het October CMS platform installeren op CentOS 7

Oktober CMS is een gratis, open-source, zelf gehost CMS platform gebaseerd op hetLaravel PHP Framework.De broncodevan October CMSwordt gehost op Github. In dezehandleiding lopen we met je door het installatieproces van October CMS op een verse CentOS 7 server.

Vereisten

Voor je verder gaat, moet je controleren of je server aan de minimale systeemvereisten voldoet. Oktober CMS heeft de volgende server vereisten voor webhosting:

 • PHP versie 7.0 of hoger
 • PHP PDO uitbreiding
 • cURL PHP uitbreiding
 • OpenSSL PHP Uitbreiding
 • Mbstring PHP Bibliotheek
 • Zip PHP Bibliotheek
 • GD PHP Bibliotheek
 • XML PHP Uitbreiding
 • JSON PHP Uitbreiding
 • Apache metmod_rewrite of Nginx

Vereisten

 • Een server die CentOS 7 draait.
 • Een niet-root gebruiker met sudo rechten.

Eerste stappen

Controleer je CentOS systeemversie:

cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)

Stel de tijdzone in:

timedatectl list-timezones
sudo timedatectl set-timezone 'Region/City'

Werk de pakketten van je besturingssysteem bij:

sudo yum update -y

Installeer vim, git, unzip, en socat pakketten:

sudo yum install -y vim git unzip socat

Stap 1 – Installeer PHP

Het Oktober CMS platform vereist PHP versie 7.0 of hoger. De standaard CentOS repositories bevatten een oudere versie van PHP, en dus zullen we een repository van derden moeten instellen om een nieuwere PHP versie te installeren. We zullen de Webtatic repository gebruiken.

Zet de Webtatic YUM repo op:

sudo rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Installeer PHP, en ook de nodige PHP uitbreidingen:

sudo yum install -y php72w-cli php72w-fpm php72w-pdo php72w-common php72w-mysql php72w-curl php72w-json php72w-zip php72w-gd php72w-xml php72w-mbstring 

Controleer de PHP versie:

php --version

# PHP 7.2.11 (cli) (built: Oct 11 2018 19:14:35) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
# Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies # with Zend OPcache v7.2.9, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Start en schakel de PHP-FPM dienst in:

sudo systemctl start php-fpm.service
sudo systemctl enable php-fpm.service

Stap 2 – Installeer MariaDB en maak een databank voor oktober

Installeer MariaDB databaseserver:

sudo yum install -y mariadb-server

Controleer de MariaDB versie:

mysql --version
# mysql Ver 15.1 Distrib 5.5.60-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Start en schakel de MariaDB dienst in:

sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

Voermysql_secure installation script uit omMariaDB beter te beveiligen en stel het wachtwoord in voor de gebruiker MariaDBroot:

mysql_secure_installation

Log in MariaDB in als de root gebruiker:

mysql -u root -p
# Enter password

Maak een MariaDB database en gebruiker die je voor je installatie van October zult gebruiken, en onthoud de credentials:

CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;

Sluit de MariaDB shell af:

quit

Stap 3 – Installeer Acme.sh client en verkrijg het Let’s Encrypt certificaat (optioneel)

Je website met HTTPS beveiligen is niet noodzakelijk, maar het is een goed gebruik om het verkeer op je site te beveiligen. Om een SSL certificaat van Let’s Encrypt te verkrijgen gebruiken we het Acme.sh programma. Acme.sh is een zuivere unix shell software om SSL certificaten te verkrijgen van Let’s Encrypt zonder afhankelijkheden.

