Mautic Marketing Automation Tool installeren op Ubuntu 20.04

Mautic is een open-source zelf-hosted marketing automatiseringsprogramma voor iedereen. Je kunt het gebruiken om je bedrijf of gemeenschap te laten groeien, je website te bewaken, landingspagina’s te maken, een campagne voor je bedrijf op te zetten, contacten te beheren, en zelfs marketing emails te sturen.

Deze handleiding toont je hoe je het Mautic Marketing Automatisering Hulpmiddel kunt installeren op de nieuwste Ubuntu 20.04 Server. We installeren Mautic met de LEMP Stack (Linux, Nginx, MySQL, en PHP-FPM), en we beveiligen onze installatie met de SSL Letsencrypt.

Vereisten

  • Ubuntu 20.04 server
  • 2GB of meer RAM
  • Root voorrechten

Wat zullen we doen?

  • Nginx webserver installeren
  • Installeer en Configureer PHP-FPM 7.3 op Ubuntu 20.04
  • Installeer en configureer MySQL Server
  • Genereer SSL Letsencrypt
  • Download Mautic Broncode Nieuwste Versie
  • Configureer Nginx Server Blokken voor Mautic
  • Mautic Na Installatie

Stap 1 – Installeer Nginx Web Server

Eerst installeren we de Nginx pakketten op de Ubuntu 20.04 Server. De Mautic software zal onder de Nginx webserver draaien met een veilige HTTPS verbinding.

Werk alle beschikbare repositories op je systeem bij en installeer Nginx pakketten met het apt commando hieronder.

sudo apt update
sudo apt install nginx -y

Als alle installatie voltooid is, start je de Nginx service en voeg je hem toe aan het systeem opstarten.

systemctl start nginx
systemctl enable nginx

De Nginx dienst is opgestart en draait, controleer dat met het volgende commando.

systemctl status nginx

Hieronder staat het resultaat dat je krijgt.

Installeer Nginx op Ubuntu 20.04

Het resultaat is dat de Nginx webserver installatie op Ubuntu Server voltooid is.

Stap 2 – Installeer en Configureer PHP-FPM 7.3 op Ubuntu 20.04

Op dit moment ondersteunt de Mautic software nog steeds niet de nieuwe PHP 7.4 versie. In dat geval installeren we de PHP 7.3 pakketten uit de PPA repository op onze Ubuntu 20.04 Server.

Installeer het ‘software-properties-common’ pakket en voeg de PPA repository voor PHP toe met het onderstaande commando.

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y

Als alles voltooid is, ben je klaar om de PHP-FPM 7.3 pakketten te installeren en in te stellen.

Voeg PHP 7.3 Repository toe op Ubuntu 20.04

Installeer PHP-FPM 7.3 pakketten met enkele aanvullende pakketten met het onderstaande apt commando.

sudo apt install -y php7.3-fpm php7.3-mbstring php7.3-xml php7.3-mysql php7.3-common php7.3-gd php7.3-json php7.3-cli php7.3-curl php7.3-zip php7.3-xml php7.3-imap php7.3-intl

Zodra alle installatie voltooid is, ga je naar de ‘/etc/php/7.3/fpm’ directory en bewerk je het configuratiebestand ‘php.ini’ met een vim editor.

cd /etc/php/7.3/fpm/
vim php.ini

Haal de volgende regels uit het commentaar en verander de waarden zoals hieronder.

date.timezone = "UTC"
cgi.fix_pathinfo = 0

Bewaar en sluit.

Start vervolgens de PHP-FPM dienst en voeg hem toe aan de opstarttijd.

systemctl start php7.3-fpm
systemctl enable php7.3-fpm

Start de PHP-FPM dienst

De PHP-FPM dienst is opgestart en draait. Controleer met het volgende commando.

systemctl status php7.3-fpm
ss -pl | grep php

Hieronder staat het resultaat dat je krijgt.

