Microweber Website Builder installeren op Debian 10

Microweber is een drag and drop website bouwer en een krachtig next-generation CMS. Het is gebaseerd op het PHP Laravel Framework. Je kunt Microweber gebruiken om elke soort website, online winkel en blog te maken. De drag and drop technologie stelt je in staat je website te bouwen zonder enige technische kennis.

Het kernidee van de software is dat je je eigen website, online winkel of blog kunt maken. Vanaf dit moment van creatie begint je reis naar succes. Ondersteunend op je weg zijn verschillende modules, aanpassingen en functies van het CMS. Vele daarvan zijn speciaal op maat gemaakt voor e-commerce enthousiastelingen en bloggers.

Het belangrijkste dat je moet weten is dat Microweber de nieuwste drag and drop technologie paart aan een revolutionaire Real-Time Tekst Schrijf en Bewerk functie. Dit tweetal functies levert een verbeterde gebruikerservaring, gemakkelijker en sneller inhoudbeheer, een visueel aantrekkelijke omgeving, en flexibiliteit.

Deze handleiding toont je hoe je Microweber kunt installeren op een vers Debian 10 (buster) systeem met Nginx als webserver en MariaDB als database engine.

Vereisten

De vereisten voor het installeren en draaien van Microweber zijn als volgt:

  • PHP versie 5.4 of hoger met de volgende PHP extensies: gd2, mcrypt, xml, dom, json
  • Web server software zoals Nginx of Apache.
  • MySQL versie 5.0 of hoger of MariaDB equivalent.
  • Composer.

Vereisten

  • Een Debian 10 (buster) besturingssysteem.
  • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Eerste stappen

Controleer je Debian versie:

lsb_release -ds
# Debian GNU/Linux 10 (buster)

Stel de tijdzone in:

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Werk je besturingssysteem pakketten (software) bij. Dat is een essentiƫle eerste stap omdat je er zo zeker van bent dat je de laatste updates en beveiligingsfixes voor de standaard softwarepakketten van je besturingssysteem hebt:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Installeer enkele essentiƫle pakketten die nodig zijn voor het basisbeheer van het Debian besturingssysteem:

sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion apt-transport-https

Stap 1 – Installeer PHP en de nodige PHP uitbreidingen

De Microweber webapplicatie vereist PHP versie 5.4 of hoger. We kunnen nieuwere PHP gemakkelijk installeren door apt pakketbeheerder te gebruiken op Debian 10.

Installeer PHP, en ook de benodigde PHP uitbreidingen:

sudo apt install -y php php-cli php-fpm php-common php-gd php-mbstring php-xml php-mysql php-pgsql php-sqlite3 php-zip php-soap php-xmlrpc

Om PHP gecompileerd in modules te tonen, kun je:

php -m

ctype
curl
exif
fileinfo
. . .
. . .

Controleer de PHP versie:

php --version

# PHP 7.3.9-1 (cli) (built: Apr 13 2019 19:05:48) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
# Zend Engine v3.3.4, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.3.4-2, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

De PHP-FPM dienst wordt automatisch gestart en ingeschakeld bij het herstarten op het Debian 10 systeem, dus het is niet nodig hem handmatig te starten en in te schakelen. We kunnen verder gaan naar de volgende stap waar we acme.sh client installeren en SSL certs verkrijgen.

Stap 2 – Installeer acme.sh client en verkrijg Let’s Encrypt certificaat ( optioneel )

Je site beveiligen met HTTPS is niet noodzakelijk, maar het is een goed gebruik om je site verkeer te beveiligen. Om een TLS certificaat van Let’s Encrypt te verkrijgen zullen we acme.sh client gebruiken. Acme.sh is een eenvoudige UNIX shell software voor het verkrijgen van TLS certificaten van Let’s Encrypt zonder afhankelijkheden.

Download en installeer acme.sh:

sudo su - root
git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~

Controleer de versie van acme.sh:

acme.sh --version
# v2.8.2

Verkrijg RSA en ECC/ECDSA certificaten voor je domein/hostnaam:

# RSA 2048
acme.sh --issue --standalone -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
acme.sh --issue --standalone -d example.com --keylength ec-256

Als je valse certificaten wilt om te testen, kun je --staging vlag toevoegen aan bovenstaande commando’s.

