Laravel PHP Web Framework installeren op Ubuntu 20.04

Laravel is een veel gebruikt open-source PHP raamwerk voor de ontwikkeling van webapplicaties. Het MVC (Model-View-Controller) architectuurpatroon wordt in Laravel geïmplementeerd. Het Laravel project werd in 2011 gestart door Taylor Otwell als een geavanceerd alternatief voor het CodeIgniter (CI) raamwerk.

Versies 1 en 2 van Laravel werden in 2011 gepubliceerd. Versieschema, ondersteuningsbeleid, Blade Component Tags & Verbeteringen, Vloeiende String Operations, Route Model Binding Verbeteringen, en andere verbeteringen zijn aan de huidige versie 8.x toegevoegd.

Op Ubuntu 20.04 Server leert dit artikel je hoe je de nieuwste Laravel versie 8.x kunt installeren met de Apache webserver. We leren je hoe je het Laravel web raamwerk op Linux op twee verschillende manieren kunt installeren.

Vereisten

  • Ubuntu 20.04 systeem
  • 2 GB of meer RAM
  • Root voorrechten
  • Begrip van het basisgebruik van Debian/Ubuntu Systeem

Wat gaan we doen?

  • Apache Web Server installeren
  • PHP 7.4 installeren en configureren
  • Installeer Composer PHP pakketbeheer
  • Installeer Laravel Web Framework
  • Zet Apache Virtuele Host op voor Laravel Project
  • Testen van

Stap 1 – Installeer Apache Web Server

Eerst installeren we de Apache webserver op het Ubuntu 20.04 systeem en stellen de UFW firewall in die alleen inkomende verbindingen toelaat voor sommige diensten, waaronder de SSH, HTTP, en HTTPS.

Werk alle beschikbare repositories op je systeem bij en installeer de Apache webserver met het onderstaande apt commando.

sudo apt update
sudo apt install apache2

Als de hele installatie voltooid is, start je de Apache dienst en voeg je hem toe aan het systeem opstarten.

systemctl start apache2
systemctl enable apache2

Controleer nu de status van de Apache dienst met het volgende commando.

systemctl status apache2

Hieronder staat het resultaat dat je krijgt.

Installeer Apache webserver

Het resultaat is dat de Apache dienst up and running is.

Voeg vervolgens de SSH, HTTP, en HTTPS diensten aan de UFW firewall toe met het volgende commando.

for svc in ssh http https
do
ufw allow $svc
done

Schakel nu de diensten van de UFW firewall in.

sudo ufw enable

Typ‘y‘ om verder te gaan, en de UFW firewall is ingeschakeld.

Instellen UFW firewall

Open nu je webbrowser en typ het IP adres van je server in de adresbalk.

http://10.5.5.25/

En je krijgt de standaard Apache index.html pagina.

Apache Standaard index.html

Als resultaat zijn de installatie van de Apache webserver en de instelling van de UFW firewall voltooid.

Stap 2 – Installeer en configureer PHP 7.4

In deze stap installeren en configureren we PHP 7.4 voor onze Laravel installatie. Om Laravel 8.x te installeren, moet je op zijn minst PHP >= 7.2.5 op je systeem hebben. En standaard biedt de officiële Ubuntu 20.04 repository PHP 7.4 pakketten aan.

Installeer PHP 7.4 pakketten met het onderstaande apt commando.

sudo apt install libapache2-mod-php php php-common php-xml php-gd php-opcache php-mbstring php-tokenizer php-json php-bcmath php-zip unzip

Zodra de installatie voltooid is, ga je naar de ‘/etc/php/7.4/’ directory en bewerk je de ‘php.ini’ configuratie voor de Apache2 webserver.

cd /etc/php/7.4/
vim apache2/php.ini

Haal het commentaar weg bij de optie ‘cgi.fix_pathinfo’ en verander de waarde in ‘0’.

cgi.fix_pathinfo=0 

Sla op en sluit.

Herstart vervolgens de Apache dienst om de nieuwe ‘php.ini’ configuratie toe te passen.

systemctl restart apache2

Het resultaat is dat de basis configuratie van PHP 7.4 met succes voltooid is.

Configureer PHP 7.4 op Ubuntu systeem

Stap 3 – Installeer Composer voor het beheer van PHP pakketten

Composer is een afhankelijkhedenbeheerder voor PHP. Het is een pakketbeheerder op toepassingsniveau voor PHP waarmee je extra PHP afhankelijkheden en bibliotheken naar je PHP project kunt downloaden.

In deze handleiding zullen we de Composer gebruiken om Laravel te installeren, en we installeren de Composer door het binaire bestand van de officiële composer website te downloaden.

Download het binaire bestand van de Composer en verplaats het bestand naar de map ‘/usr/local/bin’.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Controleer daarna de composer versie met het volgende commando.

composer --version

Hieronder staat het resultaat dat je krijgt.

Installeer Composer op Ubuntu 20.04

Zoals te zien is, is het Composer PHP Pakketten Beheer geïnstalleerd in het Ubuntu Systeem.

