Apache Tomcat 9 installeren en instellen op Ubuntu 18.04 LTS

Apache Tomcat is een open source Java Servlet implementatie, ontwikkeld door de Apache Software Foundation. Behalve de implementatie van Java Servlets ondersteunt Tomcat ook andere Java server technologieën, waaronder JavaServer Pages (JSP), Java Expression Language, en Java WebSocket. Tomcat biedt een HTTP Web Server voor Java toepassingen die HTTP/2, OpenSSL voor JSSE, en TLS virtual hosting ondersteunt.

In deze handleiding laten we je zien hoe je Apache Tomcat 9.0.8 installeert en configureert op Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver). We leren ook hoe Java te installeren op Ubuntu 18.04 LTS, een gebruiker voor apache tomcat in te stellen, en de apache tomcat als een systemd dienst te draaien.

Vereisten

 • Ubuntu 18.04 – 64bit
 • 2 GB of meer geheugen (Aanbevolen)
 • Root Privileges

Wat gaan we doen?

 1. Java installeren op Ubuntu 18.04
 2. Java omgeving configureren
 3. Installeer Apache Tomcat 9
 4. Configureer Apache Tomcat als een dienst
 5. Configureer Apache Tomcat gebruikers
 6. Testen van

Stap 1 – Installeer Java op Ubuntu 18.04

In deze stap installeren we Java JRE en JDK uit de PPA repository. Om dat te doen, moeten we eerst een nieuw pakket ‘software-properties-common’ installeren om de repository te beheren.

Installeer het ‘software-properties-common’ pakket.

sudo apt install software-properties-common -y

Voeg de java ‘webupd8team’ repository toe met het ‘add-apt-repository’ commando.

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

En installeer java met het onderstaande apt commando.

sudo apt install oracle-java8-installer -y

Als de installatie voltooid is, controleer je de java versie die op het systeem geïnstalleerd is.

java -version

En je krijgt het resultaat als hieronder.

java version "1.8.0_171"
 Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_171-b11)
 Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.171-b11, mixed mode)

Installeer Java op Ubuntu

Java is geïnstalleerd op Ubuntu 18.04.

Stap 2 – Configureer de Java omgeving

In de eerste stap hebben we Java geïnstalleerd. Nu moeten we de JAVA_HOME omgevingsvariabele op de Ubuntu server instellen, zodat Java toepassingen de Java installatie directory kunnen vinden. Tomcat heeft een JAVA_HOME omgeving nodig om goed ingesteld te zijn.

Voordat we de JAVA_HOME omgeving configureren, moeten we weten waar de Java directory is. Controleer de plaats van de Java directory met het onderstaande commando:

sudo update-alternatives --config java

Configureer Java omgeving

De java directory is “/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre

Bewerk nu het ‘/etc/environment’ bestand met vim.

vim /etc/environment

Plak er de volgende configuratie in.

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre"

Bewaar en sluit af.

Bewerk het ‘~/.bashrc’ bestand.

vim ~/.bashrc

Plak er de onderstaande configuratie in.

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Bewaar en sluit af.

Herlaad nu het ‘~/.bashrc’ script en test de ‘JAVA_HOME’ directory.

source ~/.bashrc
echo $JAVA_HOME

Opzetten Java omgeving

Het instellen van de java omgeving is voltooid.

Stap 3 – Installeer Apache Tomcat

In deze stap installeren we de Apache Tomcat onder de ’tomcat’ gebruiker en groep. We downloaden de apache tomcat binaire bestanden, configureren de Catalina tomcat servlet container omgeving, en doen een eerste test van de Tomcat server.

Voeg nieuwe gebruiker en groep met de naam ’tomcat’ toe met de onderstaande commando’s.

groupadd tomcat
useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

Ga nu naar de ‘/opt/’ directory en download de nieuwste apache tomcat stabiele versie (9.0.8) met het wget commando.

cd /opt/
wget http://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.8/bin/apache-tomcat-9.0.8.tar.gz

Pak het apache tomcat pakketbestand uit en hernoem de directory naar ’tomcat’.

tar -xzvf apache-tomcat-9.0.8.tar.gz
mv apache-tomcat-9.0.8/ tomcat/

Verander de eigenaar van de tomcat directory en bestanden in de ’tomcat’ gebruiker en groep, en maak dan alle apache tomcat binaire bestanden uitvoerbaar.

chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat
chmod +x /opt/tomcat/bin/*

Vervolgens configureren we de Catalina tomcat servlet container omgeving door het ‘~/.bashrc’ bestand te bewerken met vim.

vim ~/.bashrc

Plak er de volgende configuratie in.

export CATALINA_HOME=/opt/tomcat

Sla op en sluit af.

