Elxis CMS te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Elxis CMS is een gratis en open bron CMS, geschreven in de PHP taal, waarmee je een website kunt maken van kleine tot websites tot bedrijfswebsites. Het is eenvoudig, snel en gemakkelijk te gebruiken zodat je het gemakkelijk kunt installeren zonder enige programmeerkennis. Het heeft veel mogelijkheden zoals, Ondersteuning van meerdere sites en meerdere talen, Ondersteuning van SSL/TLS, Multi-level menu’s, Prestatie monitor, Fotogalerijen, Responsive ontwerp en nog veel meer.

In deze handleiding leggen we uit hoe je Elxis CMS op een Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een statisch IP adres 172.20.10.8 is ingesteld op je server.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Aan de slag

Voor je begint moet je je systeem updaten met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Als je systeem bijgewerkt is, herstart je het systeem om de veranderingen toe te passen.

Installeer LAMP server

Installeer eerst Apache webserver, MariaDB server, PHP en andere PHP modules door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server php7.2 php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-xml php7.2-intl php7.2-cli php7.2-ldap php7.2-zip php7.2-readline php7.2-imap php7.2-json php7.2-cgi libapache2-mod-php7.2 php7.2-xmlrpc php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2 php7.2-common php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-tidy php7.2-recode php7.2-sqlite3 php7.2-intl unzip wget -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, open je het php.ini bestand en breng je enkele wijzigingen aan:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 150M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolakata

Sla het bestand op en sluit het.

MariaDB instellen

MariaDB is standaard niet beveiligd. Je zult het dus eerst moeten beveiligen. Je kunt het beveiligen door het volgende commando uit te voeren:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder:

  Enter current password for root (enter for none): ENTER
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Geef je root wachtwoord op. Maak dan een database en gebruiker voor Elxis:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE elxis;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'elxis'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens alle privileges aan de Elxis met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON elxis.* TO 'elxis'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Installeer Elxis

Download eerst de nieuwste versie van Elxis van de download pagina van hun officiële website.

http://www.elxis.org/download.html

En bewaar het op je server, bv. in /tmp. Zodra de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit in de Apache root directory met het volgende commando:

sudo unzip elxis_4.6_phaethon_rev1958.zip -d /var/www/html/elxis

Geef vervolgens de juiste permissies aan de elxis directory:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/elxis
chmod -R 777 /var/www/html/elxis

Maak vervolgens een Apache virtual host bestand voor Elxis:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/elxis.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/elxis
   ServerName example.com
   ServerAlias www.example.com

  <Directory /var/www/html/elxis/>
    Options FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het. Schakel dan Apache virtual host en rewrite module in met het volgende commando:

sudo a2ensite elxis
sudo a2enmod rewrite

Herstart tenslotte de Apache dienst met het volgende commando:

sudo systemctl restart apache2

Ga naar Elxis

Open nu je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Elxis CMS web installer

Klik nu op de Ga door knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Accepteer Elxis licentie

Accepteer de licentieovereenkomst en klik op de Ga door knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Database instellingen - 1

Instellingen - 2

Geef nu je Database gegevens op en klik op de Submit knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Maak een admin account aan

Geef de gegevens van je admin account op en klik op de Submit knop. Als de installatie voltooid is zou je de volgende pagina moeten zien:

Elxis installatie voltooid

Klik nu op de knop Visit your new website. Je zou het standaard Elxis dashboard moeten zien op de volgende pagina:

Elxis website voorkant

Elxis is met succes geïnstalleerd.

Links