De Perfecte Server – Debian 10 (Nginx, BIND, Dovecot, ISPConfig 3.2).

Deze handleiding laat zien hoe je een Debian 10 server (met Nginx, BIND, Dovecot) voorbereidt voor de installatie van ISPConfig 3.2, en hoe je ISPConfig 3.2 installeert. ISPConfig 3 is een webhosting controlepaneel waarmee je via een webbrowser de volgende diensten kunt instellen: Apache of nginx webserver, Postfix mailserver, Courier of Dovecot IMAP/POP3 server, MySQL, BIND of MyDNS nameserver, PureFTPd, SpamAssassin, ClamAV, en nog veel meer. Deze opzet omvat Nginx webserver, BIND als DNS server, en Dovecot als IMAP/POP3 server.

1 Opmerking vooraf

In deze handleiding gebruik ik de hostnaam server1.example.com met het IP adres 192.168.0.100 en de gateway 192.168.0.1. Deze instellingen kunnen voor jou anders zijn, dus moet je ze waar nodig vervangen. Voordat je verder gaat moet je een minimale installatie van Debian 10 hebben. Dit kan een Debian minimal image van je hosting provider zijn of je gebruikt de Minimal Debian Server tutorial om het basissysteem in te stellen.

Alle onderstaande commando’s worden als root gebruiker uitgevoerd. Ofwel log je direct in als root gebruiker, ofwel log je in als je gewone gebruiker en gebruik dan het commando

su -

om root gebruiker op je server te worden voordat je verder gaat. BELANGRIJK: Je moet ‘su -‘ gebruiken en niet gewoon ‘su’, anders wordt je PATH variabele door Debian verkeerd ingesteld.

2 Installeer de SSH Server

Als je tijdens de systeeminstallatie de OpenSSH server niet installeerde, kun je dat nu doen:

apt-get -y install ssh openssh-server

Van nu af aan kun je een SSH client zoals PuTTY gebruiken en vanaf je werkstation verbinding maken met je Debian 10 server en de overige stappen uit deze handleiding volgen.

3 Installeer een shell teksteditor (Optioneel)

Ik zal de nano teksteditor in deze handleiding. Sommige gebruikers geven de voorkeur aan de klassieke vi editor, daarom zal ik hier beide editors installeren. Het standaard vi programma vertoont wat vreemd gedrag op Debian en Ubuntu; om dit te verhelpen installeren we vim-nox:

apt-get -y install nano vim-nox

(Je hoeft dit niet te doen als je een andere teksteditor gebruikt, zoals joe.)

4 Configureer de Hostname

De hostname van je server moet een subdomein zijn zoals “server1.example.com”. Gebruik geen domeinnaam zonder subdomeindeel zoals “example.com” als hostname, want dat zal later problemen geven met je mail setup. Controleer eerst de hostname in /etc/hosts en verander hem indien nodig. De regel zou moeten zijn: “IP adres – spatie – volledige hostname incl. domein – spatie – subdomein deel”. Bewerk /etc/hosts. Laat het er zo uitzien:

nano /etc/hosts
127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost
192.168.0.100  server1.example.com   server1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Bewerk dan het bestand /etc/hostname:

nano /etc/hostname

Het moet alleen het subdomein gedeelte bevatten, in ons geval:

server1

Herstart tenslotte de server om de verandering toe te passen:

reboot

Log opnieuw in en controleer of de hostname nu juist is met deze commando’s:

hostname
hostname -f

De uitvoer ziet er als volgt uit:

[email protected]:/tmp# hostname
server1
[email protected]:/tmp# hostname -f
server1.example.com

5 Werk je Debian installatie bij

Zorg er eerst voor dat je /etc/apt/sources.list de buster/updates repository bevat (dit zorgt ervoor dat je altijd de nieuwste updates voor de ClamAV virusscanner krijgt – dit project publiceert heel vaak releases, en soms stoppen oude versies met werken), en dat de contrib en non-free repositories ingeschakeld zijn.

nano /etc/apt/sources.list
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free

Voer uit

apt-get update

om de apt pakketdatabase bij te werken en

apt-get upgrade

om de laatste updates te installeren (als die er zijn).

6 Verander de standaard shell

/bin/sh is een symlink naar /bin/dash, maar we hebben /bin/bash nodig, niet /bin/dash. Daarom doen we het volgende:

dpkg-reconfigure dash

Gebruik je dash als de standaard systeemshell (/bin/sh)? <- Nee

Als je dit niet doet, mislukt de installatie van ISPConfig.

7 Synchroniseer de systeemklok

Het is een goed idee om de systeemklok te synchroniseren met een NTP(network time protocol) server via het Internet. Voer eenvoudig

apt-get install ntp

en je systeemtijd zal altijd synchroon lopen.

