Bludit CMS met NGINX installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Bludit is eeneenvoudig, snel, veilig, plat-bestand CMS waarmee jein enkele secondenje eigen websiteof blogkuntmaken.Het is volledig gratis en open bron.Je kunt de broncode bekijken op Github.Bludit gebruikt bestanden in JSON formaat om de inhoud op te slaan, je hoeft geen databank te installeren of te configureren.Je hebt alleen een webserver met PHP ondersteuning nodig.Bludit bevat alle SEO hulpmiddelen om je ranking in alle zoekmachines en sociale netwerken te verbeteren.Het heeft een rijk thema en plugins systeem dat je kunt gebruiken om je site een ander uiterlijk te geven.In deze handleiding doorlopen we de installatie en setup van Bludit CMS op een Ubuntu 18.04 LTS systeem door NGINX als webserver te gebruiken.

Vereisten

Zorg ervoor dat je systeem aan de volgende eisen voldoet:

  • PHP versie 5.3 of hoger met de volgende extensies:mbstring,gd,dom,json
  • Een webserver met PHP ondersteuning zoals Nginx, Apache, Lighttpd, H2O. Deze handleiding zal NGINX gebruiken.

Vereisten

  • Een besturingssysteem met Ubuntu 18.04 LTS.
  • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Eerste stappen

Controleer je Ubuntu versie:

lsb_release -ds
# Ubuntu 18.04.1 LTS

Stel de tijdzone in:

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Werk je besturingssysteem pakketten (software) bij. Dit is een belangrijke eerste stap omdat je er zeker van bent dat je de laatste updates en beveiligingsfixes hebt voor de standaard softwarepakketten van je besturingssysteem:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Installeer enkele essentiƫle pakketten die nodig zijn voor het basisbeheer van het Ubuntu besturingssysteem:

sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion

Stap 1 – Installeer PHP

Installeer PHP, en ook de nodige PHP uitbreidingen:

sudo apt install -y php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-pgsql php7.2-sqlite3 php7.2-curl php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-intl php7.2-json php7.2-opcache php7.2-xml

Om PHP gecompileerd in modules te tonen, kun je:

php -m

ctype
curl
exif
fileinfo
. . .
. . .

Controleer de PHP versie:

php --version

# PHP 7.2.15-0ubuntu0.18.04.1 (cli) (built: Feb  8 2019 14:54:22) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
# Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.2.15-0ubuntu0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

De PHP-FPM dienst wordt automatisch gestart en ingeschakeld bij het herstarten op Ubuntu 18.04 systeem, dus je hoeft hem niet handmatig te starten en in te schakelen. We kunnen overgaan tot de volgende stap, namelijk de installatie en instelling van de databank.

Stap 2 – Installeer Acme.sh client en verkrijg het Let’s Encrypt certificaat (optioneel)

Je website met HTTPS beveiligen is niet noodzakelijk, maar het is een goed gebruik om je site verkeer te beveiligen. Om een TLS certificaat van Let’s Encrypt te verkrijgen zullen we acme.sh client gebruiken. Acme.sh is een zuivere Unix shell software voor het verkrijgen van TLS certificaten van Let’s Encrypt zonder afhankelijkheden.

Download en installeer acme.sh:

sudo su - root
git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git
cd acme.sh 
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~

Controleer de versie van acme.sh:

acme.sh --version
# v2.8.1

VerkrijgRSAenECC/ECDSAcertificaten voor je domein/hostnaam:

# RSA 2048
acme.sh --issue --standalone -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
acme.sh --issue --standalone -d example.com --keylength ec-256

Als je nep-certificaten wilt om te testen kun je de--stagingvlag aan de bovenstaande commando’s toevoegen.

Na het uitvoeren van de bovenstaande commando’s staan jecertificaten ensleutels in:

  • VoorRSA:/home/username/example.commap.
  • VoorECC/ECDSA:/home/username/example.com_eccmap.

Om je uitgegeven certs op te sommen kun je uitvoeren:

acme.sh --list

Maak een directory om je certs in op te slaan. We zullen een directory gebruiken/etc/letsencrypt.

mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com
sudo mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com_ecc

Installeer/kopieer certificaten naar/etc/letsencryptmap.

# RSA
acme.sh --install-cert -d example.com --cert-file /etc/letsencrypt/example.com/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/example.com/private.key --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"
# ECC/ECDSA
acme.sh --install-cert -d example.com --ecc --cert-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"

Alle certificaten worden om de 60 dagen automatisch vernieuwd.

Verlaat na het verkrijgen van de certs de root gebruiker en ga terug naar de gewone sudo gebruiker:

exit

Stap 3 - Installeer en configureer NGINX

Download en installeer NGINX uit de Ubuntu repository:

sudo apt install -y nginx

Controleer de NGINX versie:

sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.0 (Ubuntu)

Voersudo vim /etc/nginx/sites-available/bludit.confuit en configureer NGINX voor Bludit.

server {
  listen 80;
  listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/private.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key;
server_name example.com; root /var/www/bludit; index index.php; location ~ \.php$ { fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock; fastcgi_index index.php; include fastcgi.conf; } location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } location ^~ /bl-content/tmp/ { deny all; } location ^~ /bl-content/pages/ { deny all; } location ^~ /bl-content/databases/ { deny all; } }

Activeer de nieuwebludit.confconfiguratie door het bestand aan de mapsites-enabledte koppelen:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/bludit.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Test de NGINX configuratie:

sudo nginx -t

Herlaad NGINX:

sudo systemctl reload nginx.service

Stap 4 - Installeer Bludit

Maak een document root directory waar Bludit in moet komen te staan:

sudo mkdir -p /var/www/bludit

Verander het eigendom van de/var/www/bluditdirectory in{jour_user}:

sudo chown -R {your_user}:{your_user} /var/www/bludit

Navigeer naar de document root directory:

cd /var/www/bludit

Download de nieuwste versie van deofficiƫle paginaen pak het zip-bestand uit:

wget https://www.bludit.com/releases/bludit-3-8-1.zip
unzip bludit-3-8-1.zip
rm bludit-3-8-1.zip
mv bludit-3-8-1/* . && mv bludit-3-8-1/.* .
rmdir bludit-3-8-1

OPMERKING:Werk de download URL bij als er een nieuwere versie is.

Verander de eigendom van de/var/www/bluditdirectory inwww-data:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/bludit

Stap 5 - Voltooi de Bludit installatiewizard

Open je site in een web browser.Nadat je je site in een web browser geopend hebt, zou je omgeleid moeten worden naar de volgende pagina, om je taal te kiezen:

Bludit Installer

Maak vervolgens een wachtwoord voor de gebruiker admin, en klik op "Install":

Stel Admin wachtwoord in

Na het aanmaken van het admin wachtwoord word je doorgestuurd naar de Bludit frontend:

Welkom bij Bludit

Om toegang te krijgen tot het Bludit admin gedeelte, voeg je/adminaan je site IP of URL. Zo ziet Bludit admin er uit:

Bludit CMS Dashboard

De installatie is voltooid. Veel plezier bij het bloggen met Bludit CMS.