Stap 4 – Installeer Laravel 8.x op Ubuntu 20.04

Voor deze stap laten we je twee verschillende manieren zien om het Laravel web raamwerk te installeren. We zullen Laravel installeren via de Laravel Installer en het installeren via de Composer.

– Laravel installeren via de Laravel Installer

Deze manier van installeren is het meest geschikt voor Laravel Ontwikkelaars. Want als je de Laravel Installer gebruikt, kun je Laravel overal installeren met een niet-root gebruiker.

Dit onderdeel zal het Laravel web framework installeren met de niet-root gebruiker genaamd ‘hakase’.

Je kunt de gebruiker toevoegen en zijn wachtwoord instellen met het volgende commando.

useradd -m -s /bin/bash hakase
passwd hakase

Meld je daarna aan bij de ‘hakase’ gebruiker.

su - hakase

Installeer vervolgens het Laravel Installer pakket met het onderstaande composer commando.

composer global require laravel/installer

Als alle installaties voltooid zijn, krijg je het volgende resultaat.

Installeer Laravel Installer

Zoals te zien is, zijn alle pakketten geïnstalleerd in de ‘~/.config/composer’ directory.

Vervolgens moeten we de ‘bin’ directory aan de PATH omgeving toevoegen via de ~/.bashrc configuratie.

Bewerk de ~/.bashrc configuratie met een vim editor.

vim ~/.bashrc

Plak de volgende configuratie aan het eind van de regel.

export PATH="$HOME/.config/composer/vendor/bin:$PATH"

Sla op en sluit.

Laad nu de nieuwe versie van ~/.bashrc configuratie en controleer de $PATH omgevingsvariabele.

source ~/.bashrc
echo $PATH

Hieronder staat het resultaat dat je krijgt.

Voeg binair pad toe voor Laravel Installer

De ‘bin’ directory voor de composer pakketten is toegevoegd aan de $PATH omgevingsvariabele. En als resultaat kun je nu het commando ‘laravel’ gebruiken om een nieuw project te starten en te maken.

Het resultaat is dat je nu het commando ‘laravel’ kunt gebruiken om een nieuw project te maken.

Om een nieuw Laravel project met de naam ‘blog’ te maken, voer je het onderstaande laravel commando uit.

laravel new blog

Nu krijg je de ‘blog’ Laravel project directory.

Maak een nieuw Laravel Project met de Laravel Installer

Om de Apache webserver toegang te geven tot je Laravel projectdirectory, verander je de groepseigenaar van de projectdirectory in de groep ‘www-data’ en maak je de ‘opslag’ directory beschrijfbaar.

sudo chgrp -R www-data /home/hakase/blog
sudo chmod -R 775 /home/hakase/blog/storage

Het resultaat is dat Laravel geïnstalleerd is met het Laravel installatieprogramma, en je bent klaar om de Apache virtuele host voor je Laravel project in te stellen.

Laravel project opzetten

– Installeer Laravel via Composer create-project

Een andere manier om het Laravel web framework te installeren is door het Composer PHP Packages beheer te gebruiken.

Ga naar de ‘/var/www/’ directory en maak een nieuw Laravel project met de naam ‘blog’ met het ‘composer’ commando hieronder.

cd /var/www/
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Nu krijg je de nieuwe projectdirectory met de naam ‘blog’.

Maak een Laravel Project met Composer

Verander vervolgens het eigendom van de ‘blog’ projectdirectory in de gebruiker ‘www-data’ en maak de ‘opslag’ directory beschrijfbaar.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/blog
sudo chmod -R 775 /var/www/blog/storage

Als resultaat heb je het Laravel web framework geïnstalleerd met het Composer commando.

Laravel project configureren

Stap 5 – Apache instellen voor het Laravel project

In deze stap stellen we de Apache virtuele host in voor het Laravel project.

Ga nu naar de ‘/etc/apache/sites-available’ directory en maak een nieuwe virtuele host configuratie ‘laravel.conf’ met behulp van vim editor.

cd /etc/apache2/sites-available/
vim laravel.conf

Verander de domeinnaam en de webroot directory met je eigen en plak de configuratie erin.

<VirtualHost *:80>
    ServerName hakase-labs.io

    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot /home/hakase/blog/public

    <Directory /home/hakase/blog>
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Bewaar en sluit.

Activeer daarna de Apache herschrijfmodule en de Laravel virtuele host configuratie met het volgende commando.

sudo a2enmod rewrite
sudo a2ensite laravel.conf

Test daarna de Apache configuratie, controleer of er geen fout optreedt, en herstart de Apache dienst.

apachectl configtest
systemctl restart apache2

Het resultaat is dat de Apache virtuele host configuratie voor Laravel voltooid is.

Opzetten van Apache Virtuele Host voor Laravel

Stap 6 – Testen

Open je webbrowser en typ het IP adres of de domeinnaam van je server in de adresbalk.

http://hakase-labs.io/

Hieronder staat het resultaat dat je krijgt.

Laravel Standaard Pagina

Het resultaat is dat de installatie en configuratie van Laravel met Apache webserver met succes is voltooid.

Referentie