DokuWiki installeren op Ubuntu 18.04 LTS

DokuWiki is een gratis, open bron en zeer veelzijdige wiki toepassing, geschreven in de programmeertaal PHP. Het werkt op platte tekst bestanden en heeft dus geen databank nodig. DokuWiki wiki biedt veel mogelijkheden die andere CMS’en zoals, Joomla, WordPress en Drupal misschien niet hebben. DokuWiki is een op bestanden gebaseerd CMS en biedt WYSIWYG ondersteuning en is SEO vriendelijk.

In deze handleiding leren we hoe je DokuWiki op een Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een statisch IP adres 192.168.0.101 is ingesteld op je server.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Eerst moet je je server bijwerken met de nieuwste versie. Je kunt dat doen met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als je server bijgewerkt is, herstart je je systeem om alle veranderingen toe te passen

Installeer Apache, PHP

Voor je begint, moet je Apache webserver, PHP en andere pakketten op je server installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install apache2 php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-sqlite3 php7.2-soap php7.2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-tidy php7.2-intl php7.2-json php7.2-curl php7.2-zip unzip wget git -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, open je php.ini bestand en verander je enkele instellingen:

nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolkata

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent. Start dan de Apache service en zet hem aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

systemctl start apache2
systemctl enable apache2

Als je dat gedaan hebt, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer DokuWiki

Eerst moet je de nieuwste versie van DokuWiki uit de Git repository downloaden. Je kunt het downloaden naar de Apache web root directory met het volgende commando:

cd /var/www/html/
git clone --branch stable https://github.com/splitbrain/dokuwiki.git

Als de download voltooid is, geef je de juiste permissies aan de map dokuwiki met het volgende commando:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/dokuwiki/
chmod -R 755 /var/www/html/dokuwiki/

Als je dat gedaan hebt. Kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer Apache voor DokuWiki

Vervolgens moet je een Apache virtual host bestand maken voor DokuWiki. Je kunt dit doen door het volgende bestand te maken:

nano /etc/apache2/sites-available/dokuwiki.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/dokuwiki
   ServerName example.com

   <Directory /var/www/html/dokuwiki/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/doku_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/doku_access.log combined
  
   <Directory /var/www/html/dokuwiki/>
      RewriteEngine on
      RewriteBase /
      RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
      RewriteRule ^(.*) index.php [PT,L]
  </Directory>
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Schakel dan DokuWiki virtuele host in met het volgende commando:

a2ensite dokuwiki.conf

Schakel daarna Apache herschrijfmodule in en herstart de Apache dienst om alle veranderingen toe te passen met het volgende commando:

a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Je kunt ook de status van de Apache dienst controleren met het volgende commando:

systemctl status apache2

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
      ??apache2-systemd.conf
  Active: active (running) since Tue 2019-04-16 14:57:32 UTC; 3s ago
 Process: 2358 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2372 (apache2)
  Tasks: 6 (limit: 1113)
  CGroup: /system.slice/apache2.service
      ??2372 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2375 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2377 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2378 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2381 /usr/sbin/apache2 -k start
      ??2382 /usr/sbin/apache2 -k start

May 25 02:50:11 ubuntu1804 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
May 25 02:50:11 ubuntu1804 apachectl[2358]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 181.
May 25 02:50:11 ubuntu1804 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

Als je dat gedaan hebt, kun je verder gaan met de volgende stap.

Toegang tot de DokuWiki Web Interface

Open je webbrowser en typ de URL http://example.com/install.php. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

DikuWiki installer

Geef alle vereiste informatie op, zoals superuser naam, e-mail, wachtwoord. Klik dan op de knop Save. Als de installatie met succes voltooid is, zou je de volgende pagina moeten zien:

Stel gebruikersnaam en wachtwoord in

Klik nu opje nieuwe DokuWiki. Je zou de volgende pagina moeten zien:

DokuWiki met succes geïnstalleerd

Klik nu op de login knop. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Inloggen

Geef nu je Admin gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de Log In knop. Je zou het DokuWiki dashboard op de volgende pagina moeten zien:

Welkom bij DokuWiki

Gefeliciteerd! Je hebt DokuWiki met succes geïnstalleerd en geconfigureerd op de Ubuntu 18.04 server. Je kunt nu gemakkelijk je eigen wiki site maken met DokuWiki. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.