Installeer Moodle eLearning Platform op Debian 9

Moodle is een flexibel en krachtig gratis open bron cursusbeheersysteem en e-learning platform, geschreven in PHP en vaak in Linux geïnstalleerd onder Apache/Nginx webservers met PHP en MySQL/MariaDB databasemanagement systeem, ook bekend als LAMP of LEMP stack.

Deze handleiding legt uit hoe je de nieuwste versie van Moodle in Debian 9 release installeert en configureert om bij jou een e-learning platform te creëren.

Het Moodle platform biedt een intuïtieve webinterface die door onderwijzers en opleiders gebruikt kan worden om cursusgegevens op te slaan en om leerlingen, cijfers en online cursussen bij te houden. De meeste grote universiteiten over de hele wereld gebruiken het Moodle e-learning platform om de onderwijsactiviteiten voor hun studenten en leraren te vergemakkelijken.

Vereisten

Om Moodle met succes te installeren en in te zetten, moet je server aan de onderstaande eisen voldoen.

  • Een Debian 9 server geïnstalleerd met minimale software eisen op een bare-metal server machine of op een virtual private server
  • directe toegang tot een root account via console of SSH of remote of directe toegang tot een account met root privileges verkregen via sudo utility
  • Een netwerk interface kaart geconfigureerd met een statisch IP adres
  • Om Moodle e-mail registratie, meldingen of andersoortige functies te gebruiken moet je bij jou thuis een mailserver goed instellen met toegang tot IMAP, POP3 en SMTP diensten.
  • Een privé of een publieke domeinnaam, afhankelijk van je opstelling, met de juiste DNS records geconfigureerd voor webdiensten. Als je geen geldige of een geregistreerde domeinnaam hebt kun je de installatie uitvoeren en de website benaderen via je server IP adres

Installeer Apache, PHP, en MySQL

In de eerste stap, voor je begint met de installatie en configuratie van het Moodle platform, log je eerst in op je server met root account of een account met root bevoegdheden en begin je Debian systeemrepositories en softwarepakketten bij te werken door de onderstaande commando’s uit te voeren.

apt update
apt upgrade

Stel vervolgens, nadat je de systeemsoftware hebt bijgewerkt, de naam voor je Debian server in door de volgende commando’s uit te voeren. Zorg ervoor dat je de hostname variabele vervangt door je eigen instellingen, zoals in het onderstaande voorbeeld.

hostnamectl set-hostname www.myblog.com

Daarna kun je de hostnaam en het hosts bestand van je machine controleren door de onderstaande commando’s uit te voeren.

hostnamectl
cat /etc/hostname
hostname –s
hostname –f

Om de kernel updates toe te passen en de wijzigingen in de hostname door te voeren, voer je het onderstaande commando uit om de machine opnieuw op te starten.

systemctl reboot

Een van de belangrijkste LAMP componenten voor het opzetten van het Moodle leerplatform is een RDBMS database die door de webapplicatie gebruikt wordt om verschillende configuraties op te slaan, zoals gebruikers, sessies, contacten en andere gegevens. In deze handleiding configureren we Moodle CMS met MariaDB database backend met loopback toegang tot de MySQL database. Dit betekent dat de database alleen benaderd kan worden via localhost of 127.0.0.1 adres. Er kunnen geen externe verbindingen met de MySQL database gemaakt worden. Om MariaDB databaseserver en -cliënt in Debian 9 server te installeren, voer je het onderstaande commando uit.

apt install mariadb-server mariadb-client

Nadat de installatie van de MariaDB database in je Debian server voltooid is, geef je netstat zoals in het onderstaande voorbeeld om te controleren of de dienst actief is en naar verbindingen luistert op localhost, poort 3306.

netstat –tlpn | grep mysql

In het geval dat netstat het netwerk hulpprogramma niet standaard op je Debian systeem geïnstalleerd is, voer dan het onderstaande commando uit om het te installeren.

apt install net-tools

De MySQL root account is in Debian 9 bij de installatie niet goed beveiligd. Je kunt op de database inloggen zonder root wachtwoord. Om de root account te beveiligen, log je in op de MySQL server console en voer je de volgende commando’s veilig uit.

mysql -h localhost
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 2

Server version: 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1 Debian 9.1


Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A


Database changed
MariaDB [mysql]> update user set plugin='' where user='root';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
MariaDB [mysql]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [mysql]> exit
Bye

Nadat je de database root account goed hebt beveiligd, voer je het mysql_secure_installation script uit, dat bij de installatie van de database door de Debian stretch repositories wordt geleverd, om de MySQL database verder te beveiligen.Het script stelt je een reeks vragen die bedoeld zijn om de MariaDB database te beveiligen: of je het MySQL root wachtwoord wilt veranderen, anonieme gebruikers wilt verwijderen, remote root logins wilt uitschakelen en de testdatabase wilt verwijderen. Voer het script uit door het onderstaande commando te geven en verzeker je ervan dat je ja bij alle vragen, zoals te zien is in het onderstaande uitvoerexemplaar van het script:

mysql_secure_installation
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB

SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!