Download en installeer Acme.sh:

sudo mkdir /etc/letsencrypt
git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git
cd acme.sh 
sudo ./acme.sh --install --home /etc/letsencrypt --accountemail [email protected]
cd ~

Controleer de versie van Acme.sh:

/etc/letsencrypt/acme.sh --version
# v2.8.0

Verkrijg RSAen ECC/ECDSAcertificaten voorje domein/hostnaam:

# RSA 2048
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength ec-256

Na het uitvoeren van de bovenstaande commando’s zijn jecertificatenensleutelszichin:

 • Voor RSA:/etc/letsencrypt/example.com map.
 • Voor ECC/ECDSA:/etc/letsencrypt/example.com_ecc map.

Stap 4 – Installeer en configureer Nginx

Installeer Nginx webserver:

sudo yum install -y nginx

Controleer de NGINX versie:

nginx -v
# nginx version: nginx/1.12.2

Start en schakel Nginx dienst in:

sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Voer uitsudo vim /etc/nginx/conf.d/october.confenvul het bestand met de volgende configuratie:

server {
listen [::]:443 ssl http2;
listen 443 ssl http2; listen [::]:80; listen 80; server_name example.com; index index.php index.html; root /var/www/october;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/example.com.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/example.com.key;
location / { try_files $uri /index.php$is_args$args; } location ~ \.php$ { include fastcgi.conf; include fastcgi_params; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; fastcgi_read_timeout 120s; } rewrite ^themes/.*/(layouts|pages|partials)/.*.htm /index.php break; rewrite ^bootstrap/.* /index.php break; rewrite ^config/.* /index.php break; rewrite ^vendor/.* /index.php break; rewrite ^storage/cms/.* /index.php break; rewrite ^storage/logs/.* /index.php break; rewrite ^storage/framework/.* /index.php break; rewrite ^storage/temp/protected/.* /index.php break; rewrite ^storage/app/uploads/protected/.* /index.php break; }

Test de NGINX configuratie.

sudo nginx -t

Herlaad NGINX.

sudo systemctl reload nginx.service

Stap 5 - Download en installeer het October CMS platform

Maak een document root directory:

sudo mkdir -p /var/www/october

Verander het eigendom van de/var/www/october directoryinjohndoe:

sudo chown -R [your_user]:[your_user] /var/www/october

Navigeer naar de document root:

cd /var/www/october

Download het October CMS installatieprogramma:

wget http://octobercms.com/download -O october.zip

Pak het October CMS installatieprogramma uit:

unzip october.zip
rm october.zip
mv install-master/* .

Verander eigendom van de map/var/www/octoberinnginx:

sudo chown -R nginx:nginx /var/www/october

Startsudo vim /etc/php-fpm.d/www.confen stelde gebruiker en groep in opnginx. Aanvankelijk zullen ze ingesteld zijn opapache:

sudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf
# user = nginx
# group = nginx

Start de PHP-FPM dienst opnieuw:

sudo systemctl restart php-fpm.service

Navigeer naar hetinstall.php script inje webbrowser, zoalsexample.com/install.phpen volg deinstallatie-instructies.

Stap 6 - Voltooi de installatie in oktober

Controleer of je Systeemcontrole in orde is, en ga verder door op deknop "Agree & Continue" te drukken.

Oktober CMS opzet

Configureer je database en admin gebruikersinstellingen.

Database instellingen

Instellen van Administrator gebruikers

Je kunt ook enkele geavanceerde instellingen configureren of je kunt de standaardwaarden laten staan.

Geavanceerde instellingen

En als alles ingesteld is druk je tenslotte op het blauwe"Continue" knopje.

Vervolgens wordt je gevraagd"Hoe wil je je site inrichten?". Je hebt 3 opties: Begin vanaf nul, Begin vanaf een thema, Gebruik een project ID. Kies de optie die je voorkeur heeft.

Aan de slag met Oktober CMS

Om toegang te krijgen tot het beheer van het October CMS platform, voeg je gewoon/backendtoe aan jeURL/IP.

Na de installatie moet je om veiligheidsredenen de installatiebestanden, hetinstall.php scripten de mapinstall_filesverwijderen:

sudo rm /var/www/october/install.php && sudo rm -rf /var/www/october/install_files

Links