Herlaad het ‘~/.bashrc’ bestand en test de Catalina omgeving.

source ~/.bashrc
echo $CATALINA_HOME

Je krijgt het resultaat zoals hieronder.

Tomcat instellen

Test nu om de Apache Tomcat zelf te starten.

Voer het onderstaande commando uit om Apache tomcat te starten.

$CATALINA_HOME/bin/startup.sh

En je ziet het resultaat – apache tomcat is gestart. Hij zal draaien op de standaard poort ‘8080’ – je kunt de poort controleren met het netstat commando.

netstat -plntu

De Apache Tomcat draait de server onder poort 8080.

Installeer en start Apache Tomcat

Een andere manier om de apache tomcat te testen is door het server IP adres met poort 8080 te bezoeken.

http://192.168.10.100:8080/

En je ziet de apache tomcat homepage zoals hieronder.

Tomcat gestart

Apache Tomcat is geïnstalleerd op Ubuntu 18.04.

Voer nu het onderstaande commando uit om de apache tomcat te stoppen.

$CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
chown -hR tomcat:tomcat /opt/tomcat/

Stop Tomcat server

Stap 4 – Configureer Apache Tomcat als een dienst

In deze handleiding willen we Apache Tomcat draaien als tomcat gebruiker met een systemd service bestand, zodat hij gemakkelijk gestart en gestopt kan worden. Nu moeten we het ‘apache-tomcat.service’ bestand aanmaken.

Ga naar de systemd systeemdirectory en maak een nieuw bestand ‘apache-tomcat.service’.

cd /etc/systemd/system/
vim apache-tomcat.service

Plak er de volgende configuratie in:

[Unit]
Description=Apache Tomcat 9 Servlet Container
After=syslog.target network.target

[Service]
User=tomcat
Group=tomcat
Type=forking
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla op en sluit af.

Herlaad nu de systemd service.

systemctl daemon-reload

En start de ‘apache-tomcat’ dienst met de onderstaande systemctl commando’s.

systemctl start apache-tomcat
systemctl enable apache-tomcat

Configureer Apache Tomcat als een dienst

De Apache Tomcat draait nu als dienst op Ubuntu 18.04, controleer het met de volgende commando’s.

netstat -plntu
systemctl status apache-tomcat

Controleer de Tomcat dienst

De Apache Tomcat draait nu en hij gebruikt de poort 8080 als standaardpoort.

Stap 5 – Configureer Apache Tomcat gebruiker

In deze stap gaan we de gebruikers voor Apache Tomcat instellen. We zullen een nieuwe gebruiker toevoegen om toegang te krijgen tot de manager UI, en dan de manager en host-manager toegang verlenen.

Ga naar de ‘/opt/tomcat/conf’ directory en bewerk het ’tomcat-users.xml’ bestand met vim.

cd /opt/tomcat/conf
vim tomcat-users.xml

Plak de volgende configuratie vóór de afsluitende‘</tomcat-users> ‘.

<role rolename="manager-gui"/>
<user username="hakase" password="hakasepassword01" roles="manager-gui,admin-gui"/>

Sla op en sluit af.

Configureer Apache Tomcat gebruiker

Sta nu externe toegang toe tot het ‘manager’ dashboard door zijn configuratie ‘context.xml’ bestand te bewerken.

cd /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/
vim context.xml

Commentarieer de ‘allow’ regel 19-20.

<!-- <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /> -->

Bewaar en sluit af.

Configureer Tomcat tolisten op externe netwerk interface

En voor de ‘host-manager’.

cd /opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/
vim context.xml

Commentarieer de ‘allow’ regel 19-20.

<!-- <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /> -->

Bewaar en sluit af.

commentaar uit org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve

Herstart de Apache Tomcat dienst met het systemctl commando.

systemctl restart apache-tomcat

De configuratie van apache tomcat-users, manager, en host-manager is nu voltooid.

Stap 6 – Testen

Open je web browser en typ het IP van je server in met poort 8080. Je ziet nu de Apache Tomcat startpagina.

http://192.168.10.100:8080/

Apache Tomcat draait als een dienst

Ga naar het manager dashboard met de onderstaande URL:

http://192.168.10.100:8080/manager/html

Typ de beheerdersgebruikersnaam ‘hakase’ met wachtwoord ‘hakasepassword01’ uit stap 5.

Apache Tomcat applicatiebeheerder

Ga nu naar het host-manager dashboard via onderstaande URL:

http://192.168.10.100:8080/host-manager/html

Voer de admin gebruiker en het wachtwoord uit stap 5 in, je ziet nu de Tomcat Virtual Host Manager.

Apache Tomcat beheerder van virtuele hosts

Apache Tomcat 9.0.8 is met succes geïnstalleerd op Ubuntu 18.04 Bionic Beaver.

Referentie