In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current

password for the root user. If you've just installed MariaDB, and

you haven't set the root password yet, the password will be blank,

so you should just press enter here.


Enter current password for root (enter for none):

OK, successfully used password, moving on...


Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB

root user without the proper authorisation.


You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y

New password:

Re-enter new password:

Password updated successfully!

Reloading privilege tables..

... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone

to log into MariaDB without having to have a user account created for

them. This is intended only for testing, and to make the installation

go a bit smoother. You should remove them before moving into a

production environment.


Remove anonymous users? [Y/n] y

... Success!


Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This

ensures that someone cannot guess at the root password from the network.


Disallow root login remotely? [Y/n] y

... Success!


By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can

access. This is also intended only for testing, and should be removed

before moving into a production environment.


Remove test database and access to it? [Y/n] y

- Dropping test database...

... Success!

- Removing privileges on test database...

... Success!


Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far

will take effect immediately.


Reload privilege tables now? [Y/n] y

... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB

installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Tenslotte, nadat je MySQL daemon beveiligd hebt, log je in op de database console en geef je geen wachtwoord voor de root account. De toegang tot de database moet geweigerd worden als geen wachtwoord voor de root account wordt opgegeven, zoals te zien is in het onderstaande commando-uittreksel:

mysql -h localhost -u root
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)

Inloggen op de MySQL database console zou moeten worden toegestaan als je het root wachtwoord geeft, zoals te zien is in het commando-voorbeeld:

mysql -h localhost -u root -p
Enter password:

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 15

Server version: 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1 Debian 9.1

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> exit

Bye

Moodle CMS is een web-gebaseerde toepassing die meestal geschreven is in de server-side programmeertaal PHP. Tot nu toe hebben we alleen de MySQL database component van LAMP geïnstalleerd. Om de PHP bestandsscripts van de toepassing te kunnen uitvoeren, moeten een webserver, zoals Apache HTTP server, en een PHP verwerkingsgateway in het systeem geïnstalleerd en operationeel zijn. Om Apache webserver en de PHP interpreter te installeren, samen met alle vereiste PHP modules die nodig zijn om de toepassing goed te laten draaien, geef je het volgende commando in je server console.

apt install apache2 libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-mysql php7.0-gd php7.0-opcache php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-xml php7.0-ldap php7.0-cli php7.0-curl php7.0-ldap php7.0-zip php7.0-bcmath php-imagick php7.0-xmlrpc php7.0-soap php7.0-intl

Geef het volgende commando om te controleren of alle geïnstalleerde PHP modules in je systeem ingeschakeld zijn

php7.0 –m

Nadat Apache en PHP geïnstalleerd zijn, test je of de webserver draait en luistert naar netwerkverbindingen op poort 80 door het volgende commando met root rechten uit te voeren.

netstat –tlpn

Uit de uitvoer van het netstat commando kunnen we zien dat Apache webserver luistert naar inkomende netwerkverbindingen op poort 80. Voor dezelfde taak kun je ook het ss commando gebruiken, dat standaard automatisch geïnstalleerd is in Debian 9.

ss- tulpn

Als de UFW firewall toepassing in Debian server geïnstalleerd en ingeschakeld is, moet je een nieuwe regel toevoegen om HTTP verkeer door de firewall te laten door het volgende commando uit te voeren.

ufw allow WWW

of

ufw allow 80/tcp

In het geval dat iptables raw regels worden gebruikt door de systeembeheerder om de firewall regels in Debian server te beheren, voeg dan de volgende regels toe om poort 80 inkomend verkeer op de firewall toe te staan, zodat bezoekers door de online toepassing kunnen bladeren.

apt-get install -y iptables-persistent
iptables -I INPUT -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT
netfilter-persistent save
systemctl restart netfilter-persistent
systemctl status netfilter-persistent
systemctl enable netfilter-persistent.service

Als je je Debian server op afstand via SSH beheert, voeg dan de onderstaande regel toe om inkomende SSH verbindingen naar je machine toe te laten.

iptables -I INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
netfilter-persistent save
systemctl restart netfilter-persistent

