het UVdesk Helpdesk Systeem installeren op Debian 11

UVdesk is een gratis, open-source en SaaS-gebaseerde helpdesk oplossing voor elk bedrijfsproces om de beste klantendienst te leveren. Het is een eenvoudig, flexibel, gebruiksvriendelijk, en alternatief voor andere populaire ondersteuningsplatforms. Het is geschreven in PHP en gebaseerd op het Symfony raamwerk. Je kunt UVdesk integreren met meerdere marktplaatsen, waaronder, Amazon, eBay, Etsy, en Flipkart om je waardevolle klant te ondersteunen.

In deze handleiding laat ik je zien hoe je UVdesk helpdesk oplossing met Apache op Debian 11 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server met Debian 11.
 • Een geldige domeinnaam gekoppeld aan het IP van je server.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Installeer Apache, MariaDB, en PHP

Eerst moet je de Apache webserver, de MariaDB databaseserver, PHP en andere PHP uitbreidingen op je server installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install apache2 libapache2-mod-fcgid mariadb-server php php-cli php-fpm php-json php-common php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-bcmath php-imap php-intl php-mailparse php-pear curl -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, bewerk je het php.ini bestand en verander je enkele standaard instellingen:

nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini

Verander de volgende regels:

memory_limit = 512M
date.timezone = Asia/Kolkata

Bewaar en sluit het bestand en herstart dan de PHP-FPM dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart php7.4-fpm

Vervolgens moet je ook enkele vereiste Apache modules inschakelen. Je kunt ze inschakelen met het volgende commando:

a2enmod actions fcgid alias proxy_fcgi rewrite

Herstart tenslotte de Apache dienst om alle veranderingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Maak een databank voor UVdesk

Vervolgens moet je een database en gebruiker voor UVdesk maken. Log eerst in op de MariaDB shell met het volgende commando:

mysql

Zodra je ingelogd bent, maak je een databank en een gebruiker met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE uvdesk;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'uvdesk'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens alle rechten aan de UVdesk database met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON uvdesk.* TO 'uvdesk'@'localhost';

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer UVdesk

Eerst moet je de Composer op je server installeren. Je kunt het installeren met het volgende commando:

curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php
php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Je krijgt dan de volgende uitvoer:

All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer (version 2.1.12) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer

Controleer vervolgens de Composer versie met het volgende commando:

composer -V

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Composer version 2.1.12 2021-11-09 16:02:04

Verander vervolgens de directory in de Apache web root directory en download de UVdesk met de Composer:

cd /var/www/html
composer create-project uvdesk/community-skeleton uvdesk

Je krijgt de volgende uitvoer:

 * Modify your GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY and GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET config in .env

 * Inject the ReCaptcha\ReCaptcha service when you need to verify a submitted captcha

 symfony/phpunit-bridge instructions:

 * Write test cases in the tests/ folder
 * Use MakerBundle's make:test command as a shortcut!
 * Run the tests with php bin/phpunit


_  ___   ______      _    ____                   _ _     
| | | \ \  / / _ \ ___ ___| | __ / ___|___ _ __ ___ _ __ ___ _  _ _ __ (_) |_ _  _ 
| | | |\ \ / /| | | |/ _ \/ __| |/ / | |  / _ \| '_ ` _ \| '_ ` _ \| | | | '_ \| | __| | | |
| |_| | \ V / | |_| | __/\__ \  < | |__| (_) | | | | | | | | | | | |_| | | | | | |_| |_| |
 \___/  \_/ |____/ \___||___/_|\_\ \____\___/|_| |_| |_|_| |_| |_|\__,_|_| |_|_|\__|\__, |
                                            |___/ 

Welcome to the UVDesk Community project! UVDesk Community is an open-source e-commerce helpdesk system
which is built on top of reliable set of tools to provide you and your customers with the best support 
solution possible.

To start things off, here are a few commands to help you setup:

 * Configuring your project:

  php bin/console uvdesk:configure-helpdesk

 * Run your project through a local php web server:

  php bin/console server:run


Made with ???? by the UVDesk Team. Happy helping :)

Stel vervolgens de juiste toestemming en eigendom in met het volgende commando:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/uvdesk
chmod -R 775 /var/www/html/uvdesk

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Maak een Apache Virtuele Host voor UVdesk

Vervolgens moet je een Apache virtual host configuratiebestand voor UVdesk maken.

nano /etc/apache2/sites-available/uvdesk.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
  ServerName uvdesk.example.com
  DocumentRoot /var/www/html/uvdesk/public

  <Directory /var/www/html/uvdesk/public>
    Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  <FilesMatch .php$>
    # 2.4.10+ can proxy to unix socket
    SetHandler "proxy:unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock|fcgi://localhost"
  </FilesMatch>

  ErrorLog /var/log/apache2/uvdesk-error.log
  CustomLog /var/log/apache2/uvdesk-access.log combined
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het af, activeer dan de UVdesk virtuele host en schakel de Apache herschrijfmodule in met het volgende commando:

a2ensite uvdesk
a2enmod rewrite

Herstart vervolgens de Apache dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Je kunt ook de status van de Apache controleren met het volgende commando:

systemctl status apache2

Je krijgt dan de volgende uitvoer:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2021-11-12 14:59:09 UTC; 5s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 22222 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 22226 (apache2)
   Tasks: 7 (limit: 4679)
   Memory: 18.3M
    CPU: 115ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ??22226 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??22227 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??22228 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??22229 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??22230 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??22231 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??22232 /usr/sbin/apache2 -k start

Nov 12 14:59:09 debian11 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Toegang tot de UVdesk Web Interface

Op dit punt is UVdesk geïnstalleerd en geconfigureerd met de Apache webserver. Open nu je web browser en open de UVdesk webinterface met de URL http://uvdesk.example.com. Je zou de volgende pagina moeten zien:

UVdesk installatieprogramma

Klik op de Let’s Begin knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Systeemeisen

Controleer of aan alle eisen is voldaan en klik dan op de PROCEED knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Database configuratie

Geef je Database gegevens op en klik op het PROCEED knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Admin account

Geef je admin gebruikersnaam, e-mail, wachtwoord, en klik op de PROCEED knop. Je zou de website configuratie pagina moeten zien:

Website configuratie

Geef ledenpaneel, klantenpaneel, en klik op het PROCEED knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Installeer nu

Klik op de INSTALL NOW knop. Als de installatie voltooid is, zou je de volgende pagina moeten zien:

Installatie voltooid

Klik op het Beheerderspaneel. Je zou de UVdesk login pagina moeten zien:

Log in als admin

Geef je admin e-mail adres en wachtwoord op en klik op de SIGN IN knop. Zodra je ingelogd bent. Je zou het UVdesk dashboard moeten zien op de volgende pagina:

UVdesk dashboard

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes het UVdesk systeem op Debian 11 geïnstalleerd. Je kunt nu UVdesk in je bedrijf implementeren om de beste klantendienst te leveren. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.