Minecraft Server installeren op Ubuntu 20.04 LTS

Minecraft is een open wereld en sandbox videospel, ontwikkeld door Mojang Studios. Met Minecraft kun je alles bouwen wat je maar kunt bedenken met onbeperkte grondstoffen in de Creatieve modus. Je kunt er zowel online met vrienden als in single-player mode mee spelen. Het is een van de beste videospellen ter wereld. Je kunt je eigen Minecraft server maken om met je vrienden te spelen en samen te spelen.

In deze handleiding laten we zien hoe je je eigen Minecraft server kunt opzetten op Ubuntu 20.04 LTS.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait met minimaal 4 GB RAM.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Eerst moet je je systeem bijwerken met de nieuwste versie. Je kunt ze bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als je systeem bijgewerkt is, installeer je enkele vereiste afhankelijkheden met het volgende commando:

apt-get install git build-essential -y

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer Java

Minecraft is geschreven in de taal Java, dus je zult de headless versie van Java in je systeem moeten installeren. Je kunt het installeren met het volgende commando:

apt-get install openjdk-11-jre-headless -y

Eenmaal geïnstalleerd kun je de geïnstalleerde versie van Java verifiëren met het volgende commando:

java -version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

openjdk version "11.0.7" 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode, sharing)

Installeer Minecraft Server

Voor je begint, moet je een aparte gebruiker voor Minecraft aanmaken. Je kunt die aanmaken met het volgende commando:

useradd -r -m -U -d /opt/minecraft -s /bin/bash minecraft

Schakel de gebruiker vervolgens over naar Minecraft met het volgende commando:

su - minecraft

Maak vervolgens de vereiste mappen voor Minecraft aan met het volgende commando:

mkdir ~/backups ~/tools ~/server

Installeer mcrcon

Vervolgens moet je mcrcon in je systeem installeren. mcrcon is RCON client, geschreven in C, waarmee je verbinding kunt maken met de Minecraft servers.

Je kunt mcrcon downloaden naar de ~/tools directory:

git clone https://github.com/Tiiffi/mcrcon.git ~/tools/mcrcon

Verander vervolgens de directory naar de mcrcon en bouw het gereedschap met het volgende commando:

cd ~/tools/mcrcon
gcc -std=gnu11 -pedantic -Wall -Wextra -O2 -s -o mcrcon mcrcon.c

Eenmaal geïnstalleerd, controleer je de mcrcon met het volgende commando:

./mcrcon -v

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

mcrcon 0.7.1 (built: Jul 2 2020 07:44:45) - https://github.com/Tiiffi/mcrcon
Bug reports:
	tiiffi+mcrcon at gmail
	https://github.com/Tiiffi/mcrcon/issues/

Download en configureer Minecraft Server

Download eerst de nieuwste versie van Minecraft server naar de ~/server directory:

wget https://launcher.mojang.com/v1/objects/a0d03225615ba897619220e256a266cb33a44b6b/server.jar -P ~/server

Verander vervolgens de directory in ~/server directory en start de Minecraft server:

cd ~/server
java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui

Je zou de volgende foutmelding moeten zien:

[07:46:12] [main/ERROR]: Failed to load properties from file: server.properties
[07:46:12] [main/WARN]: Failed to load eula.txt
[07:46:12] [main/INFO]: You need to agree to the EULA in order to run the server. Go to eula.txt for more info.

Dit komt omdat je akkoord moet gaan met de Minecraft EULA. Je kunt dat doen door het bestand eula.txt te bewerken:

nano ~/server/eula.txt

Verander de regel eula=false in eula=true zoals hieronder:

eula=true

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Bewerk vervolgens het bestand server.properties en stel het rcon wachtwoord in:

nano ~/server/server.properties

Verander de volgende regels:

rcon.password=your-password
enable-rcon=true 

Bewaar en sluit het bestand als je klaar bent.

Maak een Systemd eenheidsbestand voor Minecraft

Vervolgens moet je een systemd dienstbestand maken om de Minecraft dienst te beheren. Je kunt het aanmaken met het volgende commando:

nano /etc/systemd/system/minecraft.service

Voeg de volgende regels toe:

[Unit]
Description=Minecraft Server
After=network.target

[Service]
User=minecraft
Nice=1
KillMode=none
SuccessExitStatus=0 1
ProtectHome=true
ProtectSystem=full
PrivateDevices=true
NoNewPrivileges=true
WorkingDirectory=/opt/minecraft/server
ExecStart=/usr/bin/java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui
ExecStop=/opt/minecraft/tools/mcrcon/mcrcon -H 127.0.0.1 -P 25575 -p your-password stop

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Herlaad dan de systemd daemon met het volgende commando:

systemctl daemon-reload

Start vervolgens de Minecraft service en zet hem aan om te starten bij het herstarten van het systeem met het volgende commando:

systemctl start minecraft
systemctl enable minecraft

Je kunt nu de status van de Minecraft service controleren met het volgende commando:

systemctl status minecraft

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? minecraft.service - Minecraft Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/minecraft.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-07-02 08:05:24 UTC; 1min 0s ago
  Main PID: 11704 (java)
   Tasks: 30 (limit: 4691)
   Memory: 1.0G
   CGroup: /system.slice/minecraft.service
       ??11704 /usr/bin/java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui

Jul 02 08:06:06 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:06] [Worker-Main-2/INFO]: Preparing spawn area: 94%
Jul 02 08:06:06 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:06] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 95%
Jul 02 08:06:07 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:07] [Worker-Main-2/INFO]: Preparing spawn area: 96%
Jul 02 08:06:07 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:07] [Worker-Main-2/INFO]: Preparing spawn area: 96%
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [Worker-Main-2/INFO]: Preparing spawn area: 99%
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 26283 ms
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [Server thread/INFO]: Done (26.613s)! For help, type "help"
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [Server thread/INFO]: Starting remote control listener
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [Server thread/INFO]: Thread RCON Listener started
Jul 02 08:06:08 ubuntu2004 java[11704]: [08:06:08] [RCON Listener #1/INFO]: RCON running on 0.0.0.0:25575

Je Minecraft server is nu gestart en luistert op poort 25575. Je kunt het verifiëren met het volgende commando:

netstat -pnltu | grep 25575

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

tcp6    0   0 :::25575        :::*          LISTEN   10584/java 

Access Minecraft Console

Je kunt nu toegang krijgen tot Minecraft met het hulpprogramma mcrcon. Je kunt dat doen door het wachtwoord, de host en de poort op te geven zoals hieronder:

/opt/minecraft/tools/mcrcon/mcrcon -H 127.0.0.1 -P 25575 -p your-password -t

Eenmaal met succes verbonden, zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

Logged in. Type 'quit' or 'exit' to quit.
>

Conclusie

In de bovenstaande gids heb je geleerd hoe je Minecraft server op Ubuntu 20.04 kunt installeren. Je kunt nu de Minecraft client downloaden en installeren, verbinding maken met de Minecraft server en ermee beginnen spelen. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.