Misschien moet je ook de volgende Apache modules, die nodig zijn om de Moodle toepassing goed te laten draaien, inschakelen en activeren met de onderstaande commando’s.

a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Test tenslotte of de standaard webpagina van de Apache webserver in de browser van je cliënt getoond kan worden door je Debian machine IP adres of je domeinnaam of server FQDN via het HTTP protocol te bezoeken, zoals in de onderstaande afbeelding. Als je het IP adres van je machine niet kent, voer dan ifconfig of ip a commando uit om het IP adres van je server te onthullen.

http://your_domain.tld

Apache standaard pagina

Bewerk bij de volgende stap het standaard configuratiebestand van PHP om er zeker van te zijn dat de volgende PHP variabelen ingeschakeld zijn en de PHP tijdzone instelling juist is ingesteld en overeenkomt met de geografische locatie van je systeem. Open /etc/php/7.0/apache2/php.ini bestand om te bewerken en verzeker je ervan dat de volgende regels als volgt zijn ingesteld. Maak ook eerst een backup van het PHP configuratiebestand.

cp /etc/php/7.0/apache2/php.ini{,.backup}
nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini

Zoek, bewerk en verander de volgende variabelen in het php.ini configuratiebestand:

file_uploads = On
memory_limit = 128M
post_max_size = 80M
upload_max_filesize = 80M
default_charset = UTF-8
date.timezone = Europe/London

Verhoog upload_max_file_size variabele als geschikt om grote bestandsbijlagen te ondersteunen als dat het geval is en vervang de datum.tijdzone variabele dienovereenkomstig aan je geografische tijd door de lijst van tijdzones te raadplegen die de PHP docs op de volgende link geven http://php.net/manual/en/timezones.php

Als je de laadsnelheid van je website pagina’s wilt verhogen via de OPCache plugin die voor PHP7 beschikbaar is, voeg dan de volgende OPCache instellingen toe onderaan het PHP interpreter configuratiebestand, onder het [opcache] verklaring, zoals hieronder beschreven:

nano /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.ini
[opcache]
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.memory_consumption=128
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1

Sluit het php.ini configuratiebestand en controleer aan het eind van het PHP configuratiebestand of de OPCache variabelen correct waren toegevoegd door het onderstaande commando te geven.

grep opcache /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.ini

Nadat je alle hierboven beschreven veranderingen hebt aangebracht, herstart je Apache daemon om de nieuwe veranderingen toe te passen door het volgende commando te geven.

systemctl restart apache2

Om toegang te krijgen tot de Moodle webinterface via het HTTPS protocol dat het verkeer voor je cliënten beveiligt, geef je het volgende commando om de Apache webserver SSL module en het SSL site configuratiebestand in te schakelen.

a2enmod ssl
a2ensite default-ssl.conf

Open vervolgens het standaard SSL site configuratiebestand van Apache met een teksteditor en schakel URL herschrijfregels in door de volgende regels code toe te voegen na DocumentRoot richtlijn, zoals in het onderstaande voorbeeld:

nano /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf

SSL site configuratie bestand uittreksel:

<Directory /var/www/html>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

Breng ook de volgende verandering aan in de regel VirtualHost zodat die eruit ziet als in het onderstaande fragment:

<VirtualHost *:443>

Sluit het SSL Apache bestand en open /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf bestand voor bewerking en voeg dezelfde URL herschrijfregels toe als voor het SSL configuratie bestand. Voeg de regels code in na het DocumentRoot verklaring zoals in het onderstaande voorbeeld.

<Directory /var/www/html>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

Herstart tenslotte Apache daemon om alle tot nu toe ingestelde regels toe te passen en bezoek je domein via het HTTP protocol. Omdat je de automatisch door Apache bij de installatie uitgegeven Zelfondertekende certificaatparen gebruikt, wordt het certificaat door de browser niet vertrouwd; er zou een foutmelding in de browser moeten verschijnen.

systemctl restart apache2

https://yourdomain.tld

Accepteer de waarschuwing om het onvertrouwde certificaat te accepteren en verder omgeleid te worden naar de Apache standaard webpagina.

