Metabase Business Analytics installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Metabase is een gratis en open bron programma voor gegevensanalyse en bedrijfsinformatie. Het stelt jou en je bedrijf in staat als vragen te stellen en van je gegevens te leren.

Soms wordt de Metabase ook Metadatabase of Metadata Repository genoemd. Ondersteunt meerdere gegevensbronnen, waaronder RDBMS zoals MySQL, PostgreSQL, NoSQL zoals MongoDB, en Cloud databankdiensten zoals Amazon Redshift en Google BigQuery.

In deze zelfstudie laten we je zien hoe je Metabase Data Analytics installeert op Ubuntu 18.04.

Vereisten

Voor deze gids installeren we Metabase op de Ubuntu 18.04 met 4GB RAM, 4 CPUs, en 50GB vrije schijfruimte.

Wat we zullen doen

  • Java installeren
  • De MariaDB Database installeren en configureren
  • Gebruiker toevoegen en Metabase Directory en logbestanden instellen
  • Metabase downloaden
  • Stel Metabase in als een Systemd dienst
  • Opzetten van Rsyslog voor Metabase
  • Metabase na installatie

Stap 1 – Installeer Java

Allereerst werd de Metabase met Java gemaakt, dus zullen we Java OpenJDK op het Ubuntu systeem installeren.

Installeer de Java OpenJDK op het Ubuntu systeem met het onderstaande apt commando.

sudo apt install default-jre

Zodra de installatie voltooid is, controleer je de java versie met het onderstaande commando.

java -version

Het resultaat is dat je de Java OpenJDK 11 op Ubuntu 18.04 Server geïnstalleerd hebt.

Installeer OpenJDK

Stap 2 – Installeer de MariaDB Database

In deze stap installeren we de MariaDB databaseserver en zetten we een nieuwe databank op als voorbeeld van Metabase gegevensbron.

Installeer de MariaDB databaseserver met het onderstaande apt commando.

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Als de installatie voltooid is, start je de MariaDB dienst en voeg je hem toe aan het systeem opstarten.

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

En de MariaDB dienst is in bedrijf.

Start MariaDB

Nu zullen we het root wachtwoord voor MariaDB instellen met het mysql hulpprogramma ‘mysql_secure_installation’.

mysql_secure_installation

Typ je root wachtwoord en typ ‘Y’ voor de rest van de configuratie.

Set a root password? [Y/n] Y
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

En het MariaDB root wachtwoord is ingesteld.

Meld je nu aan in de MySQL shell met het onderstaande mysql commando.

mysql -u root -p
TYPE YOUR ROOT PASSWORD

Maak nu een nieuwe database ‘metabase’ en maak een nieuwe gebruiker ‘metabase’ met het wachtwoord ‘mtabasedbpass’ met behulp van de onderstaande query’s.

create database metabase;
create user [email protected]'localhost' identified by 'mtabasedbpass';
grant all on metabase.* to [email protected]'localhost' with grant option;
flush privileges;
exit

En je hebt de database en gebruiker voor de Metabase installatie gemaakt.

Maak een databank voor Metabase

Stap 3 – Nieuwe gebruiker en Metaase installatiedirectory toevoegen

In deze stap voegen we een nieuwe gebruiker en groep Metabase toe, en richten dan de Metabase installatiedirectory in.

– Nieuwe gebruiker toevoegen

We zullen de Metabase dienst draaien als een gebruiker en groep met de naam ‘metabase’. Maak een nieuwe gebruiker en groep ‘metabase’ met het volgende commando.

sudo addgroup --quiet --system metabase
sudo adduser --quiet --system --ingroup metabase --no-create-home --disabled-password metabase

Nu heb je ‘metabase’ gebruiker en groep aangemaakt.

– Instellen van de Metabase installatiemap

We maken een nieuwe directory voor de metebase en die komt in de ‘/op/metabase’ directory.

Maak een nieuwe directory ‘/opt/metabase’ en verander de eigenaar van die directory in de ‘metebase’ gebruiker.

mkdir -p /opt/metabase
chown -R metabase:metabase /opt/metabase

Nu heb je de Metabase installatiedirectory gemaakt.