8 Installeer Postfix, Dovecot, MySQL, rkhunter, en binutils

We kunnen Postfix, Dovecot, MySQL, rkhunter, en Binutils installeren met een enkel commando:

apt-get install postfix postfix-mysql postfix-doc mariadb-client mariadb-server openssl getmail4 rkhunter binutils dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-mysql dovecot-sieve dovecot-lmtpd sudo curl

Je krijgt de volgende vragen:

Algemene soort mail configuratie: <– Internetsite
Naam van de systeemmail: <– server1.example.com

Om de MariaDB / MySQL installatie te beveiligen en de testdatabase uit te schakelen, voer je dit commando uit:

mysql_secure_installation

We hoeven het MariaDB root wachtwoord niet te veranderen, omdat we bij de installatie gewoon een nieuw wachtwoord hebben ingesteld. Beantwoord de vragen als volgt:

Change the root password? [Y/n] <-- y
New password: <-- Enter a new database root password
Re-enter new password: <-- Repeat the database root password
Remove anonymous users? [Y/n] <-- y
Disallow root login remotely? [Y/n] <-- y
Remove test database and access to it? [Y/n] <-- y
Reload privilege tables now? [Y/n] <-- y

Open vervolgens de TLS/SSL en submission poorten in Postfix:

nano /etc/postfix/master.cf

Haal het commentaar weg van deindiening en smtps secties als volgt uit en voeg regels toe waar nodig, zodat deze sectie van het master.cf bestand er precies zo uitziet als hieronder. BELANGRIJK: Verwijder ook de # voor de regels die met smtps en submission beginnen en niet alleen uit de -o regels na deze regels!

[...]
submission inet n - y - - smtpd
-o syslog_name=postfix/submission
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
# -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
# -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
# -o smtpd_recipient_restrictions=
# -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
smtps inet n - y - - smtpd
-o syslog_name=postfix/smtps
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
# -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
# -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
# -o smtpd_recipient_restrictions=
# -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
[...]

Herstart daarna Postfix:

service postfix restart

We willen dat MariaDB op alle interfaces luistert, niet alleen op localhost, daarom bewerken we /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf en becommentariëren de regel bind-address = 127.0.0.1:

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
[...]

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on # localhost which is more compatible and is not less secure. #bind-address = 127.0.0.1

[...]

Sla het bestand op. Zet dan de wachtwoord authenticatie methode in MariaDB op native zodat we later PHPMyAdmin kunnen gebruiken om als root gebruiker te verbinden:

echo "update mysql.user set plugin = 'mysql_native_password' where user='root';" | mysql -u root

Bewerk het bestand /etc/mysql/debian.cnf en stel daar tweemaal het MYSQL / MariaDB root wachtwoord in, in de rijen die beginnen met het woord password.

nano /etc/mysql/debian.cnf

Het MySQL root wachtwoord dat toegevoegd moet worden staat in rood. In dit voorbeeld is het wachtwoord “howtoforge”.

# Automatically generated for Debian scripts. DO NOT TOUCH!
[client]
host = localhost
user = root
password = howtoforge
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
[mysql_upgrade]
host = localhost
user = root
password = howtoforge
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
basedir = /usr

Om de foutmelding ‘Fout in accepteren: Te veel geopende bestanden‘ te voorkomen, stellen we nu hogere open bestandslimieten in voor MariaDB.

Open het bestand /etc/security/limits.conf met een editor:

nano /etc/security/limits.conf

en voeg deze regels aan het eind van het bestand toe.

mysql soft nofile 65535
mysql hard nofile 65535

Maak vervolgens een nieuwe directory /etc/systemd/mysql.service.d/ met het commando mkdir.

mkdir -p /etc/systemd/system/mysql.service.d/

en voeg daarin een nieuw bestand toe:

nano /etc/systemd/system/mysql.service.d/limits.conf

plak de volgende regels in dat bestand:

[Service]
LimitNOFILE=infinity

Sla het bestand op en sluit de nano editor.

Dan herladen we systemd en starten MariaDB opnieuw:

systemctl daemon-reload
systemctl restart mariadb

Negeer de waarschuwing:“Waarschuwing: Het unit-bestand, bronconfiguratiebestand of drop-ins van mariadb.service zijn op schijf veranderd. Voer ‘systemctl daemon-reload’ uit om de eenheden opnieuw te laden.“.

Installeer het systeem dbconfig-common:

apt-get install dbconfig-common dbconfig-mysql

Er is momenteel een probleem met het Debian dbconfig-common systeem dat de latere installatie van RoundCube verhindert, verhelp het door dit commando uit te voeren:

sed -i -r 's/_dbc_nodb="yes" dbc_mysql_exec/_dbc_nodb="yes"; dbc_mysql_exec/g' /usr/share/dbconfig-common/internal/mysql

Controleer nu of netwerken ingeschakeld is. Voer uit

netstat -tap | grep mysql

De uitvoer zou er als volgt uit moeten zien:

[email protected]:~# netstat -tap | grep mysql
tcp6       0      0 [::]:mysql              [::]:*                  LISTEN      4027/mysqld
[email protected]:~#

