Cerb Collaboration and Email Automation installeren op CentOS 8

Cerb is een gratis, open-souce en web-gebaseerd samenwerkings- en automatiseringshulpmiddel dat gebruikt wordt om grote hoeveelheden e-mails te versturen. Het is geschreven in PHP en gebruikt MySQL of MariaDB als database backend. Het heeft een eenvoudige en gebruiksvriendelijke webinterface die gebruikt kan worden voor real-time controle, taakbeheer, en het volgen van doelen.

In deze handleiding leren we hoe je Cerb op een CentOS 8 server kunt installeren en instellen.

Vereisten

 • Een server die CentOS 8 draait.
 • Een geldig domein met het IP van je server. In deze zelfstudie gebruiken we het cerb.example.com domein.
 • Een root wachtwoord is de server geconfigureerd.

Aan de slag

Voor je begint, moet je EPEL en Remi PHP repository in je systeem installeren. Je kunt ze installeren met het volgende commando:

dnf install epel-release -y
dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm -y
dnf module enable php:remi-7.4

Als beide repository’s geïnstalleerd zijn, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer LAMP Stack

Vervolgens moet je Apache, MariaDB, PHP en andere vereiste PHP uitbreidingen in je server installeren. Je kunt ze allemaal installeren met het volgende commando:

dnf install httpd mariadb-server php php-cli php-zip php-curl php-dom php-gd php-imap php-json php-mbstring php-mysqli php-openssl php-pcre php-session php-simplexml php-xml php-spl php-mailparse git unzip wget -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, bewerk je het php.ini bestand en verander je enkele instellingen:

nano /etc/php.ini

Verander de volgende regels met je gewenste waarden:

memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 32M
post_max_size = 32M
date.timezone = Asia/Kolkata

Bewaar en sluit het bestand als je klaar bent. Start dan de Apache en MariaDB service en zet ze aan om te starten bij het herstarten van het systeem met het volgende commando:

systemctl start httpd
systemctl start mariadb
systemctl enable httpd
systemctl enable mariadb

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer MariaDB server

Eerst moet je de MariaDB beveiligen en het MariaDB root wachtwoord instellen. Je kunt dat doen door het volgende commando uit te voeren:

mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

Enter current password for root (enter for none): Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password:
Re-enter new password:
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra je MariaDB installatie beveiligd is, log je in op de MariaDB shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Geef je MariaDB root wachtwoord als daarom wordt gevraagd en maak dan een database en gebruiker voor Cerb met het volgende commando:

MariaDB [(none)]>CREATE DATABASE cerb;
MariaDB [(none)]>GRANT ALL PRIVILEGES ON cerb.* TO 'cerb'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]>FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]>EXIT;

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer Postfix

Vervolgens moet je het Postfix mailserver pakket in je server installeren. Je kunt het installeren door het volgende commando uit te voeren:

dnf install postfix -y

Als Postfix geïnstalleerd is, start je de Postfix service en schakel je hem in om te starten bij het herstarten van het systeem met het volgende commando:

systemctl start postfix
systemctl enable postfix

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer Composer

De Composer is een afhankelijkhedenbeheerder voor PHP die gebruikt wordt om de vereiste afhankelijkheden voor je project te installeren. Je kunt het Composer installatie script downloaden met het volgende commando:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Download vervolgens de handtekening van de nieuwste Composer installer uit de Composer’s Github repository w en sla die op in de variabele met het volgende commando:

HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"

Verifieer vervolgens het installatiescript met het volgende commando:

php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Als alles in orde is, zou je de volgende uitvoer moeten zien:

Installer verified

Installeer ten slotte de Composer met het volgende commando:

php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer (version 2.0.7) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer

Je kunt de Composer versie verifiëren met het volgende commando:

composer --version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Composer version 2.0.7 2020-11-13 17:31:06

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Download Cerb

Download vervolgens de nieuwste versie van Cerb uit de Git repository naar de Apache root directory met het volgende commando:

cd /var/www/html
git clone git://github.com/wgm/cerb.git cerb

Als de download voltooid is, verander je de directory in cerb en installeer je de vereiste afhankelijkheden met het volgende commando:

cd cerb
composer install

Stel vervolgens het eigendom en de toestemming van de cerb directory in met het volgende commando:

chown -R apache:apache /var/www/html/cerb
chmod -R 755 /var/www/html/cerb

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer Apache voor Cerb

Vervolgens moet je een Apache virtual host configuratiebestand voor Cerb maken. Je kunt het maken met het volgende commando:

nano /etc/httpd/conf.d/cerb.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin [email protected]
  DocumentRoot "/var/www/html/cerb"
  ServerName cerb.example.com
  ErrorLog "/var/log/httpd/cerb-error_log"
  CustomLog "/var/log/httpd/cerb-access_log" combined
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Herstart dan de Apache dienst met het volgende commando:

systemctl restart httpd

Je kunt nu de status van de Apache controleren met het volgende commando:

systemctl status httpd

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
 Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
      ??php-fpm.conf
  Active: active (running) since Tue 2020-11-17 03:35:53 EST; 7s ago
   Docs: man:httpd.service(8)
 Main PID: 5545 (httpd)
  Status: "Started, listening on: port 80"
  Tasks: 213 (limit: 25014)
  Memory: 28.9M
  CGroup: /system.slice/httpd.service
      ??5545 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ??5547 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ??5548 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ??5549 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ??5550 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Nov 17 03:35:52 centos8 systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
Nov 17 03:35:52 centos8 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer SELinux en Firewall

Standaard is SELinux ingeschakeld in CentOS 8. Je zult dus SELinux voor Cerb moeten instellen. Je kunt het instellen met het volgende commando:

setsebool -P httpd_can_network_connect 1

Vervolgens moet je poort 80 en 443 via firewalld toestaan. Je kunt dat doen met het volgende commando:

firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https

Herlaad de firewalld om alle veranderingen toe te passen met het volgende commando:

firewall-cmd --reload

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Toegang tot Cerb Web UI

Open nu je web browser en benader Cerb met de URL http://cerb.example.com. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Controleer de server omgeving

Controleer alle afhankelijkheden en klik op de Ga door knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Cerb installeren

Klik op de I Accept knop om de Licentieovereenkomst te accepteren. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Cerb databank opzet

Geef je database gegevens op en klik op Verify database connection. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Cerb MTA opzet

Geef je SMTP gegevens op en klik op Verifieer mail instellingen. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Maak een account aan

Geef je account gegevens op en klik op de Ga door knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Cerb Pakketten

Kies je pakket en klik op het Ga verder knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Welkom bij cerb

Klik op het Ga verder knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Verwijder de installatiemap

Verwijder vervolgens de installatiedirectory met het volgende commando:

rm -rf /var/www/html/cerb/install/

Klik op de knop Log in and get started. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Cerb aanmelden

Geef je emailadres op en klik op het Ga verder knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Cerb wachtwoord

Geef je wachtwoord en klik op de Sign On knop. Je zou het Cerb standaard dashboard moeten zien op de volgende pagina:

Welkom bij Cerb

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt Cerb met succes geïnstalleerd en geconfigureerd met Apache op CentOS 8. Je kunt nu grote hoeveelheden emails versturen met het Cerb dashboard. Stel me gerust als je nog vragen hebt.