Oktober CMS te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

OctoberCMS is een gratis en open bron Content Management Systeem (CMS) en webplatform, gebaseerd op de programmeertaal PHP en de webtoepassing Laravel. Het is eenvoudig, snel en modulair, waarmee je krachtige en dynamische inhoudswebsites kunt maken. Met OctoberCMS kun je blogs of websites maken zonder enige voorkennis over coderen vanaf nul, op een grafische manier die lijkt op andere CMS software. OctoberCMS is een ideaal gereedschap voor web ambachtslieden of een kleine tot middelgrote digitale studio. OktoberCMS heeft een uitgebreide reeks mogelijkheden zoals gebruikers, permissies, thema’s, en plugins.

In deze handleiding gaan we uitleggen hoe je OctoberCMS op een Ubuntu 18.04 server installeert.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een statisch IP adres 192.168.0.11 is ingesteld op je server.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Voor je begint moet je je systeem updaten met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als je server bijgewerkt is, herstart je je server om de veranderingen toe te passen.

Installeer Apache, MariaDB, en PHP

Eerst moet je Apache webserver, MariaDB databaseserver, PHP en andere PHP modules op je systeem installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install apache2 mariadb-server php7.2 libapache2-mod-php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-json php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-gd php7.2-xml php7.2-intl php7.2-tidy php7.2-mysql php7.2-cli php7.2-ldap php7.2-pdo php7.2-zip php7.2-curl php7.2-sqlite3 unzip wget -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, open je het php.ini bestand om enkele wijzigingen aan te brengen:

nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

file_uploads = On
allow_url_fopen = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 30M
post_max_size = 40M
max_execution_time = 60
max_input_vars = 1500

Sla het bestand op en sluit het. Start dan de Apache en MariaDB dienst en zet ze aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

systemctl start apache2
systemctl start mariadb
systemctl enable apache2
systemctl enable mariadb

Database configureren

MariaDB is standaard niet beveiligd. Je zult hem dus moeten beveiligen. Je kunt dit doen door het script mysql_secure_installation uit te voeren:

mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op de MariaDB shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in als daarom gevraagd wordt. Maak dan een database en gebruiker voor OctoberCMS met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE octoberdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'october'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens alle rechten aan de databank octoberdb met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON octoberdb.* TO 'october'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Installeer oktoberCMS

Eerst moet je de nieuwste versie van OctoberCMS uit de Git repository downloaden. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

wget https://codeload.github.com/octobercms/install/zip/master -O octobercms.zip

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

unzip octobercms.zip

Verplaats vervolgens de uitgepakte map naar de Apache web root map met het volgende commando:

mv install-master /var/www/html/octobercms

Geef vervolgens de juiste rechten aan de octobercms directory met het volgende commando:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/octobercms
chmod -R 755 /var/www/html/octobercms

Apache configureren voor OctoberCMS

Eerst moet je een apache virtual host bestand maken voor OctoberCMS. Je kunt dat doen met het volgende commando:

nano /etc/apache2/sites-available/octobercms.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   ServerName 192.168.0.103
   DocumentRoot /var/www/html/octobercms/

   <Directory /var/www/html/octobercms/>
    Options +FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog /var/log/apache2/october_error.log
   CustomLog /var/log/apache2/october_access.log combined
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het. Schakel dan het Apache standaard virtuele host bestand uit en schakel het OctoberCMS virtuele host bestand in met het volgende commando:

a2ensite octobercms
a2dissite 000-default

Schakel vervolgens Apache herschrijfmodule in en herstart de Apache dienst met het volgende commando:

a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Controleer vervolgens de status van de Apache dienst met het volgende commando:

systemctl status apache2

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
      ??apache2-systemd.conf
  Active: active (running) since Wed 2019-01-30 10:56:45 UTC; 6s ago
 Process: 6498 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 6517 (apache2)
  Tasks: 1 (limit: 1114)
  CGroup: /system.slice/apache2.service
      ??6517 /usr/sbin/apache2 -k start

Jan 30 10:56:45 ubuntu1804 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jan 30 10:56:45 ubuntu1804 apachectl[6498]: AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for ubuntu1804
Jan 30 10:56:45 ubuntu1804 apachectl[6498]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. S
Jan 30 10:56:45 ubuntu1804 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

Toegang tot OctoberCMS

Open je webbrowser en typ de URL http://192.168.0.11/install.php. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

OktoberCMS systeemcontrole

Accepteer de licentie

Zorg ervoor dat alle vereiste controles een voldoende opleveren en accepteer de licentieovereenkomst. Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Database configuratie

Beheerder gebruiker instellen

Geef nu alle vereiste informatie op zoals, databasenaam, gebruikersnaam van de databank, wachtwoord, admin gebruikersnaam en wachtwoord. Klik dan op de knop Continue. Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Aan de slag met Oktober CMS

Klik nu op de knop Start from a theme. Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Kies een Thema

Installeer nu de plugins naar behoefte. Als de installatie met succes voltooid is. Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Installatie geslaagd

Ga nu naar het Beheergebied. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Log in op het beheerdersgebied

Geef nu je beheerders gebruikersnaam en wachtwoord op, en klik dan op de knop Inloggen. Je wordt doorgestuurd naar het OctoberCMS dashboard op de volgende pagina:

OktoberCMS dashboard

Gefeliciteerd! Je hebt met succes OctoberCMS op je Ubuntu 18.04 server geïnstalleerd. Je kunt nu gemakkelijk je eigen blog of website bouwen met OctoberCMS. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.