9 Installeer Amavisd-new, SpamAssassin, en ClamAV

Om amavisd-new, SpamAssassin, en ClamAV te installeren, voeren we uit:

apt-get install amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon unzip bzip2 arj nomarch lzop cabextract p7zip p7zip-full unrar lrzip apt-listchanges libnet-ldap-perl libauthen-sasl-perl clamav-docs daemon libio-string-perl libio-socket-ssl-perl libnet-ident-perl zip libnet-dns-perl libdbd-mysql-perl postgrey

De ISPConfig 3 setup gebruikt amavisd die de SpamAssassin filterbibliotheek intern laadt, dus kunnen we SpamAssassin stoppen om wat RAM vrij te maken:

systemctl stop spamassassin
systemctl disable spamassassin

10 Installeer Nginx, PHP (PHP-FPM), en Fcgiwrap

Nginx is beschikbaar als een pakket voor Debian dat we als volgt kunnen installeren:

apt-get install nginx

Als Apache2 al op het systeem geïnstalleerd is, stop het dan nu…

systemctl stop apache2

De boodschap“Failed to stop apache2.service: Eenheid apache2.service niet geladen.” is prima en geeft geen fout aan.

… en verwijder de systeem startup links van Apache:

systemctl disable apache2

Start daarna nginx:

systemctl start nginx

(Als zowel Apache2 als nginx geïnstalleerd zijn, vraagt de ISPConfig 3 installer je welke je wilt gebruiken – antwoord in dit geval nginx. Als slechts een van beide geïnstalleerd is, doet ISPConfig de nodige configuratie automatisch.)

We kunnen PHP 7.3 in nginx laten werken via PHP-FPM (PHP-FPM (FastCGI Process Manager) is een alternatieve PHP FastCGI implementatie met enkele extra mogelijkheden die nuttig zijn voor sites van elke grootte, vooral drukkere sites) die we als volgt installeren:

apt-get install php7.3-fpm

PHP-FPM is een daemon proces dat een FastCGI server draait op de socket /var/run/php/php7.3-fpm.sock.

Om MySQL ondersteuning in PHP te krijgen, kunnen we het php7.3-mysql pakket installeren. Het is een goed idee om ook enkele andere PHP modules te installeren omdat je die misschien nodig hebt voor je toepassingen. Je kunt op deze manier zoeken naar beschikbare PHP modules:

apt-cache search php7

Kies de modules die je nodig hebt en installeer ze als volgt:

apt-get install php7.3 php7.3-common php7.3-gd php7.3-mysql php7.3-imap php7.3-cli php7.3-cgi php-pear mcrypt imagemagick libruby php7.3-curl php7.3-intl php7.3-pspell php7.3-recode php7.3-sqlite3 php7.3-tidy php7.3-xmlrpc php7.3-xsl memcached php-memcache php-imagick php-gettext php7.3-zip php7.3-mbstring memcached php7.3-soap php7.3-fpm php7.3-opcache php-apcu

Open vervolgens /etc/php/7.3/fpm/php.ini

nano /etc/php/7.3/fpm/php.ini

… en stel cgi.fix_pathinfo=0 in en je tijdzone:

[...]
cgi.fix_pathinfo=0
[...]
date.timezone="Europe/Berlin"
[...]

(Je vindt alle beschikbare tijdzones in de /usr/share/zoneinfo directories en zijn subdirectories.)

Herlaad nu PHP-FPM:

systemctl restart php7.3-fpm

Om CGI ondersteuning in nginx te krijgen, installeren we Fcgiwrap.

Fcgiwrap is een CGI wrapper die ook zou moeten werken voor complexe CGI scripts en gebruikt kan worden voor gedeelde hosting omgevingen omdat hij elke vhost toestaat zijn eigen cgi-bin directory te gebruiken.

Installeer het fcgiwrap pakket:

apt-get install fcgiwrap

Na de installatie zou de fcgiwrap daemon al gestart moeten zijn; zijn socket is /var/run/fcgiwrap.socket. Als hij niet draait, kun je het fservice fcgiwrap script gebruiken om hem te starten.

Dat is het! Wanneer je nu een nginx vhost aanmaakt, zorgt ISPConfig voor de juiste vhost configuratie.

10.1 Installeer phpMyAdmin

Sinds Debian 10 is PHPMyAdmin niet meer als .deb pakket beschikbaar. Daarom zullen we het vanaf broncode installeren.

Maak mappen voor PHPMyadmin:

mkdir /usr/share/phpmyadmin
mkdir /etc/phpmyadmin
mkdir -p /var/lib/phpmyadmin/tmp
chown -R www-data:www-data /var/lib/phpmyadmin
touch /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup

Ga naar de /tmp directory en download de PHPMyAdmin broncode:

cd /tmp
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.9.0.1/phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.tar.gz

Pak het gedownloade archiefbestand uit en verplaats de bestanden naar de map /usr/share/phpmyadmin en ruim de map /tmp op.

tar xfz phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.tar.gz
mv phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages/* /usr/share/phpmyadmin/
rm phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.tar.gz
rm -rf phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages

Maak een nieuw config-bestand voor PHPMyaAdmin op basis van het bijgeleverde voorbeeldbestand:

cp /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php  /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php

Open het config bestand met nano editor:

nano /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php

Stel een veilig wachtwoord in (blowfish secret) dat 32 tekens lang moet zijn:

$cfg['blowfish_secret'] = 'bD3e6wva9fnd93jVsb7SDgeiBCd452Dh'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

Gebruik niet mijn voorbeeld blowfish secret, maar stel er zelf een in!

