMTP_PWORD = password
SMTP_HOST = smtp.example.com
SMTP_PORT = 25

[PDF PATH]
PDF_LIB_PATH = /usr/bin/wkhtmltopdf

Sla het bestand op en sluit het.

Geef vervolgens de juiste rechten aan de orangescrum directory:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/orangescrum-master/
sudo chmod -R 775 /var/www/html/orangescrum-master/

Apache configureren voor Orangescrum

Maak vervolgens een Apache virtual host bestand aan voor Orangescrum. Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/orangescrum.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot /var/www/html/orangescrum-master/
    ServerName example.com
  <Directory /var/www/html/orangescrum-master/>
       DirectoryIndex index.php index.html
       AllowOverride All
       Allow from all
       Order allow,deny
       Options Indexes FollowSymlinks
  </Directory>
</VirtualHost>

Vervang example.com door je eigen domeinnaam in het vhost bestand. Sla het bestand op en sluit het.

Schakel vervolgens het Apache virtual host bestand in met het volgende commando:

sudo a2ensite orangescrum.conf

Schakel vervolgens mbstring, rewrite en headers module in met het volgende commando:

sudo phpenmod mbstring
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers

Herstart tenslotte de Apache service om alle wijzigingen toe te passen met het volgende commando:

sudo systemctl restart apache2

Orangescrum Web Interface openen

Open nu je webbrowser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorgestuurd naar de Orangescrum welkomstpagina:

Aanmelden voor admin-account

De fout over schrijfrechten in de tmp map kun je negeren, de rechten zijn prima. De fout verdwijnt na de eerste aanmelding.

Geef je sitenaam, e-mailadres en wachtwoord op. Klik dan op de knop Aanmelden. Je wordt op de volgende pagina doorverwezen naar het Orangescrum dashboard:

OrangeScrum Dashboard

Virtuele machine afbeelding downloaden van deze tutorial

Deze tutorial is beschikbaar als gebruiksklaar virtual machine image in ovf/ova formaat dat compatibel is met VMWare en Virtualbox. Het virtual machine image gebruikt de volgende inloggegevens:

SSH / Shell login

Gebruikersnaam: administrator
Wachtwoord: howtoforge

Deze gebruiker heeft sudo rechten.

Orangescrum Login

Gebruikersnaam: [email protected]
Wachtwoord: howtoforge

MySQL Login

Gebruikersnaam: root
Wachtwoord: howtoforge

en

Gebruikersnaam: orangescrumgebruiker
Wachtwoord: password

Het IP van de VM is 192.168.1.100, het kan veranderd worden in het bestand /etc/netplan/01-netcfg.yaml. Verander alle bovenstaande wachtwoorden om de virtuele machine te beveiligen. De Download-Link voor de VM staat in het menu aan de rechterkant, dichtbij de bovenkant.

Links