installeer je Akeneo PIM op Ubuntu 18.04 LTS

Akeneo is een gratis, open bron en bedrijfsplatform voor produktinformatiebeheer, gebaseerd op het Symfony2 raamwerk. Het is eenvoudig, gemakkelijk te gebruiken en zeer aanpasbaar, en maakt samenwerking en automatisering mogelijk van boeiende ervaringen met klanten en partners op meerdere apparaten. Akeneo PIM wordt geleverd met een eenvoudige maar uitbreidbare import engine die het onboarden van gegevens uit vrijwel elke bron sterk vereenvoudigt. Je kunt je gegevens gemakkelijk bewerken. Definieer de attributen die je nodig hebt, vul productbladen in, vertaal je informatie in zoveel talen als je wilt, voeg je mediabestanden toe, en houd alle wijzigingen direct bij in de productgeschiedenis.

In deze handleiding leren we hoe je Akeneo product management systeem (PIM) kunt installeren op Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver).

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer LAMP server

Voor je begint moet je Apache, PHP, en MariaDB op je systeem installeren.

Installeer eerst Apache en MariaDB met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y

Zodra Apache en MariaDB geïnstalleerd zijn, start je de Apache en MariaDB dienst en zet je ze aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

Standaard is de nieuwste versie van PHP niet beschikbaar in Ubuntu 18.04. Je zult dus een PHP repository aan je systeem moeten toevoegen. Je kunt de Ondrej PHP repository installeren met het volgende commando:

sudo apt-get install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Als de repository geïnstalleerd is, update je de repository en installeer je PHP7.1 met het volgende commando:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install php7.1 libapache2-mod-php7.1 php7.1-apcu php7.1-bcmath php7.1-common php7.1-mbstring php7.1-xmlrpc php7.1-soap php7.1-gd php7.1-xml php7.1-intl php7.1-mysql php7.1-cli php7.1-mcrypt php7.1-ldap php7.1-zip php7.1-curl -y

Zodra PHP geïnstalleerd is, moet je het php.ini bestand wijzigen. Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/php/7.1/apache2/php.ini

Breng de volgende wijzigingen aan:

file_uploads = On
allow_url_fopen = On
short_open_tag = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 120M
max_execution_time = 300
max_input_vars = 1500
date.timezone = Asia/Kolkata

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent.

MariaDB instellen

Standaard is de installatie van MariaDB niet beveiligd. Je zult het dus eerst moeten beveiligen. Je kunt het beveiligen door het volgende commando uit te voeren:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals shwon hieronder:

Enter current password for root (enter for none): 
Set root password? [Y/n]: N
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op de MariaDB shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in als daarom gevraagd wordt, maak dan een database en gebruiker voor Akeneo:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE akeneodb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'akeneouser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens alle privileges aan Akeneo met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON akeneodb.* TO 'akeneouser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Verlaat tenslotte de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> exit

Installeer Akeneo

Eerst moet je de nieuwste versie van Akeneo downloaden van hun officiële website. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

wget wget http://download.akeneo.com/pim-community-standard-v2.2-latest-icecat.tar.gz

Maak vervolgens een directory in Apache web root en pak het gedownloade bestand daarin uit:

sudo mkdir /var/www/html/akeneo
sudo tar -xvzf pim-community-standard-v2.2-latest-icecat.tar.gz -C /var/www/html/akeneo

Verander vervolgens de directory in akeneo en installeer Akeneo met het volgende commando:

cd /var/www/html/akeneo/pim-community-standard
sudo php -d memory_limit=3G ../composer.phar install --optimize-autoloader --prefer-dist

Output:

Trying to install assets as relative symbolic links.

 --- ------------------------ ------------------ 
   Bundle          Method / Error  
 --- ------------------------ ------------------ 
 ?  FOSJsRoutingBundle    relative symlink 
 ?  OroAsseticBundle     relative symlink 
 ?  OroConfigBundle     relative symlink 
 ?  PimNavigationBundle   relative symlink 
 ?  PimUserBundle      relative symlink 
 ?  PimAnalyticsBundle    relative symlink 
 ?  PimDashboardBundle    relative symlink 
 ?  PimDataGridBundle    relative symlink 
 ?  PimEnrichBundle     relative symlink 
 ?  PimImportExportBundle  relative symlink 
 ?  PimNotificationBundle  relative symlink 
 ?  PimReferenceDataBundle  relative symlink 
 ?  PimUIBundle       relative symlink 
 --- ------------------------ ------------------ 

                                        
 [OK] All assets were successfully installed.                  
                                        

> Sensio\Bundle\DistributionBundle\Composer\ScriptHandler::installRequirementsFile
> Sensio\Bundle\DistributionBundle\Composer\ScriptHandler::removeSymfonyStandardFiles
> Sensio\Bundle\DistributionBundle\Composer\ScriptHandler::prepareDeploymentTarget
> @php bin/console fos:js-routing:dump --target=web/js/routes.js
Dumping exposed routes.

[file+] web/js/routes.js

Wis vervolgens de cache met het volgende commando:

sudo php bin/console cache:clear --no-warmup --env=prod

Uitvoer:

 // Clearing the cache for the prod environment with debug false                            

                                                            
 [OK] Cache for the "prod" environment (debug=false) was successfully cleared.
sudo php bin/console pim:installer:assets --symlink --clean --env=prod

Geef vervolgens de juiste rechten aan de map akeneo:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/akeneo/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/akeneo/

Configureer Apache voor Akeneo

Vervolgens moet je een apache virtual host bestand maken voor akeneo. Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/akeneo.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/akeneo/pim-community-standard/web
   ServerName example.com

   <Directory /var/www/html/akeneo/pim-community-standard/web>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/akeneo_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/akeneo_access.log combined

</VirtualHost>

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent. Schakel dan het Akeneo virtual host bestand en de Apache herschrijfmodule in met het volgende commando:

sudo a2ensite akeneo.conf
sudo a2enmod rewrite

Herstart tenslotte de Apache dienst om alle veranderingen toe te passen:

sudo systemctl restart apache2

Dat is het! Open nu je web browser en typ de URL http://example.com en voltooi de vereiste stap om Akeneo te installeren.

Akeneo PIM

Links