Flarum Community Software installeren op Ubuntu 18.04

Flarum is gratis en open source software, geschreven in PHP en Mithril.js. Het is eenvoudige, snelle, mooie en responsieve software die speciaal ontworpen is om consistent en intuïtief te zijn op alle platforms, out-of-the-box. Je kunt met Flarum gemakkelijk in enkele minuten gemeenschappen opzetten om met een groep mensen in contact te blijven.

In deze handleiding leggen we uit hoe je Flarum in Ubuntu 18.04 server installeert.

Vereisten

  • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
  • Een niet-root gebruiker met sudo privileges is ingesteld op je server.

Installeer een LAMP server

Flarum draait op een webserver, geschreven in PHP en gebruikt MariaDB als databank. Je zult dus Apache, MariaDB en PHP op je systeem moeten installeren. Installeer eerst Apache en MariaDB met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y

Installeer vervolgens PHP7.1 op je systeem. Maar, PHP7.1 is niet beschikbaar in de standaard repository van Ubuntu 18.04. Je zult dus eerst de repository voor PHP moeten toevoegen. Je kunt het toevoegen met het volgende commando:

sudo apt-get install python-software-properties -y
sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php

Na het installeren van de PHP repository installeer je PHP7.1 samen met alle benodigde bibliotheken met het volgende commando:

sudo apt-get install php7.1 libapache2-mod-php7.1 php7.1-common php7.1-mbstring php7.1-xmlrpc php7.1-soap php7.1-mysql php7.1-gd php7.1-xml php7.1-cli php7.1-zip wget unzip curl git -y

Vervolgens moet je ook enkele wijzigingen aanbrengen in het php.ini bestand:

sudo nano /etc/php/7.1/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

file_uploads = On
allow_url_fopen = On
memory_limit = 256M
upload_max_file_size = 150M
max_execution_time = 450
date.timezone = Asia/Kolkata

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent. Start dan de Apache en MariaDB dienst en zet ze aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mysql

Database configureren

Standaard is de MariaDB niet beveiligd. Je zult hem dus eerst moeten beveiligen. Je kunt hem beveiligen door het script mysql_secure_installation te draaien:

mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

Enter current password for root (enter for none): Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: 
Re-enter new password: 
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Log vervolgens in in de shell van MariaDB met het volgende commando:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in en maak dan een Flarum databank aan:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE flarumdb;

Maak vervolgens een Flarum gebruiker aan met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON flarumdb.* TO 'flarum'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Installeer Flarum

Vervolgens moet je Composer op je systeem installeren. Composer is een dependency manager die gebruikt kan worden om PHP afhankelijkheden te installeren. Je kunt Composer installeren met het volgende commando:

sudo curl -s https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Maak vervolgens onder Apache web root een directory voor het Flarum project:

sudo mkdir /var/www/html/flarum
cd /var/www/html/flarum

Voer vervolgens het volgende commando uit om een Flarum project te maken:

sudo composer create-project flarum/flarum . --stability=beta

Geef vervolgens de juiste toestemming aan de Flarum directory:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/flarum/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/flarum/

Maak vervolgens een apache virtual host directive voor Flarum:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/flarum.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]
 DocumentRoot /var/www/html/flarum
 ServerName yourdomain.com
 <Directory /var/www/html/flarum/>
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
 </Directory>
 ErrorLog /var/log/apache2/flarum-error_log
 CustomLog /var/log/apache2/flarum-access_log common
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het, schakel dan virtual host file en rewrite module in met het volgende commando:

sudo a2ensite flarum
sudo a2enmod rewrite

Herstart tenslotte de Apache webserver om alle veranderingen toe te passen:

Toegang tot Flarum

Open je webbrowser en nevig naar URL http://yourdomain.com, je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Flarum Community manager installatie

Flarum installeren

Geef hier je database gegevens en admin credentials op, klik dan op de knop Installeer Flarum, als de installatie voltooid is, zou je de Flarum welkomstpagina moeten zien in de volgende afbeelding:

Flarum dashboard