Hubzilla te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Hubzilla is een gratis en open bron platform voor het maken van onderling verbonden websites met een gedecentraliseerd raamwerk voor identiteit, communicatie en permissies, gebouwd op basis van gangbare webserver technologie. Hubzilla is aanpasbaar, dus je kunt het naar eigen behoefte aanpassen. Hubzilla heeft veel mogelijkheden, zoals discussiedraden voor sociale netwerken, webpagina hosting met een inhoudsbeheersysteem, wiki en nog veel meer.

In deze zelfstudie laat ik je de stappen zien om Hubzilla te installeren op een Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) server.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer een LAMP server

Eerst moet je Apache, PHP en MariaDB op je systeem installeren. Installeer eerst Apache en MariaDB door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y

Voeg vervolgens de Ondrej repository toe om de nieuwste versie van PHP te installeren. Je kunt het toevoegen met het volgende commando:

sudo add-apt-repository --yes ppa:ondrej/php

Werk vervolgens het systeem bij en installeer PHP met alle benodigde bibliotheken met het volgende commando:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install php7.2 php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-json php7.2-cli php7.2-gd php7.2-xml php7.2-mbstring imagemagick php7.2-zip wget -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, start je de Apache en MariaDB dienst en schakel je ze in om te starten bij het opstarten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

Configureer MariaDB

Beveilig eerst de installatie van MariaDB met het volgende script:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in en druk op Enter, maak dan een database en een gebruiker met het volgende commando:

MariaDB [(none)]>CREATE DATABASE hubzilla_db;
MariaDB [(none)]>CREATE USER 'hubzilla'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens alle privileges aan de hubzilla database:

MariaDB [(none)]>GRANT ALL PRIVILEGES ON hubzilla_db.* TO 'hubzilla'@'localhost';

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell:

MariaDB [(none)]>FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]>EXIT;

Installeer Hubzilla

Verander eerst de directory in de /var/www/html en download de nieuwste versie van Hubzilla van Git met het volgende commando:

cd /var/www/html
sudo git clone https://framagit.org/hubzilla/core.git hubzilla

Verander vervolgens de directory in de hubzilla en installeer hubzilla addons:

cd hubzilla sudo util/add_addon_repo https://framagit.org/hubzilla/addons.git hzaddons

Geef vervolgens de juiste permissies aan de hubzilla directory met het volgende commando:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/hubzilla/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/hubzilla/

Configureer Apache voor Hubzilla

Vervolgens moet je een Apache virtual host bestand maken voor Hubzilla. Je kunt het aanmaken met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/hubzilla.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/hubzilla
   ServerName example.com

   <Directory /var/www/html/hubzilla/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/hubzilla_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/hubzilla_access.log combined

</VirtualHost>

Sla het bestand op, schakel dan het apache virtual host bestand in met het volgende commando:

sudo a2ensite hubzilla

Herstart tenslotte de Apache dienst om de veranderingen toe te passen:

sudo systemctl restart apache2

Toegang tot Hubzilla

Open je webbrowser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

HubZilla installatie

Zorg ervoor dat alle vereiste pakketten geïnstalleerd zijn, en klik dan op de Next knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Gegevensbestand

Geef nu je database credentials op, en klik dan op de Submit knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Site beheerder

Geef nu je site admin email adres en site URL op, en klik dan op de Submit knop. Als de installatie voltooid is. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Hubzilla setup compleet

Links