Jitsi Meet Video Conferencing Server te installeren op Ubuntu 22.04

Jitsi is een gratis en open-source chat-, telefonie-, en videoconferentie programma. Het is een heel goed alternatief voor andere hulpmiddelen zoals Skype, Zoom, en Microsoft Teams. Je kunt Jitsi gebruiken zonder je te registreren of software te installeren. Je kunt het direct via een webbrowser openen. Met Jitsi kun je gratis bellen, chatten, bestanden versturen of het scherm delen met behulp van het SIP of XMPP protocol. Als je een open-source programma zoekt voor videoconferencing en bellen, dan is Jitsi de beste optie voor jou.

In dit bericht laten we je zien hoe je Jitsi Meet op een Ubuntu 22.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 22.04 en minimaal 4 GB RAM.
 • Een geldige domeinnaam gericht met je server IP.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Aan de slag

Voor je begint moet je alle software pakketten bijwerken naar de laatste versie. Je kunt ze bijwerken door het volgende commando uit te voeren:

apt-get update -y

Als alle pakketten bijgewerkt zijn, moet je ook enkele vereiste afhankelijkheden op je server installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install wget curl gnupg2 apt-transport-https -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer Jitsi Meet op Ubuntu 22.04

Standaard is de Jitsi Meet software niet opgenomen in de Ubuntu standaard repository. Je zult dus de officiële repository ervan moeten toevoegen aan APT.

Voeg eerst de Jitsi repository aan APT toe met het volgende commando:

echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' >> /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list

Download vervolgens de Jitsi GPG sleutel en voeg die toe met het volgende commando:

wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | apt-key add -

Werk vervolgens de repository bij en installeer de Jitsi Meet met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get install jitsi-meet -y

Tijdens de installatie wordt je gevraagd om de volledig gekwalificeerde hostnaam van je systeem op te geven, zoals hieronder:

Configureer Videobrug

Geef je systeem hostname op en klik op de Ok knop. Je wordt gevraagd een SSL certificaat te installeren:

Maak een SSL certificaat

Kies “Generate a new Self-signed certificate” en druk op de Ok knop om de installatie te voltooien.

Genereer een Let’s Encrypt certificaat

Voor de productie omgeving is een zelf-ondertekend SSL certificaat niet aan te bevelen. Je zult dus het Let’s Encrypt SSL voor Jitsi moeten installeren.

Je kunt de Let’s Encrypt SSL installeren met het volgende commando:

/usr/share/jitsi-meet/scripts/install-letsencrypt-cert.sh

Je wordt gevraagd je emailadres in te voeren om de Let’s Encrypt SSL te installeren:

-------------------------------------------------------------------------
This script will:
- Need a working DNS record pointing to this machine(for domain jitsi.example.com)
- Download certbot-auto from https://dl.eff.org to /usr/local/sbin
- Install additional dependencies in order to request Let’s Encrypt certificate
- If running with jetty serving web content, will stop Jitsi Videobridge
- Configure and reload nginx or apache2, whichever is used
- Configure the coturn server to use Let's Encrypt certificate and add required deploy hooks
- Add command in weekly cron job to renew certificates regularly

You need to agree to the ACME server's Subscriber Agreement (https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.1.1-August-1-2016.pdf)
by providing an email address for important account notifications
Enter your email and press [ENTER]: [email protected]

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator webroot, Installer None
Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for jitsi.example.com
Using the webroot path /usr/share/jitsi-meet for all unmatched domains.
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Running deploy-hook command: /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/0000-coturn-certbot-deploy.sh
Output from deploy-hook command 0000-coturn-certbot-deploy.sh:
Configuring turnserver


IMPORTANT NOTES:
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/jitsi.example.com/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/jitsi.example.com/privkey.pem
Your cert will expire on 2022-09-27. To obtain a new or tweaked
version of this certificate in the future, simply run certbot
again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
"certbot renew"
- Your account credentials have been saved in your Certbot
configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
secure backup of this folder now. This configuration directory will
also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
making regular backups of this folder is ideal.
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Configureer Jitsi Ontmoet

Vervolgens moet je het Jitsi meed configuratiebestand bewerken en instellen dat alleen geregistreerde gebruikers vergaderzalen mogen aanmaken.

nano /etc/prosody/conf.avail/jitsi.example.com.cfg.lua

Verander de volgende regels:

authentication = "anonymous"
authentication = "internal_plain"
VirtualHost "guest.jitsi.example.com"
authentication = "anonymous"
c2s_require_encryption = false