Na het uitvoeren van de bovenstaande commando’s staan je certificaten en sleutels in:

  • Voor RSA: /home/username/example.com directory.
  • Voor ECC/ECDSA: /home/username/example.com_ecc directory.

Om je uitgegeven certs op te sommen kun je uitvoeren:

acme.sh --list

Maak een directory om je certs in op te slaan. We zullen de/etc/letsencrypt directory gebruiken.

mkdir -p /etc/letsecnrypt/example.com
sudo mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com_ecc

Installeer/kopieer certificaten naar /etc/letsencrypt directory.

# RSA
acme.sh --install-cert -d example.com --cert-file /etc/letsencrypt/example.com/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/example.com/private.key --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"
# ECC/ECDSA
acme.sh --install-cert -d example.com --ecc --cert-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"

Alle certificaten worden om de 60 dagen automatisch vernieuwd.

Na het verkrijgen van certs verlaat je de root gebruiker en ga je terug naar de gewone sudo gebruiker:

exit

Stap 3 - Installeer MariaDB en maak een databank

Installeer MariaDB:

sudo apt install -y mariadb-server

Controleer de versie vanMariaDB:

mysql --version
# mysql  Ver 15.1 Distrib 10.3.17-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2

Voermysql_secure installation script uit om MariaDB beter tebeveiligen en stel het wachtwoord in voor de MariaDB root gebruiker:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord elk van de vragen:

Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin? N
New password: your_secure_password
Re-enter new password: your_secure_password
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Maak verbinding met MariaDB shell als de root gebruiker:

sudo mysql -u root -p
# Enter password

Maak een lege MariaDB databank en gebruiker voor Microweber en onthoud de inloggegevens:

mariadb> CREATE DATABASE dbname;
mariadb> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'mypassword';
mariadb> FLUSH PRIVILEGES;

Vervang het woord mypassword door een veilig wachtwoord naar keuze. Sluit MariaDB af:

mariadb> exit

Vervang dbname, username en mypassword door je eigen namen.

Stap 4 - Installeer en configureer NGINX

Download en installeer NGINX uit de Debian repository:

sudo apt install -y nginx

Controleer de NGINX versie:

sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.2

Draai sudo vim /etc/nginx/sites-available/microweber.conf en vul het bestand met de volgende configuratie:

server {

  listen [::]:443 ssl http2;
listen 443 ssl http2;
listen [::]:80;
listen 80;
server_name example.com; root /var/www/microweber; index index.php; client_max_body_size 100M;
# RSA
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/private.key;
# ECC
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key;
location / { try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args; } location ~ \.php$ { try_files $uri =404; include fastcgi_params; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; } }

Activeer de nieuwe microweber.conf configuratie door het bestand te koppelen aan de map sites-enabled:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/microweber.conf /etc/nginx/sites-enabled/

ControleerNGINX configuratie op syntaxisfouten:

sudo nginx -t

Herlaad Nginx:

sudo systemctl reload nginx.service

Stap 5 - Installeer Microweber

Maak een document root directory waar Microweber in moet komen te staan:

sudo mkdir -p /var/www/microweber

Navigeer naar de document root directory:

cd /var/www/microweber

Download de nieuwste versie van Microweber CMS en pak het uit:

sudo wget https://download.microweberapi.com/ready/core/microweber-latest.zip
sudo unzip microweber-latest.zip
sudo rm microweber-latest.zip

Verander het eigendom van de /var/www/microweber directory in www-data:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/microweber

Open je domeinnaam (http://example.com/) in je webbrowser en volg de instructies. Na de installatie zal de URL van je beheerderspaneel op http://example.com/admin staan.

Stap 6 - Voltooi de installatie van Microweber

Open je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina waar je de databasemotor van je keuze moet kiezen. Deze handleiding gebruikt MySQL/MariaDB. Je kunt SQLite kiezen zoals de schermafbeelding hieronder laat zien:

Gegevensbestand

Je kuntde MySQL database engine kiezen:

Kies MySQL server

Of PostgreSQL als je dat liever hebt:

Of PostgreSQL

Na het invoeren van de gevraagde gegevens is de installatie van Microweber voltooid. Om toegang te krijgen tot Microweber admin voeg je /admin toe aan je website URL.

Microweaver Inloggen

Na inloggen zie je hier hoe het Microweber dashboard er uit ziet:

Microweber dashboard

En hier is de Microweber frontend......todo:

Microweaver CMS

Links