– Voeg een standaard omgevingbestand voor Metabase toe

Maak een nieuw omgevingsbestand op de ‘/etc/default’ directory met het volgende commando.

sudo touch /etc/default/metabase
sudo chmod 640 /etc/default/metabase

En het omgevingsbestand voor Metabase is aangemaakt.

Metabase gebruiker en groep toevoegen

Stap 4 – Metabase logboek instellen met Rsyslog

In deze stap stellen we het Metabase log in om met behulp van rsyslog naar het specifieke log op de ‘/var/log’ directory verwerkt te worden.

Maak eerst het Metabase log aan op de ‘/var/log’ directory en verander de eigenaar van het logbestand in ‘metabase’ gebruiker.

sudo touch /var/log/metabase.log
sudo chown metabase:metabase /var/log/metabase.log

Ga nu naar de ‘/etc/rsyslog.d’ directory en maak met vim editor een nieuwe configuratie ‘metabase.log’.

cd /etc/rsyslog.d/
vim metabase.conf

Plak er de volgende configuratie in.

:msg,contains,"metabase" /var/log/metabase.log
& stop

Sla op en sluit.

Start daarna de rsyslog dienst opnieuw.

systemctl restart rsyslog

En de configuratie van het Metabase log met Rsyslog is voltooid.

Configureer rsyslog voor Metabase

Stap 5 – Download de Metabase

Ga nu naar de ‘/opt/metabase’ directory.

cd /opt/metabase

Download het Metabase Jar bestand met het wget commando.

wget http://downloads.metabase.com/v0.34.1/metabase.jar

Verander nu de eigenaar van de ‘/opt/metabase’ directory en al zijn bestand in de ‘metabase’ gebruiker en groep.

chown -R metabase:metabase /opt/metabase

En het Metabase jar bestand is gedownload.

Download Metabase

Stap 6 – Metabase als een Systemd dienst draaien

In deze stap maken we een nieuw dienstbestand voor Metabase.

Ga naar de ‘/etc/systemd/system’ directory en maak een nieuw systemd service bestand ‘metabase.service’.

cd /etc/systemd/system/
vim metabase.service

Plak er de volgende configuratie in.

[Unit]
Description=Metabase server
After=syslog.target
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/opt/metabase/
ExecStart=/usr/bin/java -jar /opt/metabase/metabase.jar
EnvironmentFile=/etc/default/metabase
User=metabase
Type=simple
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=metabase
SuccessExitStatus=143
TimeoutStopSec=120
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Bewaar en sluit.

Herlaad nu de systemd manager.

systemctl daemon-reload

Start daarna de metabase service en voeg hem toe aan het systeem opstarten.

systemctl start metabase
systemctl enable metabase

Maak systemd dienst voor metabase

Het resultaat is dat de metabase dienst in werking is. Controleer met het volgende commando.

systemctl status metabase

Hieronder staat het resultaat dat je krijgt.

Controleer de status van de Metabase dienst

Stap 7 – Na de installatie

Standaard draait de Metabase op poort ‘3000’. Open je webbrowser en typ het IP adres van de server met poort ‘3000’.

http://10.10.10.100:3000/

Nu krijg je de Metabase installatie zoals hieronder.

Inloggen op de Metabase

Klik op de knop‘Let’s get started‘.

Typ nu je gegevens admin account en klik op‘Next‘.

Voer gebruikersgegevens in

Voeg daarna je gegevensbron toe en typ gegevens over je database informatie, klik dan op de knop‘Next‘.

Metabase MySQL opzet

Laat voor het onderdeel ‘Voorkeuren voor gebruiksgegevens’ het als standaard staan en klik weer op‘Volgende‘.

Gebruiksvoorkeuren instellen

En de Metabase post-installatie is voltooid. Klik op de knop‘Breng me naar Metabase‘ en je wordt omgeleid naar het Metabase Dashboard.

Metabase met succes geïnstalleerd

Hieronder zie je het standaard Metabase dashboard.

Metabase Dashboard

Daarmee is de installatie van Metabase op Ubuntu 18.04 met succes voltooid.

Referentie

https://www.metabase.com/docs/latest/