Voeg dan een regel toe om de directory in te stellen die PHPMyAdmin zal gebruiken om tijdelijke bestanden op te slaan:

$cfg['TempDir'] = '/var/lib/phpmyadmin/tmp';

In de volgende stap stellen we de phpMyadmin configuratieopslag (database) in.

Log in MariaDB in als root gebruiker:

mysql -u root -p

Maak in de MariaDB shell een nieuwe database voor PHPMyAdmin:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE phpmyadmin;

Maak dan een nieuwe gebruiker aan:

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'pma'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';

Vervang het woord mypassword door een veilig wachtwoord naar keuze in de commando’s hierboven en hieronder, gebruik beide keren hetzelfde wachtwoord. Geef de gebruiker dan toegang tot deze database en laad de databasemachtigingen opnieuw.

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON phpmyadmin.* TO 'pma'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION;
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT

Laad tenslotte de SQL tabellen in de database:

mysql -u root -p phpmyadmin < /usr/share/phpmyadmin/sql/create_tables.sql

Geef op verzoek het MariaDB root wachtwoord op.

We hoeven nu alleen nog maar de phpmyadmin gebruikersgegevens in te stellen in het configuratiebestand. Open het bestand weer in nano editor:

nano /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php

Scroll naar beneden tot je de regels hieronder ziet en bewerk ze:

/* User used to manipulate with storage */
$cfg['Servers'][$i]['controlhost'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['controlport'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'mypassword';

/* Storage database and tables */
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma__bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma__relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma__table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma__table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma__pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma__column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma__history';
$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma__table_uiprefs';
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma__tracking';
$cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma__userconfig';
$cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma__recent';
$cfg['Servers'][$i]['favorite'] = 'pma__favorite';
$cfg['Servers'][$i]['users'] = 'pma__users';
$cfg['Servers'][$i]['usergroups'] = 'pma__usergroups';
$cfg['Servers'][$i]['navigationhiding'] = 'pma__navigationhiding';
$cfg['Servers'][$i]['savedsearches'] = 'pma__savedsearches';
$cfg['Servers'][$i]['central_columns'] = 'pma__central_columns';
$cfg['Servers'][$i]['designer_settings'] = 'pma__designer_settings';
$cfg['Servers'][$i]['export_templates'] = 'pma__export_templates';

Ik heb de regels die ik bewerkt heb rood gemarkeerd. Vervang mypassword door het wachtwoord dat je voor de phpmyadmin gebruiker gekozen hebt. Merk op dat de // voor de regels ook verwijderd zijn!

Nadat je ISPConfig 3.2 geïnstalleerd hebt, kun je phpMyAdmin als volgt benaderen:

De ISPConfig apps vhost op poort 8081 voor nginx wordt geleverd met een phpMyAdmin configuratie, dus je kunt http://server1.example.com:8081/phpmyadmin of http://server1.example.com:8081/phpMyAdmin gebruiken om phpMyAdmin te benaderen.

Wil je een /phpmyadmin of /phpMyAdmin alias gebruiken die je vanaf je websites kunt gebruiken, dan is dit iets ingewikkelder dan voor Apache omdat nginx geen globale aliassen heeft (d.w.z. aliassen die voor alle vhosts gedefinieerd kunnen worden). Daarom moet je deze aliassen instellen voor elke vhost van waaruit je phpMyAdmin wilt benaderen.

Plak daartoe later het volgende in het nginx Directives veld op het Options tabblad van de website in ISPConfig:

    location /phpmyadmin {
        root /usr/share/;
        index index.php index.html index.htm;
        location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ {
            try_files $uri =404;
            root /usr/share/;
            fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
            fastcgi_index index.php;
            fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
            include /etc/nginx/fastcgi_params;
            fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_script_name;
            fastcgi_buffer_size 128k;
            fastcgi_buffers 256 4k;
            fastcgi_busy_buffers_size 256k;
            fastcgi_temp_file_write_size 256k;
            fastcgi_intercept_errors on;
        }
        location ~* ^/phpmyadmin/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
            root /usr/share/;
        }
    }
    location /phpMyAdmin {
        rewrite ^/* /phpmyadmin last;
    }

