NEOS CMS te installeren op Ubuntu 20.04

Neos CMS is een gratis en open-source content management systeem waarmee je eenvoudig je website kunt bouwen. Het heeft een eigen CMS-systeem waarmee je websites en blogs kunt beheren zonder enige kennis van codering. Het is ontworpen voor gebruiksgemak en laat bedrijfseigenaren samenwerken met gebruikers op meerdere apparaten. Het biedt een rijke set functies, waaronder, volledige Unicode ondersteuning, volledige internationalisatie, SEO, inline editing, en meer.

In deze post laten we je zien hoe je Neos CMS met Apache installeert op Ubuntu 20.04 server.

Voorwaarden

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een geldige domeinnaam gekoppeld aan het IP van je server.
 • Een root wachtwoord is geconfigureerd op de server.

Aan de slag

Allereerst is het altijd aan te raden je pakketcache bij te werken met de nieuwste versie. Je kunt dat doen met het volgende commando:

apt-get update -y

Als je klaar bent, kun je doorgaan met de volgende stap.

LAMP Server installeren

Vervolgens moet je Apache, MariaDB, PHP en andere vereiste pakketten op je systeem installeren. Voer het volgende commando uit om ze allemaal te installeren:

apt-get install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-common php-mysql php-gmp php-curl php-intl php-mbstring php-xmlrpc php-gd php-bcmath php-xml php-cli php-gmagick php-zip curl unzip git -y

Bewerk na de installatie van alle pakketten het php.ini bestand en breng enkele wijzigingen aan:

nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Wijzig de volgende regels:

short_open_tag = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 150M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolkata

Sla het bestand op en sluit het en herstart dan de Apache service om de wijzigingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Maak een Database aan voor Neos CMS

Eerst moet je een MariaDB root wachtwoord instellen en de installatie beveiligen. Dat kan met het volgende commando:

mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder weergegeven:

Enter current password for root (enter for none):
Set root password? [Y/n]: N
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra je klaar bent, log je in op de MariaDB met het volgende commando:

mysql -u root -p

Zodra je bent ingelogd, maak je een database en gebruiker aan voor Neos CMS met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE neosdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'neos'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';

Ken vervolgens alle privileges toe aan de Neos database met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON neosdb.* TO 'neos'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION;

Verander vervolgens de database charset in utf8mb4, spoel de privileges en verlaat MariaDB met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> ALTER DATABASE neosdb charset=utf8mb4;
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Bewerk vervolgens het MariaDB-configuratiebestand en breng enkele wijzigingen aan:

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Voeg de volgende regels toe:

innodb_file_format = Barracuda
innodb_large_prefix = 1
innodb_file_per_table = 1
innodb_default_row_format = dynamic

Sla het bestand op en sluit het en herstart vervolgens de MariaDB service om de wijzigingen toe te passen:

systemctl restart mariadb

Als je klaar bent, kun je doorgaan met de volgende stap.

Neos CMS installeren

Eerst moet je Composer op je systeem installeren. Composer is een dependency manager die gebruikt wordt om PHP afhankelijkheden te installeren.

Voer het volgende commando uit om Composer te installeren:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer (version 2.1.3) successfully installed to: /root/composer.phar
Use it: php composer.phar

Verplaats vervolgens het Composer bestand naar de systeemlocatie:

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Verander vervolgens de directory naar de Apache web root en download het Neos CMS met het volgende commando:

cd /var/www/html/
composer create-project --no-dev neos/neos-base-distribution neoscms

Stel vervolgens de juiste toestemming en eigendom in voor de Neos map:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/neoscms/
chmod -R 755 /var/www/html/neoscms/

Als je klaar bent, kun je doorgaan naar de volgende stap.

Apache configureren voor Neos CMS

Vervolgens moet je een Apache virtuele host configuratiebestand maken om Neos CMS te hosten. Je kunt het aanmaken met het volgende commando:

nano /etc/apache2/sites-available/neoscms.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/neoscms/Web
   ServerName neos.example.com
   <Directory /var/www/html/neoscms/Web/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/neos_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/neos_access.log combined
  
   <Directory /var/www/html/neoscms/Web/>
      RewriteEngine on
      RewriteBase /
      RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
      RewriteRule ^(.*) index.php [PT,L]
  </Directory>
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het vervolgens en activeer de virtuele host en schakel de Apache herschrijfmodule in met het volgende commando:

a2ensite neoscms.conf
a2enmod rewrite

Start vervolgens de Apache service opnieuw op om de wijzigingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Je kunt ook de status van de Apache service controleren met het volgende commando:

systemctl status apache2

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2021-06-17 11:16:53 UTC; 16s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 16996 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 17016 (apache2)
   Tasks: 6 (limit: 2353)
   Memory: 13.4M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ??17016 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??17017 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??17018 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??17019 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??17020 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??17021 /usr/sbin/apache2 -k start

Jun 17 11:16:53 ubuntu2004 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...

Op dit punt is de Apache webserver geconfigureerd om Neos CMS te serveren. Je kunt nu doorgaan met de volgende stap.

Toegang tot Neos CMS

Open nu je webbrowser en ga naar het Neos CMS via de URL http://neos.example.com. Je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Neos CMS Installer

Klik op de knop Ga naar setup. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Neos Inloggen

Geef het setup-wachtwoord op uit het SetupPassword.txt bestand en klik op de knop Login. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Controle van de vereisten

Zorg ervoor dat alle vereiste PHP-extensies zijn geïnstalleerd en klik dan op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Database configuratie

Geef je database naam, database gebruikersnaam, database host, wachtwoord en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Maak een beheerdersaccount aan

Geef je naam, admin gebruikersnaam, wachtwoord, en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Een nieuwe site maken

Geef alle vereiste informatie en klik op de knop Volgende. Als de installatie met succes is voltooid, zou je de volgende pagina moeten zien:

Neos installatie voltooid

Klik op de knop Ga naar de achterkant. Je zou de Neos CMS inlogpagina moeten zien:

Neos Inloggen

Geef je admin gebruikersnaam, wachtwoord en klik op de knop Inloggen. Je zou op de volgende pagina het Neos CMS dashboard moeten zien:

Neos CMS backend

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt Neos CMS met Apache succesvol geïnstalleerd op Ubuntu 20.04 server. Je kunt nu gemakkelijk je website maken en bewerken via de webbrowser. Stel me gerust als je vragen hebt.