Minecraft Server te Installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Minecraft is een van de populairste spellen ter wereld, ontwikkeld door Microsoft Studious. Minecraft is een sandbox videospel en stelt je in staat alles te bouwen wat je nodig hebt en het te verkennen in een 3D wereld. Met Minecraft kun je het spel zowel online met je vrienden spelen als in de single-player modus. Minecraft is beschikbaar op een groot aantal platforms, waaronder, Linux, macOS, en Windows.

In deze zelfstudie leren we hoe je een Minecraft server op Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Voor je begint, moet je je systeem updaten met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Zodra je server bijgewerkt is, herstart je je server om de veranderingen toe te passen.

Vervolgens moet je enkele afhankelijkheden op je server installeren. Je kunt ze allemaal installeren met het volgende commando:

apt-get install git build-essential -y

Installeer Java

Omdat Minecraft ontwikkeld is met de programmataal Java. Je zult dus Java development Kit of JRE op je server moeten installeren. Je kunt Java installeren met het volgende commando:

apt-get install openjdk-8-jre-headless -y

Eenmaal geïnstalleerd, controleer je Java met het volgende commando:

java -version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

openjdk version "1.8.0_222"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-8u222-b10-1ubuntu1~18.04.1-b10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)

Installeer en configureer Minecraft Server

Eerst moet je een gebruiker aanmaken om Minecraft server te draaien. Je kunt die aanmaken met het volgende commando:

useradd -r -m -U -d /home/minecraft -s /bin/bash minecraft

Log vervolgens in op de minecraft gebruiker met het volgende commando:

su - minecraft

Maak vervolgens een vereiste directory voor minecraft met het volgende commando:

mkdir backups tools server

Verander vervolgens de directory in de ~/tools directory en download mcrcon uit de Git repository:

cd ~/tools
git clone https://github.com/Tiiffi/mcrcon.git

Verander vervolgens de directory in mcrcon en compileer mcrcon met het volgende commando:

cd mcrcon
gcc -std=gnu11 -pedantic -Wall -Wextra -O2 -s -o mcrcon mcrcon.c

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

mcrcon.c: In function ‘get_line’:
mcrcon.c:752:2: warning: ignoring return value of ‘fgets’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
 (void) fgets(buffer, bsize, stdin);
 ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Verander vervolgens de map in ~/server en download de nieuwste officiële vanille Minecraft server van Mojang met het volgende commando:

cd ~/server
wget https://launcher.mojang.com/v1/objects/3dc3d84a581f14691199cf6831b71ed1296a9fdf/server.jar

Als de download voltooid is, start je de Minecraft server met het volgende commando:

java -Xmx1024M -Xms512M -jar server.jar nogui

Je zou de volgende foutmelding moeten krijgen:

[06:00:45] [main/ERROR]: Failed to load properties from file: server.properties
[06:00:48] [main/WARN]: Failed to load eula.txt
[06:00:48] [main/INFO]: You need to agree to the EULA in order to run the server. Go to eula.txt for more info.

Om deze fout op te lossen, moet je akkoord gaan met de Minecraft EULA om de server te kunnen draaien.

Open daartoe het bestand eula.txt:

nano eula.txt

Verander eula=false in eula=true zoals hieronder:

eula=true

Sla het bestand op en sluit het. Open dan het bestand server.properties om het rcon protocol in te schakelen en het rcon wachtwoord in te stellen.

nano server.properties

Verander de volgende regels:

rcon.port=25575
rcon.password=admin@123
enable-rcon=true

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Verlaat dan de Minecraft gebruiker met het volgende commando:

exit

Maak een Systemd Service bestand voor Minecraft

Vervolgens moet je een systemd service bestand maken om de Minecraft dienst te beheren. Je kunt het aanmaken met het volgende commando:

nano /etc/systemd/system/minecraft.service

Voeg de volgende regels toe:

[Unit]
Description=Minecraft Server
After=network.target

[Service]
User=minecraft
Nice=1
KillMode=none
SuccessExitStatus=0 1
ProtectHome=true
ProtectSystem=full
PrivateDevices=true
NoNewPrivileges=true
WorkingDirectory=/home/minecraft/server
ExecStart=/usr/bin/java -Xmx1024M -Xms512M -jar server.jar nogui
ExecStop=/home/minecraft/tools/mcrcon/mcrcon -H 127.0.0.1 -P 25575 -p admin@123 stop

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla het bestand op en sluit het. Herlaad dan de systemd daemon met het volgende commando:

systemctl daemon-reload

Start vervolgens de Minecraft dienst en zet hem aan om te starten na herstarten van het systeem met het volgende commando:

systemctl start minecraft
systemctl enable minecraft

Je kunt ook de status van de Minecraft service controleren met het volgende commando:

systemctl status minecraft

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? minecraft.service - Minecraft Server
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/minecraft.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2019-10-07 06:33:32 UTC; 6s ago
 Main PID: 4318 (java)
  Tasks: 34 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/minecraft.service
      ??4318 /usr/bin/java -Xmx1024M -Xms512M -jar server.jar nogui

Oct 07 06:33:37 ubuntu1804 java[4318]: [06:33:37] [Server thread/INFO]: Loading properties
Oct 07 06:33:37 ubuntu1804 java[4318]: [06:33:37] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
Oct 07 06:33:37 ubuntu1804 java[4318]: [06:33:37] [Server thread/INFO]: Generating keypair
Oct 07 06:33:37 ubuntu1804 java[4318]: [06:33:37] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25565
Oct 07 06:33:37 ubuntu1804 java[4318]: [06:33:37] [Server thread/INFO]: Using epoll channel type
Oct 07 06:33:37 ubuntu1804 java[4318]: [06:33:37] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
Oct 07 06:33:37 ubuntu1804 java[4318]: [06:33:37] [Server thread/INFO]: Found new data pack vanilla, loading it automatically
Oct 07 06:33:37 ubuntu1804 java[4318]: [06:33:37] [Server thread/INFO]: Reloading ResourceManager: Default
Oct 07 06:33:38 ubuntu1804 java[4318]: [06:33:38] [Server thread/INFO]: Loaded 6 recipes
Oct 07 06:33:38 ubuntu1804 java[4318]: [06:33:38] [Server thread/INFO]: Loaded 811 advancements

Test Minecraft

De Minecraft server is nu geïnstalleerd en draait. Het is tijd om hem te testen.

Open je terminal en open de Minecraft Console met het hulpprogramma mcrcon zoals hieronder:

/home/minecraft/tools/mcrcon/mcrcon -H 127.0.0.1 -P 25575 -p admin@123 -t

Eenmaal verbonden zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

Logged in. Type "Q" to quit!
>

Gefeliciteerd! je hebt met succes Minecraft server geïnstalleerd en geconfigureerd op Ubuntu 18.04 server. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.