Flarum Forum installeren op Debian 11

Flarum is gratis en open-source forum software geschreven in PHP, JavaScript, en TypeScript. Oorspronkelijk is Flarum een samenvoeging van twee verschillende projecten, de FluxBB, en esoTalk. Flarum is forum software van de volgende generatie, ontworpen om minimaal te zijn met een hoge uitbreidbaarheid via uitbreidingen.

Flarum is een moderne oplossing voor Forum software, het is snel, eenvoudig, en gemakkelijk te gebruiken en te installeren.

Deze handleiding leert je hoe je Flarum op Debian 11 Bullseye kunt installeren. Deze handleiding behandelt ook enkele basis configuraties van LAMP Stack en de installatie van PHP Composer voor de Flarum web toepassing.

Vereisten

  • Een Linux server Debian 11 Bullseye.
  • Een root gebruiker of een niet-root gebruiker met root rechten.
  • Een domeinnaam die naar de server wijst.

Installeren van Apache2

De eerste stap is de installatie van de Apache2 webserver op je Debian systeem.

Controleer of de pakketindex van je repository bijgewerkt is met het volgende commando.

sudo apt update

Installeer het Apache2 pakket met het onderstaande commando.

sudo apt install apache2 -y

Je krijgt de uitvoer:

apache2 installeren

Na de installatie van Apache2 pakketten kun je de apache2 server starten en inschakelen.

sudo systemcttl start apache2
sudo systemctl enable apache2

De apache2 dienst draait nu.

Voer nu het volgende commando uit om de HTTP en HTTPS poorten op de firewall te openen. In dit voorbeeld draait de Debian server met de UFW firewall.

sudo ufw allow "WWW Full"
sudo ufw reload

Controleer en verifieer de UFW firewall regels.

sudo ufw status

Je krijgt de volgende uitvoer.

setup ufw firewall

Installeren van MariaDB Server

In de volgende stap installeer en configureer je de MariaDB databank op de Debian server.

Installeer MariaDB pakketten met het apt commando hieronder.

sudo apt install mariadb-server -y

Je krijgt de volgende uitvoer:

installeer mariadb

Nadat de MariaDB installatie voltooid is, start en activeer je de MariaDB dienst met het onderstaande commando.

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Je krijgt de onderstaande uitvoer:

start mariadb

De MariaDB service draait, nu ga je het MariaDB root wachtwoord instellen.

Voer het onderstaande commando mysql_secure_installation uit om te beginnen met het instellen van de MariaDB server installatie.

sudo mysql_secure_installation

Druk op ENTER om verder te gaan met het instellen van de MariaDB server.

instellingswachtwoord

Wanneer je gevraagd wordt de authenticatie methode te veranderen in unix_socket, typ je Y om te bevestigen.

authenticatie naar unix_socket

Voer nu Y in om te bevestigen en stel het root wachtwoord voor MariaDB in. Voer dan het nieuwe wachtwoord voor je MariaDB root gebruiker in en herhaal het wachtwoord.

root wachtwoord instellen

Voer Y in om de standaard anonieme gebruiker van de MariaDB server te verwijderen.

anonieme gebruiker verwijderen

Voer nogmaals Y in om remote login voor de MariaDB root gebruiker uit te schakelen.

remote login root uitschakelen

Voer Y in om de standaard databasetest van je MariaDB installatie te verwijderen.

database test verwijderen

Tenslotte voer je weer Y in om alle tabellen met privileges op de MariaDB server opnieuw te laden om nieuwe configuraties toe te passen.

herlaad tabel privileges

Installeren van PHP pakketten

Flarum is een webapplicatie geschreven in PHP. Je gaat nu dus de PHP pakketten op je Debian server installeren.

Installeer PHP pakketten met extra uitbreidingen voor Flarum met het volgende commando.

sudo apt install php php-common php-mysql libapache2-mod-php php-gd php-curl php-json php-xmlrpc php-intl php-bcmath php-zip php-apcu php-mbstring php-fileinfo php-xml php-soap php-tokenizer -y

Je krijgt de uitvoer:

php installeren

Nadat de PHP installatie voltooid is, bewerk je het php.ini config bestand met nano editor.

sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Verander de standaard php.ini configuratie volgens volg configuraties.

memory_limit = 512M
upload_max_file_size = 150M
max_execution_time = 600
date.timezone = Europe/Paris

Sla het bestand op door op CTRL+X te drukken en bevestig opslaan door Y te typen.

Om nu de nieuwe wijzigingen in het php.ini configuratiebestand toe te passen, start je de Apache2 dienst opnieuw met het onderstaande commando.

sudo systemctl restart apache2

Installeren van Composer

Om Flarum te installeren, moet je Composer op je Debian server geïnstalleerd hebben. Composer is een afhankelijkhedenbeheerder voor PHP, waarmee je bibliotheken op je PHP toepassing kunt beheren.

Tegenwoordig wordt Composer gebruikt op bijna moderne PHP raamwerken zoals Symfony en Laravel.

Download en controleer de Composer installer.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '906a84df04cea2aa72f40b5f787e49f22d4c2f19492ac310e8cba5b96ac8b64115ac402c8cd292b8a03482574915d1a8') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Als je de uitvoer boodschap“Installer geverifieerd” ziet, dan is de Composer installer geldig.

