LimeSurvey (CE) installeren op CentOS 7

LimeSurveyis een open bron enquêtesoftware geschreven in PHP. De broncode van LimeSurvey wordt gehost op GitHubIn deze handleiding lopen we met je door het installatieproces van LimeSurveyCommunity Edition (CE)op een vers CentOS 7 systeem.

Vereisten

Om LimeSurvey (CE) op je CentOS 7 systeem te installeren, moetje systeem aan de volgende eisen voldoen:

 • Minimaal 250 MB schijfruimte.
 • MySQL 5.5.3 of later of MariaDB 5.5 of later. Deze handleiding zal MariaDB gebruiken.
 • PHP 5.5.9 of later(PHP 7.0.0+ wordt aanbevolen) met de volgende uitbreidingen:Mbstring, PDO databasestuurprogramma voor MySQL of PostgreSQL, GD-Bibliotheek, IMAP, LDAP, ZIP.
 • Apache 2.4 of later of Nginx 1.1 of later. Deze handleiding gebruikt Nginx.

Eerste stappen

Controleer je CentOS systeemversie:

cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)

Stel de tijdzone in:

timedatectl list-timezones
sudo timedatectl set-timezone 'Region/City'

Werk de pakketten van je besturingssysteem bij:

sudo yum update -y

Installeer vim, git, unzip, en socat pakketten:

sudo yum install -y vim git unzip socat

Stap 1 – Installeer PHP

LimeSurvey vereist PHP versie5.5.9 of hoger, terwijl PHP 7.0.0+ de aanbevolen versie is. De standaard CentOS repositories bevatten een oudere versie van PHP, en dus zullen we een repository van derden moeten opzetten om een nieuwere PHP versie te installeren. We zullen de Webtatic repository gebruiken.

Zet de Webtatic YUM repo op:

sudo rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Installeer PHP, en ook de nodige PHP uitbreidingen:

sudo yum install -y php72w php72w-cli php72w-fpm php72w-common php72w-mbstring php72w-xml php72w-mysql php72w-gd php72w-zip php72w-ldap php72w-imap

Controleer de PHP versie:

php --version

# PHP 7.2.12 (cli) (built: Nov 11 2018 14:54:16) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
# Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

Start en schakel de PHP-FPM dienst in:

sudo systemctl start php-fpm.service
sudo systemctl enable php-fpm.service

Stap 2 – Installeer MariaDB en maak een databank voor LimeSurvey

Installeer MariaDB databaseserver:

sudo yum install -y mariadb-server

Controleer de MariaDB versie:

mysql --version
# mysql Ver 15.1 Distrib 5.5.60-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Start en schakel de MariaDB dienst in:

sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

Voermysql_secure installation scriptuit om MariaDB beter te beveiligen en stel het wachtwoord in voor MariaDBrootgebruiker:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

Enter current password for root (enter for none):
Set root password? [Y/n]: Y
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Log in MariaDB shell in als de gebruiker root:

mysql -u root -p
# Enter password

Maak een MariaDB database en gebruiker die je voor je installatie van LimeSurvey zult gebruiken, en onthoud de credentials:

CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;

Verlaat de MariaDB shell:

quit

Stap 3 – Installeer en configureer Nginx

Installeer Nginx webserver:

sudo yum install -y nginx

Controleer de NGINX versie:

nginx -v
# nginx version: nginx/1.12.2

Start Nginx service en schakel die in:

sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Voer uit ensudo vim /etc/nginx/conf.d/limesurvey.confen vul het bestand met de volgende configuratie:

server {
  listen 80;

  server_name example.com;
  root /var/www/limesurvey;

  index index.php;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }
  
  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

}

Test de NGINX configuratie.

sudo nginx -t

Herlaad NGINX.

sudo systemctl reload nginx.service

Stap 4 – Download en installeer LimeSuervey

Maak een document root directory:

sudo mkdir -p /var/www/limesurvey

Verander het eigendom van de/var/www/limesurveydirectory injohndoe:

sudo chown -R [your_user]:[your_user] /var/www/limesurvey

Navigeer naar de document root:

cd /var/www/limesurvey

Download de LimeSurvey ZIP installer:

wget https://www.limesurvey.org/stable-release?download=2514:limesurvey3155%20181115zip -O limesurvey.zip

Pak het LimeSurvey installatieprogramma uit:

unzip limesurvey.zip
rm limesurvey.zip
mv limesurvey/* . && mv limesurvey/.* .
rmdir limesurvey

Verander eigendom van de/var/www/limesurveydirectory innginx:

sudo chown -R nginx:nginx /var/www/limesurvey

Maak de map/var/lib/php/session en stel het eigendom in opnginx.

sudo mkdir -p /var/lib/php/session && sudo chown -R nginx:nginx /var/lib/php

Startsudo vim /etc/php-fpm.d/www.confen stel de gebruiker en groep inopnginx. Aanvankelijk zullen ze ingesteld zijn opapache:

sudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf
# user = nginx
# group = nginx

Start de PHP-FPM dienst opnieuw:

sudo systemctl restart php-fpm.service

Stap 5 – Voltooi de setup van LimeSurvey

Open je webbrowser en typ de URLhttp://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

LimeSurvey Installateur

Kies je voorkeurstaal enklik op deknop Installatiestarten. NaDe licentiepagina van LimeSurvey moet verschijnen.

Accepteer de licentie

Controleer en klik op de I accept knop als je akkoord gaat met de licentievoorwaarden. Na deze stapzou je de LimeSurvey pre-installatie controle pagina moeten zien:

controle vóór installatie

Controleer of aan alle eisen voldaan is, en klik dan op deVolgendeDit zou je naar de databank configuratie pagina moeten leiden.

Database configuratie

Voer de database instellingen in die je voor LimeSurvey wilt gebruiken en klik op de Next knop.Je zou de volgende pagina moeten zien:

Database instellingen

Klik op deknopVul gegevensbestandknop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Administratieve instellingen

Geef hier je admin gebruikersnaam en wachtwoord op, je sitenaam, je emailadres, en klik dan op deknopVolgendeknop. Als de installatie voltooid is, zou je de volgende pagina moeten zien:

LimeSurvey succesvol geïnstalleerd

Klik nu op deknopBeheerknop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Log in

Geef je inloggegevens op, klik dan op deknopInloggenknop. Je zou nu de LimeSurvey administratie interface moeten zien:

Kalk-enquête Dashboard

Links