Als je https in plaats van http gebruikt voor je vhost, moet je de regel fastcgi_param HTTPS on; aan je phpMyAdmin configuratie toevoegen zoals dit:

    location /phpmyadmin {
        root /usr/share/;
        index index.php index.html index.htm;
        location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ {
            try_files $uri =404;
            root /usr/share/;
            fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
            fastcgi_param HTTPS on; # <-- add this line
            fastcgi_index index.php;
            fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
            include /etc/nginx/fastcgi_params;
            fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_script_name;
            fastcgi_buffer_size 128k;
            fastcgi_buffers 256 4k;
            fastcgi_busy_buffers_size 256k;
            fastcgi_temp_file_write_size 256k;
            fastcgi_intercept_errors on;
        }
        location ~* ^/phpmyadmin/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
            root /usr/share/;
        }
    }
    location /phpMyAdmin {
        rewrite ^/* /phpmyadmin last;
    }

Als je zowel http als https gebruikt voor je vhost, kun je de variabele $https gebruiken. Ga weer naar het nginx Directives veld, en in plaats van fastcgi_param HTTPS on; voeg je de regel fastcgi_param HTTPS $https; toe, zodat je phpMyAdmin zowel voor http als https verzoeken kunt gebruiken:

    location /phpmyadmin {
        root /usr/share/;
        index index.php index.html index.htm;
        location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ {
            try_files $uri =404;
            root /usr/share/;
            fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
            fastcgi_param HTTPS $https; # <-- add this line
            fastcgi_index index.php;
            fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
            include /etc/nginx/fastcgi_params;
            fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_script_name;
            fastcgi_buffer_size 128k;
            fastcgi_buffers 256 4k;
            fastcgi_busy_buffers_size 256k;
            fastcgi_temp_file_write_size 256k;
            fastcgi_intercept_errors on;
        }
        location ~* ^/phpmyadmin/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
            root /usr/share/;
        }
    }
    location /phpMyAdmin {
        rewrite ^/* /phpmyadmin last;
    }

11 Installeer Let’s Encrypt

ISPConfig gebruikt nu acme.sh als Let’s Encrypt cliënt. Installeer acme.sh met het volgende commando:

curl https://get.acme.sh | sh -s

12 Installeer Mailman

Met ISPConfig kun je Mailman mailinglijsten beheren (aanmaken/wijzigen/verwijderen). Als je van deze functie gebruik wilt maken, installeer dan Mailman als volgt:

apt-get install mailman

Kies ten minste één taal, bv:

Te ondersteunen talen: <– en (Engels)
Ontbrekende site lijst <– Ok

Voor we Mailman kunnen starten, moet een eerste mailinglijst met de naam mailman worden aangemaakt:

newlist mailman

[email protected]:~# newlist mailman
Voer het e-mail adres in van de persoon die de lijst beheert:
<– admin e-mail adres, [email protected]
Initieel mailman wachtwoord: <– admin wachtwoord voor de mailman lijst
Om het maken van je mailinglijst af te ronden, moet jeje /etc/aliases (of
equivalent) bestand door de volgende regels toe te voegen, en eventueel het
`newaliases’ programma te draaien:

## mailman mailinglijst
mailman: “|/var/lib/mailman/mailman post mailman”
mailman-admin:”|/var/lib/mailman/mailman admin mailman”
mailman-bounces:”|/var/lib/mailman/mailman bounces mailman”
mailman-confirm:”|/var/lib/mailman/mailman bevestig mailman”
mailman-join:”|/var/lib/mailman/mailman join mailman”
mailman-leave:”|/var/lib/mailman/mailman verlaat mailman”
mailman-eigenaar:”|/var/lib/mailman/mailman owner mailman”
mailman-request:”|/var/lib/mailman/mailman request mailman”
mailman-subscribe:”|/var/lib/mailman/mailman subscribe mailman”
mailman-unsubscribe:”|/var/lib/mailman/mailman unsubscribe mailman”

Druk op enter om de eigenaar van mailman te verwittigen… <– ENTER

[email protected]:~#

Open daarna /etc/aliassen

nano /etc/aliases

… en voeg de volgende regels toe:

[...]
## mailman mailing list
mailman:       "|/var/lib/mailman/mail/mailman post mailman"
mailman-admin:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman admin mailman"
mailman-bounces:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman"
mailman-confirm:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman"
mailman-join:     "|/var/lib/mailman/mail/mailman join mailman"
mailman-leave:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman leave mailman"
mailman-owner:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman owner mailman"
mailman-request:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman request mailman"
mailman-subscribe:  "|/var/lib/mailman/mail/mailman subscribe mailman"
mailman-unsubscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe mailman"

Voer uit

newaliases

daarna en herstart Postfix:

systemctl restart postfix

Start dan de Mailman daemon:

systemctl restart mailman

Nadat je ISPConfig 3 geïnstalleerd hebt, kun je Mailman als volgt benaderen:

De ISPConfig apps vhost op poort 8081 voor nginx wordt geleverd met een Mailman configuratie, dus je kunt http://server1.example.com:8081/cgi-bin/mailman/admin/<listname> of http://server1.example.com:8081/cgi-bin/mailman/listinfo/<listname> gebruiken om Mailman te benaderen.