Controleer de status van PHP-FPM service

Zoals te zien is, is de PHP-FPM dienst up and running onder het sock bestand ‘/var/run/php/php7.3-fpm.sock’.

Als resultaat is de installatie en configuratie van PHP-FPM 7.3 op Ubuntu 20.04 Server voltooid.

Stap 3 – Installeer en configureer de MySQL server

In deze stap installeren we de MySQL Server en configureren we het standaard MySQL root wachtwoord met het ‘mysql_secure_installation’ commando hulpprogramma. En daarna maken we een nieuwe MySQL database en gebruiker voor onze Mautic installatie.

Installeer MySQL Server pakketten met het onderstaande apt commando.

sudo apt install mysql-server mysql-client

Als de hele installatie voltooid is, start dan de MySQL service en voeg hem toe aan het systeem opstarten.

systemctl start mysql
systemctl enable mysql

Controleer nu de status van de MySQL service met het volgende commando.

systemctl status mysql

Hieronder staat het resultaat dat je krijgt.

Installeer MySQL Server op Ubuntu 20.04

Zoals te zien is, is de MySQL dienst up and running op de Ubuntu 20.04 Server.

Vervolgens zullen we het MySQL root wachtwoord instellen met het ‘mysql_secure_installation’ commando hulpprogramma dat door MySQL wordt geleverd.

Voer het ‘mysql_secure_installation’ commando hieronder uit.

mysql_secure_installation

Nu wordt je om enkele configuraties gevraagd, typ je nieuwe wachtwoord voor de MySQL root gebruiker en typ‘Y‘ voor de andere configuratie.

Press y|Y for Yes, any other key for No: 
Please set the password for root here.

New password:
Re-enter new password:

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y

Het resultaat is dat de wachtwoordconfiguratie voor de MySQL root gebruiker voltooid is en klaar is om een nieuwe database en gebruiker voor Mautic te maken.

Log vervolgens in op de MySQL shell met het ‘mysql’ commando hieronder.

mysql -u root -p

Maak een nieuwe database met de naam‘mautic_db‘ en de gebruiker‘mauticuser‘ met het wachtwoord‘mautic321‘ met behulp van de volgende query’s.

CREATE DATABASE mautic_db;
CREATE USER [email protected] IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'mautic321';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mautic_db.* TO [email protected] WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Typ nu‘exit‘ om uit te loggen uit de MySQL shell.

Maak een database en gebruiker voor Mautic

Het resultaat is dat de MySQL database en gebruiker voor de Mautic installatie zijn aangemaakt.

Stap 4 – Genereer SSL Letsencrypt

Voor deze handleiding zullen we onze Mautic installatie beveiligen met de SSL Letsencrypt. Zorg er ook voor dat je een domeinnaam hebt, en dat die is omgezet naar je server IP adres.

Installeer nu het certbot gereedschap om SSL Letsencrypt te genereren met het apt commando hieronder.

sudo apt install certbot

Als de hele installatie voltooid is, stop je de Nginx dienst en genereer je de SSL Letsencrypt met het onderstaande commando. Zorg er ook voor dat je het emailadres verandert en met je eigen.

systemctl stop nginx
certbot certonly --rsa-key-size 2048 --standalone --agree-tos --no-eff-email --email [email protected] -d mautic.hakase-labs.io

Als alles voltooid is, zijn je SSL certificaten beschikbaar in de map ‘/etc/letsencrypt/live/your-domain.com/’.

Het resultaat is dat de SSL Letsencrypt certificaten voor Mautic zijn gegenereerd.

Stap 5 – Download Mautic Broncode Nieuwste Versie

In deze stap downloaden en installeren we de Mautic nieuwste versie in de ‘/var/www’ directory.