In het geval dat de UFW firewall toepassing inkomende netwerkverbindingen naar de HTTPS poort blokkeert, moet je een nieuwe regel toevoegen om HTTPS verkeer door de firewall te laten gaan door het volgende commando te geven.

ufw allow ‘WWW Full’

of

ufw allow 443/tcp

Als iptables de standaard firewall toepassing is die geïnstalleerd is om je Debian systeem op netwerkniveau te beschermen, voeg dan de volgende regel toe om poort 443 inkomend verkeer in de firewall toe te staan, zodat bezoekers je domeinnaam kunnen doorbladeren.

iptables -I INPUT -p tcp --destination-port 443 -j ACCEPT
netfilter-persistent save
systemctl restart netfilter-persistent
systemctl status netfilter-persistent

Maak tenslotte, om alle server PHP variabelen te tonen, een PHP info bestand aan door het volgende commando uit te voeren en controleer of de PHP tijdzone juist ingesteld is door het PHP info script bestand vanuit een browser te bezoeken op de volgende URL, zoals in de onderstaande afbeelding te zien is. Scroll naar beneden naar dedatum instelling om de configuratie van de PHP tijdzone te controleren.

echo '<?php phpinfo(); ?>'| tee /var/www/html/info.php

https://domain.tld/info.php

Voordat we nu de database maken die Moodle nodig heeft om informatie in op te slaan, moeten we eerst enkele wijzigingen aanbrengen aan de MariaDB server en de juiste tekenset instellen. Open het MariaDB client configuratie bestand en voeg de volgende regel toe na [client] richtlijn, zoals geïllustreerd in het onderstaande voorbeeld:

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-client.cnf
[client]
# Default is Latin1, if you need UTF-8 set this (also in server section)
default-character-set = utf8mb4

Open vervolgens het bestand mysql.cnf en voeg dezelfde regel als hierboven toe na het [mysql] statement:

nano /etc/mysql/conf.d/mysql.cnf

mysql.cnf bestand uittreksel:

default-character-set = utf8mb4

Open voor bewerking het configuratiebestand van de MariaDB server en voeg de volgende regels toe na [mysqld] de verklaring om ervoor te zorgen dat de MySQL motor innodb gebruikt Barracuda bestandsformaat en utf8mb4 tekenset gebruikt.

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

50-server.cnf bestand uittreksel:

[mysqld]
innodb_file_format = Barracuda
innodb_file_per_table = 1
innodb_large_prefix

character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
skip-character-set-client-handshake

Om alle tot nu toe aangebrachte veranderingen op de database toe te passen, start je de MySQL daemon opnieuw en controleer je of de dienst draait door de volgende commando’s uit te voeren.

systemctl restart mysql
systemctl status mysql

Log tenslotte in op de MariaDB database console en maak een database voor de applicatie aan met een gebruiker en een wachtwoord die gebruikt zullen worden om de applicatie-database te beheren, door de volgende commando’s uit te voeren. Zorg ervoor dat je de databasenaam, de gebruiker en het wachtwoord dienovereenkomstig vervangt.

mysql –u root -p
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 2

Server version: 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1 Debian 9.1


Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE moodle_db;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> grant all privileges on moodle_db.* to 'moodle_user'@'localhost' identified by 'password1234';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> exit
Bye

Installeer Moodle

Nadat aan alle systeemvereisten is voldaan om de Moodle CMS toepassing te installeren, bezoek je de officiële download pagina van Moodle op https://download.moodle.org/releases/latest/ en pak het nieuwste zip gecomprimeerde archief in je systeem door het onderstaande commando uit te voeren.

wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable34/moodle-latest-34.zip

Nadat het downloaden van het zip-archief voltooid is, pak je het Moodle zip-archiefbestand uit in je huidige werkdirectory en maak je een lijst van de uitgepakte bestanden door de onderstaande commando’s te geven. Verwijder ook het standaard index.html bestand dat door Apache webserver geïnstalleerd is naar het webroot pad en verwijder ook het eerder gemaakte info.php bestand.

unzip moodle-latest-34.zip
ls
rm /var/www/html/index.html
rm /var/www/html/info.php

Kopieer dan de hele inhoud van de uitgepakte Moodle directory naar het document root pad van je webserver door het volgende commando uit te voeren. Zorg er ook voor dat je de volgende verborgen punt-bestanden naar het webroot pad kopieert.

cp -rf moodle/* /var/www/html/
cp -rf moodle/.eslint* /var/www/html/
cp -rf moodle/.gherkin-lintrc /var/www/html/
cp -rf moodle/.jshintrc /var/www/html/
cp -rf moodle/.s* /var/www/html/
cp -rf moodle/.travis.yml /var/www/html/

Maak vervolgens de gegevensmap voor Moodle een niveau hoger aan dan de document root van je server en voer onderstaande commando’s uit om de Apache runtime gebruiker volledige schrijfrechten te geven voor het web root pad en de Moodle gegevensmap. Gebruik ls commando om permissies op te sommen voor de geïnstalleerde bestanden van de applicatie, die zich in de map /var/www/html/ bevinden.

mkdir /var/www/moodledata
chown -R www-data:www-data /var/www/moodledata/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/
ls -al /var/www/html/

Laten we nu beginnen met de installatie van Moodle CMS via de web interface installer. Open een browser en navigeer via het HTTPS protocol naar het IP adres of de domeinnaam van je server. Kies op het eerste installatiescherm de installatietaal en druk op Next om verder te gaan.