Als je Mailman vanaf je web sites wilt gebruiken, is dit iets ingewikkelder dan voor Apache omdat nginx geen globale aliassen heeft (d.w.z. aliassen die voor alle vhosts kunnen worden gedefinieerd). Daarom moet je deze aliassen instellen voor elke vhost van waaruit je Mailman wilt benaderen.

Plak daartoe het volgende in het nginx Directives veld op het Options tabblad van de website in ISPConfig:

    location /cgi-bin/mailman {
        root /usr/lib/;
        fastcgi_split_path_info (^/cgi-bin/mailman/[^/]*)(.*)$;
        include /etc/nginx/fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
        fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fastcgi_path_info;
        fastcgi_intercept_errors on;
        fastcgi_pass unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
    }

    location /images/mailman {
        alias /usr/share/images/mailman;
    }

    location /pipermail {
        alias /var/lib/mailman/archives/public;
        autoindex on;
    }

Dit bepaalt de alias /cgi-bin/mailman/ voor je vhost, wat betekent dat je de Mailman admin interface voor een mailinglijst kunt benaderen op http://<vhost>/cgi-bin/mailman/admin/<listname>, en de webpagina voor gebruikers van een mailinglijst kun je vinden op http://<vhost>/cgi-bin/mailman/listinfo/<listname>.

Onder http://<vhost>/pipermail kun je de archieven van de mailinglijst vinden.

13 Installeer PureFTPd en Quota

PureFTPd en quota kunnen geïnstalleerd worden met het volgende commando:

apt-get install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool

Bewerk het bestand /etc/default/pure-ftpd-common

nano /etc/default/pure-ftpd-common

… en zorg ervoor dat de startmodus op standalone staat en stel VIRTUALCHROOT=true in:

[...]
STANDALONE_OR_INETD=standalone
[...]
VIRTUALCHROOT=true
[...]

Nu stellen we PureFTPd in om FTP en TLS sessies toe te staan. FTP is een erg onveilig protocol omdat alle wachtwoorden en alle gegevens in klare tekst worden overgebracht. Door TLS te gebruiken kan de hele communicatie versleuteld worden, waardoor FTP veel veiliger wordt.

Als je FTP en TLS sessies wilt toestaan, voer dan

echo 1 > /etc/pure-ftpd/conf/TLS

Om TLS te gebruiken, moeten we een SSL certificaat maken. Ik maak het in /etc/ssl/private/, daarom maak ik eerst die directory aan:

mkdir -p /etc/ssl/private/

Daarna kunnen we het SSL certificaat als volgt genereren:

openssl req -x509 -nodes -days 7300 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

Landnaam (2 letter code) [AU]: <– Vul je landnaam in (bv. “DE”).
Naam staat of provincie (volledige naam) [Some-State]:
<– Voer je staats- of provincie naam in.
Plaatsnaam (bijv. stad) []:
<– Voer je plaatsnaam in.
Organisatie Naam (bv. bedrijf) [Internet Widgits Pty Ltd]:
<– Voer je organisatienaam in (b.v. de naam van je bedrijf).
Naam van de organisatie-eenheid (bv. afdeling) []:
<– Voer je Organisatie-eenheidsnaam in (bv. “IT afdeling”).
Gemeenschappelijke naam (bv. JOUW naam) []:
<– Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam van het systeem in (bv. “server1.example.com”).
E-mail adres []:
<– Voer je e-mailadres in.

Verander de rechten van het SSL certificaat:

chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

Herstart dan PureFTPd:

systemctl restart pure-ftpd-mysql

Bewerk /etc/fstab. De mijne ziet er zo uit (ik voegde ,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 toe aan de partitie met het koppelpunt /):

nano /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=45576b38-39e8-4994-b8c1-ea4870e2e614 / ext4 errors=remount-ro,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=8bea0d1e-ec37-4b20-9976-4b7daaa3eb69 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0

Om quota in te schakelen, voer je deze commando’s uit:

mount -o remount /
quotacheck -avugm
quotaon -avug

14 Installeer BIND DNS Server

BIND kan als volgt geïnstalleerd worden:

apt-get install bind9 dnsutils

Is je server een virtuele machine, dan is het zeer aan te bevelen de haveged daemon te installeren om een hogere entropie te krijgen voor DNSSEC ondertekening. Je kunt haveged ook op niet-virtuele servers installeren, het zou geen kwaad moeten kunnen.

apt-get -y install haveged
systemctl enable haveged
systemctl start haveged

Een uitleg over dat onderwerp kun je hier vinden.