Voordat je de Mautic Broncode downloadt, installeer je het unzip pakket met het apt commando hieronder.

sudo apt install unzip

Ga vervolgens naar de ‘/var/www’ directory en download de Mautic broncode met het wget commando hieronder.

cd /var/www/
wget -q https://www.mautic.org/download/latest

Pak de Mautic broncode uit in de nieuwe directory met de naam ‘mautic’, verander dan het eigendom van de ‘mautic’ directory naar de ‘www-data’ gebruiker.

unzip -qq latest -d mautic
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/mautic

Het resultaat is dat de Mautic broncode gedownload is naar de ‘/var/www’ directory, en we zijn klaar om het Mautic Marketing software programma te installeren.

Download Mautic Broncode

Stap 6 – Stel Nginx serverblokken in voor Mautic

In deze stap stellen we de Nginx serverblokken in voor de Mautic installatie.

Ga nu naar de ‘/etc/nginx/sites-available’ directory en maak een nieuwe configuratie ‘mautic’ met behulp van vim editor.

cd /etc/nginx/sites-available/
vim mautic

Verander de domeinnaam en het pad van de SSL certificaten met je eigen, en plak dan de configuratie erin.

server {
    listen               80;
    server_name          mautic.hakase-labs.io;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name mautic.hakase-labs.io;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/mautic.hakase-labs.io/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/mautic.hakase-labs.io/privkey.pem;
    
    ssl_session_timeout 5m;
    ssl_ciphers "HIGH:!aNULL:!MD5 or HIGH:!aNULL:!MD5:!3DES";

    client_max_body_size 4M;
    client_body_buffer_size 128k;
      
     root /var/www/mautic;
     index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
      
     location / {
       try_files $uri $uri/ =404;
     }
 
     location ~ .php$ {
       include snippets/fastcgi-php.conf;
       fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
     }
 
     location ~* ^/index.php {
       fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
       fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
       fastcgi_index index.php;
       fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
       include fastcgi_params;
       fastcgi_buffer_size 128k;
       fastcgi_buffers 256 16k;
       fastcgi_busy_buffers_size 256k;
       fastcgi_temp_file_write_size 256k;
     }
}

Bewaar en sluit.

Activeer vervolgens de Nginx virtuele blokken voor Mautic en maak een test van de configuratie. Controleer ook of er geen fout optreedt.

ln -s /etc/nginx/sites-available/mautic /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t

Start nu de Nginx dienst opnieuw om de nieuwe configuratie van de serverblokken toe te passen.

systemctl restart nginx

Het resultaat is dat de Nginx serverblokken configuratie voor Mautic voltooid is, en we zijn klaar om verder te gaan voor de Mautic Post Installatie.

Instellen van Nginx Server Blokken voor Mautic

Warm de Mautic cache op:

cd /var/www/mautic/app
rm -rf cache/*
./console cache:warmup

Stap 7 – Mautic Post Installatie

Open je web browser en typ de domeinnaam van je Mautic installatie in de adresbalk. De mijne is:

https://mautic.hakase-labs.io/

Het Mautic installatieprogramma doet systeemomgeving controles voor de installatie, en zorgt ervoor dat je de melding“Klaar voor installatie” krijgt zoals hieronder.

Mautic Controle omgeving voor de installatie

Klik op‘Next Step‘ om de installatie voort te zetten.

Typ nu de details van de MySQL database voor de Mautic installatie en klik op‘Next Step‘ om verder te gaan.

Mautic Database Configuratie

Typ nu de nieuwe admin gebruiker, email, en wachtwoord voor Mautic en klik op de knop‘Next Step‘.

Mautic Creëer Admin Gebruiker en Wachtwoord

Kies voor de Mautic Email configuratie wat je nodig hebt en klik op de‘Next Step‘ knop.

Mautic Setup Email Marketing Provider

En de Mautic installatie is voltooid, en je wordt doorgestuurd naar de Mautic Login pagina.

Mautic Inloggen pagina

Typ je admin gebruiker en wachtwoord, en klik dan op de‘Login‘ knop.

Nu krijg je het Mautic Dashboard.

Mautic Admin Dashboard

De installatie van Mautic met de Nginx webserver, MySQL databank, en PHP-FPM op Ubuntu 20.04 is nu met succes voltooid.

Referentie