Moodle installatie

Op het volgende scherm vraagt het installatieprogramma je het webserver adres, het moodle directory pad en het moodle data directory pad te bevestigen. Laat de eerste twee paden variabelen als standaard staan en voeg /var/www/moodledata voor Moodle Data directory pad, zoals geïllustreerd in de onderstaande afbeelding. Druk op Next om verder te gaan.

Bevestig paden

Kies op het volgende scherm MariaDB (native/madiadb) als databasestuurprogramma en druk op Next om verder te gaan met het installatieproces.

Kies een stuurprogramma voor de databank

Vervolgens voeg je Database instellingen toe, zoals database host, naam, gebruiker, en wachtwoord. Gebruik de databasenaam en inloggegevens die eerder voor de Moodle database zijn ingesteld.

De databank host moet ingesteld zijn op localhost. Voeg je eigen databasetabel prefix toe, gebruik 3306 als databasepoort en klik op Next om deze stap te voltooien en verder te gaan met het installatieproces.

Database instellingen

Lees op het volgende scherm de licentievoorwaarden van Moodle en klik op Ga door om de licentievoorwaarden te bevestigen.

Begin met de installatie

Vervolgens voert het Moodle installatiescript een reeks servercontroles uit om te bepalen of aan alle eisen is voldaan om het installatieproces voort te zetten. Controleer of alle database en PHP extensies op OK staan, scroll naar beneden tot onderaan de pagina en klik op Continue om verder te gaan met het installatieproces.

Server vereiste controle

Wacht vervolgens terwijl het installatieprogramma klaar is met de installatie van een reeks modules en druk weer op Continue om naar de volgende stap te gaan.

Modules installeren

In de volgende stap voeg je een Moodle beheerdersaccount toe, kies een sterk wachtwoord voor dit account en vul alle accountgegevens in, zoals Voornaam, Achternaam, e-mail, Stad, Land, Tijdzone, en beschrijving. Als je klaar bent klik je op Update profile knop om de beheerders account informatie op te slaan.

Stel de Moodle gegevens in zoals tijdzone enz.

Stel vervolgens de volledige sitenaam in, voeg een korte sitenaam toe en een samenvatting van de voorpagina, scroll naar beneden en klik op de knop Wijzigingen opslaan om het installatieproces te voltooien.

Instellingen voor de voorpagina

Na het voltooien van het installatieproces word je doorgestuurd naar het Moodle administratie dashboard. Hier kun je het registratieformulier gebruiken om de toepassing met het Moodle.net portaal te registreren.

Moodle admin dashboard

Om de frontend pagina van Moodle te openen, open je een browser en navigeer je via het HTTPS protocol naar het IP adres of de domeinnaam van je server.

Moodle frontend

Ga tenslotte terug naar de Debian server console en maak een .htaccess bestand aan dat in het root pad van je websitedocument komt te staan, door het onderstaande commando uit te voeren.

nano /var/www/html/.htaccess

Voeg in het .htaccess bestand de onderstaande regels toe, zodat je de eigen PHP server instellingen kunt manipuleren om ze aan te passen aan je eigen server bronnen en configuraties.

.htaccess bestand uittreksel:

# Wijzig de PHP instellingen

php_value register_globals 1
php_value upload_max_filesize 100M
php_value post_max_size 100M
Options -Indexes

Installeer cron

Om periodiek het Moodle onderhoudsscript te draaien dat e-mails verstuurt, de database opschoont, feeds bijwerkt of andere taken uitvoert, voeg je de onderstaande cron job toe om elke 10 minuten te draaien, door het onderstaande commando uit te voeren.

crontab -u www-data -e

Voeg de volgende regel toe en sla de cronjob op.

*/10 * * * * /usr/bin/php7.0 /var/www/html/admin/cli/cron.php  >/dev/null

Gefeliciteerd! Je hebt met succes Moodle CMS geïnstalleerd en geconfigureerd in Debian 9 server. De documentatie pagina van Moodle kun je vinden op het volgende adres: https://docs.moodle.org/23/en/Main_page