Voer nu het installatiescript uit om Composer te installeren. Als de installatie voltooid is, verwijder je het installatie-script.

php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Het binaire bestand van Composer is nu beschikbaar in je werkdirectory met de naam composer.phar. Verplaats het bestand naar /usr/local/bin/composer zodat alle gebruikers op de server het composer commando kunnen uitvoeren.

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

installeer composer

Verifieer vervolgens de versie van Composer die je zojuist op je systeem geïnstalleerd hebt met het volgende commando.

sudo -u www-data composer --version
sudo -u www-data composer -v

Je krijgt de volgende uitvoer.

componist controleren

Maak een nieuwe database en gebruiker voor Flarum

Voor je Flarum begint te springen en te installeren, moet je nu een nieuwe MariaDB database en gebruiker voor Flarum maken.

Log in op de MariaDB shell als de root gebruiker met het onderstaande commando.

sudo mysql -u root -p

Maak nu een nieuwe database flarumdb en gebruiker flarum met het wachtwoord flarumdbpassword voor de Flarum installatie.

CREATE DATABASE flarumdb;
CREATE USER [email protected] IDENTIFIED BY 'flarumdbpassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON flarumdb.* to [email protected];
FLUSH PRIVILEGES;

Typ daarna exit om uit te loggen uit de MariaDB shell of je kunt op CTRL+D drukken.

maak databank

Setup Project Directory Flarum

In deze stap ga je de Flarum broncode downloaden en installeren met de PHP Composer.

Maak eerst een nieuwe projectdirectory /var/www/flarum en /var/www/.cache met het onderstaande commando.

mkdir -p /var/www/{.cache,flarum}

De hoofdmap van het Flarum project wordt /var/www/flarum. En de directory /var/www/.cache zal gebruikt worden om caches voor de PHP Composer op te slaan.

Verander vervolgens het eigendom van zowel de flarum als de .cache directories in de www-data gebruiker. Ook moet je lees- en schrijfrechten geven aan de www-data gebruiker.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/{.cache,flarum}
sudo chmod u+rw /var/www/{.cache,flarum}

maak projectdirectory

Verander nu je werkdirectory in /var/www/flarum en installeer Flarum met het onderstaande Composer commando.

cd /var/www/flarum
sudo -u www-data composer create-project flarum/flarum .

Je krijgt de volgende uitvoer:

download flarum

De Composer installeert Flarum en alle extra PHP afhankelijkheden die voor Flarum nodig zijn.

Als alle Flarum geïnstalleerd is, zie je de Flarum broncode beschikbaar in de /var/www/flarum directory. En de DocumentRoot directory voor Flarum is beschikbaar in de /var/www/flarum/public directory.

Opzetten Apache Virtuele host

Voordat je de Flarum installatie gaat benaderen, moet je een nieuwe Apache2 virtuele host configuratie voor Flarum maken.

Laten we beginnen met het inschakelen van enkele Apache modules met het volgende commando.

sudo a2enmod ssl rewrite headers

Je krijgt de volgende uitvoer.

modules inschakelen

Maak vervolgens een nieuw virtuele host configuratie bestand /etc/apache2/sites-available/flarum.conf met behulp van nano editor.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/flarum.conf

Plak er de volgende virtuele host configuratie in. Je zult hieronder enkele opties moeten veranderen, zoals de Domeinnaam en het pad van SSL certificaten.

<VirtualHost *:80>
    ServerName example.io
    Redirect permanent / https://example.io/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot /var/www/flarum/public
    ServerName example.io

    Protocols h2 http/1.1

    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/example.io/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/example.io/privkey.pem

     <Directory /var/www/flarum/public/>
          Options FollowSymlinks
          AllowOverride All
          Require all granted
     </Directory>

     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    
     <Directory /var/www/flarum/public/>
            RewriteEngine on
            RewriteBase /
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
            RewriteRule ^(.*) index.php [PT,L]
    </Directory>
</VirtualHost>

Sla het bestand op door op de CTRL+X toets te drukken en met Y te bevestigen.

Laten we nu de virtuele host configuratie flarum.conf activeren met het onderstaande commando. Controleer dan alle Apache2 configuraties.

sudo a2ensite flarum.conf
sudo apachectl configtest

Als je de uitvoermelding Syntax OK ziet, dan zijn al je Apache2 configuraties geldig.

Herstart tenslotte de Apache2 dienst met het onderstaande commando om de nieuwe veranderingen op je Apache2 webserver toe te passen.

sudo systemctl restart apache2

setup apache virtuele host

Start de Flarum installatie

Om de Flarum installatie en configuratie te starten, moet je je Flarum benaderen via de URL https://yourdomain.com/, en je zou de volgende pagina moeten krijgen.

Voer de gegevens van je Flarum installatie in, zoals de titel van de site en gegevens over de databank. Voer dan de admin gebruiker en het wachtwoord voor Flarum in.

flarum installeren

Klik op Installeer Flarum om de Flarum installatie te starten en te bevestigen.

Als de installatie voltooid is, krijg je het welkomstbericht van de Flarum zoals hieronder.

welkom in flarum

Als je naar de Flarum administratie instellingen gaat, zie je de onderstaande informatie.

Flarum v1.2.1 is geïnstalleerd op de Debian 11 server met PHP 7.4 en de MariaDB 10.5.

instellingen voor flarumadministratie

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt nu met succes de Flarum web applicatie geïnstalleerd op de nieuwste Debian 11 Bullseye met de LAMP Stack. Je kunt nu beginnen met het toevoegen van enkele extensies om je Flarum webapplicatie uit te breiden.