Sla het bestand op en sluit het, open dan een ander configuratiebestand:

nano /etc/jitsi/meet/jitsi.example.com-config.js

Voeg de volgende regel toe:

anonymousdomain: 'guest.jitsi.example.com',

Maak vervolgens een SIP configuratiebestand aan met het volgende commando:

nano /etc/jitsi/jicofo/sip-communicator.properties

Voeg de volgende regel toe:

org.jitsi.jicofo.auth.URL=XMPP:jitsi.example.com

Bewaar en sluit het bestand en maak dan een gebruiker voor Jitsi aan met het volgende commando:

prosodyctl register user jitsi.example.com password

Herstarten van Jitsi Service

Vervolgens moet je alle Jitsi diensten opnieuw starten om de configuratiewijzigingen toe te passen. Je kunt dat doen met het volgende commando:

systemctl restart prosody.service jicofo.service jitsi-videobridge2.service

Controleer nu de status van de Prosody dienst met het volgende commando:

systemctl status prosody.service

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? prosody.service - Prosody XMPP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/prosody.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2022-06-25 16:15:58 UTC; 5s ago
    Docs: https://prosody.im/doc
  Main PID: 62561 (lua5.2)
   Tasks: 1 (limit: 4579)
   Memory: 9.3M
    CPU: 475ms
   CGroup: /system.slice/prosody.service
       ??62561 lua5.2 /usr/bin/prosody -F

Jun 25 16:15:58 ubuntu2204 systemd[1]: Started Prosody XMPP Server.

Om de status van de Jicofo dienst te controleren, voer je het volgende commando uit:

systemctl status jicofo.service

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? jicofo.service - LSB: Jitsi conference Focus
   Loaded: loaded (/etc/init.d/jicofo; generated)
   Active: active (running) since Sat 2022-06-25 16:15:58 UTC; 22s ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 62534 ExecStart=/etc/init.d/jicofo start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 35 (limit: 4579)
   Memory: 177.4M
    CPU: 8.700s
   CGroup: /system.slice/jicofo.service
       ??62540 java -Xmx3072m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/tmp -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Dconfig.file=/et>

Jun 25 16:15:58 ubuntu2204 systemd[1]: Starting LSB: Jitsi conference Focus...
Jun 25 16:15:58 ubuntu2204 jicofo[62534]: Starting jicofo: jicofo started.
Jun 25 16:15:58 ubuntu2204 systemd[1]: Started LSB: Jitsi conference Focus.

Om de Jitsi videobridge2 dienst te controleren, voer je het volgende commando uit:

systemctl status jitsi-videobridge2.service

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? jitsi-videobridge2.service - Jitsi Videobridge
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/jitsi-videobridge2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2022-06-25 16:15:58 UTC; 35s ago
  Process: 62564 ExecStartPost=/bin/bash -c echo $MAINPID > /var/run/jitsi-videobridge/jitsi-videobridge.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 62563 (java)
   Tasks: 48 (limit: 65000)
   Memory: 171.4M
    CPU: 9.877s
   CGroup: /system.slice/jitsi-videobridge2.service
       ??62563 java -Xmx3072m -XX:+UseG1GC -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/tmp -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Dco>

Jun 25 16:15:58 ubuntu2204 systemd[1]: Starting Jitsi Videobridge...
Jun 25 16:15:58 ubuntu2204 systemd[1]: Started Jitsi Videobridge.

Configureer UFW Firewall

Vervolgens moet je alle Jitsi poorten door de firewall toestaan, zodat je er vanaf de externe machine toegang toe hebt. Je kunt ze toestaan via UFW zoals hieronder getoond:

ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw allow 4443/tcp
ufw allow 10000/udp
ufw allow 22/tcp
ufw enable

Je kunt de firewall regels ook controleren met het volgende commando:

ufw status

Als je UFW firewall geconfigureerd is, kun je verder gaan met de volgende stap.

Toegang krijgen tot Jitsi Meet

Op dit punt is Jitsi Meet geïnstalleerd en geconfigureerd op je Ubuntu 22.04 server. Je kunt nu de webinterface ervan openen met de URL https://jitsi.example.com. Je zou nu de Jitsi Meet kamer creatie pagina moeten zien:

Jitsi Ontmoeting

Je kunt nu je kamernaam opgeven en Jitsi gaan gebruiken.

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes Jitsi Meet met Let’s Encrypt SSL geïnstalleerd op de Ubuntu 22.04 server. Je kunt nu Jitsi benaderen via een webbrowser of mobiele applicatie en beginnen te bellen met andere gebruikers. Voel je vrij om me te vragen als je vragen hebt.