15 Installeer Webalizer, AWStats en GoAccess

Webalizer en AWStats kunnen als volgt geïnstalleerd worden:

apt-get install webalizer awstats geoip-database libtimedate-perl libclass-dbi-mysql-perl

Open daarna /etc/cron.d/awstats

nano /etc/cron.d/awstats

… en commentarieer alles in dat bestand:

#MAILTO=root

#*/10 * * * * www-data [ -x /usr/share/awstats/tools/update.sh ] && /usr/share/awstats/tools/update.sh

# Generate static reports:
#10 03 * * * www-data [ -x /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh ] && /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh

Installeer de nieuwste GoAccess versie rechtstreeks uit de GoAccess repository:

echo "deb https://deb.goaccess.io/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/goaccess.list
wget -O - https://deb.goaccess.io/gnugpg.key | sudo apt-key --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/goaccess.gpg add -
apt-get update
apt-get install goaccess

16 Installeer Jailkit

Jailkit is alleen nodig als je SSH gebruikers wilt chrooten. Het kan als volgt geïnstalleerd worden(belangrijk: Jailkit moet vóór ISPConfig geïnstalleerd worden – het kan niet achteraf geïnstalleerd worden!):

apt-get install build-essential autoconf automake libtool flex bison debhelper binutils
cd /tmp
wget http://olivier.sessink.nl/jailkit/jailkit-2.20.tar.gz
tar xvfz jailkit-2.20.tar.gz
cd jailkit-2.20
echo 5 > debian/compat
./debian/rules binary

Je kunt nu het Jailkit .deb pakket als volgt installeren:

cd ..
dpkg -i jailkit_2.20-1_*.deb
rm -rf jailkit-2.20*

17 Installeer Fail2ban en UFW Firewall

Dit is optioneel maar aan te bevelen, omdat de ISPConfig monitor de log probeert te tonen:

apt-get install fail2ban

Om fail2ban PureFTPd en Dovecot te laten monitoren, maak je het bestand /etc/fail2ban/jail.local aan:

nano /etc/fail2ban/jail.local
[pure-ftpd]
enabled = true
port = ftp
filter = pure-ftpd
logpath = /var/log/syslog
maxretry = 3

[dovecot]
enabled = true
filter = dovecot
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 5

[postfix-sasl]
enabled = true
port = smtp
filter = postfix[mode=auth]
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 3

Herstart fail2ban daarna:

systemctl restart fail2ban

Om de UFW firewall te installeren, voer je dit apt commando uit:

apt-get install ufw

18 Installeer RoundCube

Installeer RoundCube met dit commando:

apt-get install roundcube roundcube-core roundcube-mysql roundcube-plugins

Het installatieprogramma zal de volgende vragen stellen:

Configure database for roundcube with dbconfig.common? <-- yes
MySQL application password for roundcube: <-- press enter
Password of the databases administrative user: <-- enter the MySQL root password here.

Bewerk dan het RoundCube /etc/roundcube/config.inc.php bestand en pas een paar instellingen aan:

nano /etc/roundcube/config.inc.php

Stel de default_host in op localhost en de smtp_server.

$config['default_host'] = 'localhost';
$config['smtp_server'] = 'localhost';
$config['smtp_port']  = 25;

ISPConfig heeft wat configuratie in de nginx apps vhost voor squirrelmail die ook voor roundcube werkt. We activeren het met:

ln -s /usr/share/roundcube /usr/share/squirrelmail

http://192.168.0.100:8081/webmail
http://server1.example.com:8081/webmail (nadat je ISPConfig geïnstalleerd hebt, zie het volgende hoofdstuk)

Roundcube op Nginx

19 Installeer ISPConfig 3

Voordat je de installatie van ISPConfig start, moet je controleren of Apache gestopt is (als het geïnstalleerd is – het is mogelijk dat sommige van je geïnstalleerde pakketten Apache als afhankelijkheid geïnstalleerd hebben zonder dat je het weet). Als Apache2 al op het systeem geïnstalleerd is, stop het dan nu…

systemctl stop apache2

… en verwijder de systeem startup links van Apache:

update-rc.d -f apache2 remove

Zorg ervoor dat nginx draait:

systemctl start nginx

(Als je zowel Apache als nginx geïnstalleerd hebt, vraagt het installatieprogramma je welke je wilt gebruiken: Apache en nginx gedetecteerd. Kies de server die je voor ISPConfig wilt gebruiken: (apache,nginx) [apache]:

Typ nginx. Als alleen Apache of nginx geïnstalleerd zijn, wordt dit automatisch door het installatieprogramma gedetecteerd, en wordt er geen vraag gesteld).

Om ISPConfig 3.2 te installeren van de laatst uitgebrachte versie, doe je dit:

cd /tmp
wget http://www.ispconfig.org/downloads/ISPConfig-3-stable.tar.gz
tar xfz ISPConfig-3-stable.tar.gz
cd ispconfig3_install/install/

De volgende stap is het uitvoeren van

php -q install.php

Dit start de ISPConfig 3 installer. Het installatieprogramma configureert alle diensten zoals Postfix, Nginx, Dovecot, enz. voor je.

