Fork CMS installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Fork CMS is een gratis en open bron inhoudsbeheer CMS dat een intuïtieve en gebruikersvriendelijke webinterface heeft. Het komt met krachtige hulpmiddelen die je website mooier maken. Fork is een eenvoudig, lichtgewicht en een gemakkelijk te gebruiken CMS, gebouwd op Symfony.

In deze handleiding leggen we uit hoe je Fork CMS installeert en configureert op een Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) server.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer Apache, PHP en MariaDB

Voor je begint, moet je Apache, MariaDB en PHP op je server installeren. Installeer eerst Apache en MariaDB server met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y

Vervolgens moet je de ondrej repository toevoegen om de nieuwste versie van PHP te installeren. Je kunt het toevoegen met het volgende commando:

sudo apt-get install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Als de repository geïnstalleerd is, update je de repository en installeer je PHP samen met alle bibliotheken met het volgende commando:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip php7.2-common php7.2-sqlite php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7.2-gd wget unzip -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, open je php.ini bestand en breng je enkele wijzigingen aan:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
file_uploads = On
date.timezone = Asia/Kolkata

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent.

Start vervolgens Apache en MariaDB server en zet ze aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Configureer Database

Voordat je MariaDB configureert, beveilig je de MariaDB installatie met het volgende commando:

sudo mysql_secure_installation

Dit script zal het root wachtwoord instellen, anonieme gebruikers verwijderen, root login op afstand verbieden en de test database verwijderen zoals hieronder te zien is:

Set root password? [Y/n] n
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

Zodra MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in en maak dan een databank en gebruiker voor Fork CMS:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE forkcmsdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'forkcms'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens privileges aan de Fork CMS database met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON forkcmsdb.* TO 'forkcms'@'localhost';

Voer vervolgens het commando FLUSH PRIVILEGES uit, zodat de privilegetabel door MariaDB opnieuw geladen wordt:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Sluit tenslotte de MariaDB shell af:

MariaDB [(none)]> EXIT

Installeer Fork CMS

Download eerst de nieuwste versie van het Fork CMS van hun officiële website met het volgende commando:

cd /var/www/html/
wget https://www.fork-cms.com/frontend/files/releases/forkcms-5.2.3.tar.gz

Pak vervolgens het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

tar -xvzf forkcms-5.2.3.tar.gz

Verander vervolgens het eigendom van de map forkcms:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/forkcms/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/forkcms/

Maak vervolgens een apache virtual host bestand voor Fork CMS:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/forkcms.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/forkcms
   ServerName example.com
   ServerAlias www.example.com

   <Directory /var/www/html/forkcms/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het, als je klaar bent.

Schakel vervolgens het apache virtual host bestand en de herschrijfmodule in met het volgende commando:

sudo a2ensite forkcms.conf
sudo a2enmod rewrite

Herstart tenslotte de Apache service om alle veranderingen toe te passen:

sudo systemctl restart apache2

Toegang tot ForkCMS

Open nu je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Vork CMS instellingen

Kies hier de taal naar keuze en klik dan op de Next knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies de taal

Kies hier de module die je wilt installeren, en klik dan op de Next knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Database instellingen

Geef hier je database gegevens op, en klik dan op het Next knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Instellingen voor e-mail

Geef hier je admin emailadres, gebruikersnaam en wachtwoord op, en klik dan op de knop Installatie voltooien. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Installatie voltooid

Klik nu op de knop Log In To Fork CMS. Je zou het Fork CMS inlogscherm op de volgende pagina moeten zien:

Log in op het beheer dashboard

Geef nu je admin gebruikersnaam en wachtwoord op, en klik dan op de Log In knop. Je wordt doorgestuurd naar het Fork CMS dashboard zoals in de volgende afbeelding:

Vork CMS admin dashboard

Links