# php -q install.php

--------------------------------------------------------------------------------
_____ ___________ _____ __ _ ____
|_ _/ ___| ___ \ / __ \ / _(_) /__ \
| | \ `--.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _ _/ /
| | `--. \ __/ | | / _ \| '_ \| _| |/ _` | |_ |
_| |_/\__/ / | | \__/\ (_) | | | | | | | (_| | ___\ \
\___/\____/\_| \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, | \____/
__/ |
|___/
--------------------------------------------------------------------------------

>> Initial configuration
Operating System: Debian 10.0 (Buster) or compatible
Following will be a few questions for primary configuration so be careful.
Default values are in [brackets] and can be accepted with <ENTER>.
Tap in "quit" (without the quotes) to stop the installer.

Select language (en,de) [en]: <-- Hit Enter
Installation mode (standard,expert) [standard]: <-- Hit Enter
Full qualified hostname (FQDN) of the server, eg server1.domain.tld [server1.canomi.com]: <-- Hit Enter
MySQL server hostname [localhost]: <-- Hit Enter
MySQL server port [3306]: <-- Hit Enter
MySQL root username [root]: <-- Hit Enter
MySQL root password []: <-- Enter your MySQL root password
MySQL database to create [dbispconfig]: <-- Hit Enter
MySQL charset [utf8]: <-- Hit Enter
Apache and nginx detected. Select server to use for ISPConfig: (apache,nginx) [apache]: <-- nginx

Configuring Postgrey
Configuring Postfix
Generating a 4096 bit RSA private key
.......................................................................++
........................................................................................................................................++
writing new private key to 'smtpd.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- Enter 2 letter country code
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- Enter the name of the  state
Locality Name (eg, city) []: <-- Enter your city
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- Enter company name or press enter
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- Hit Enter
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <-- Enter the server hostname, in my case: server1.example.com
Email Address []: <-- Hit Enter
Configuring Mailman
Configuring Dovecot
Configuring Spamassassin
Configuring Amavisd
Configuring Getmail
Configuring BIND
Configuring Jailkit
Configuring Pureftpd
Configuring Nginx
Configuring vlogger
[INFO] service Metronome XMPP Server not detected
Configuring UFW Firewall
Configuring Fail2ban
[INFO] service OpenVZ not detected
Configuring Apps vhost
Installing ISPConfig
ISPConfig Port [8080]:
Admin password [admin]: <-- Enter desired ISPConfig admin user password here
Do you want a secure (SSL) connection to the ISPConfig web interface (y,n) [y]: <-- Hit Enter
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.......................++
................................................................................................................................++
e is 65537 (0x10001)
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- Enter 2 letter country code
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- Enter the name of the  state
Locality Name (eg, city) []: <-- Enter your city
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- Enter company name or press enter
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- Hit Enter
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <-- Enter the server hostname, in my case: server1.example.com
Email Address []: <-- Hit Enter
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []: <-- Hit Enter
An optional company name []: <-- Hit Enter
writing RSA key

Configuring DBServer
Installing ISPConfig crontab
no crontab for root
no crontab for getmail
Detect IP addresses
Restarting services ...
Installation completed.

Het installatieprogramma configureert automatisch alle onderliggende diensten, dus er is geen handmatige configuratie nodig.

Daarna kun je ISPConfig 3 benaderen onder http(s)://server1.example.com:8080/ of http(s)://192.168.1.100:8080/ ( http of https hangt af van wat je tijdens de installatie koos). Log in met de gebruikersnaam admin en het wachtwoord admin (je moet het standaard wachtwoord veranderen na de eerste keer inloggen):

ISPConfig login pagina

ISPConfig Dashboard op Debian 10

Tenslotte herstellen we enkele toestemmingen van de RoundCube installatie.

chown root:ispapps /etc/roundcube/debian-db.php
chmod 640 /etc/roundcube/debian-db.php
chown root:ispapps /etc/roundcube/config.inc.php
chmod 640 /etc/roundcube/config.inc.php
chown -R ispapps:adm /var/log/roundcube
chmod -R 750 /var/log/roundcube
chown -R ispapps:ispapps /var/lib/roundcube/temp
chmod -R 750 /var/lib/roundcube/temp

Het systeem is nu klaar om gebruikt te worden.

Er bestaan enkele plugins om RoundCube Webmail met ISPConfig te integreren, kijk hier voor de ISPConfig RoundCube plugin installatie instructies.

21 Virtuele machine image download van deze handleiding

Deze handleiding is beschikbaar als gebruiksklaar virtueel machine image in ovf/ova formaat dat compatibel is met VMWare en Virtualbox. Het virtuele machine image gebruikt de volgende inloggegevens:

SSH / Shell Inloggen

Gebruikersnaam: administrator
Wachtwoord: howtoforge

Gebruikersnaam: root
Wachtwoord: howtoforge

ISPConfig Inloggen

Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: howtoforge

MySQL Inloggen

Gebruikersnaam: root
Wachtwoord: howtoforge

Het IP van de VM is 192.168.0.100, het kan veranderd worden in het bestand /etc/network/interfaces. Verander a.u.b. alle bovenstaande wachtwoorden om de virtuele machine te beveiligen.

22 Links