Apache Cassandra installeren op Debian 11

Apache Cassandra is een gratis, open-source en gedistribueerd databasemanagement systeem. Het is in staat om grote hoeveelheden gegevens over vele servers te verwerken en biedt hoge beschikbaarheid zonder een enkel storingspunt. Het wordt gebruikt door veel bedrijven, waaronder Github, NetFlix, Reddit en Instagram. Cassandra werkt met peer to peer architectuur, waarbij elke node verbonden is met alle andere nodes. Elke Cassandra node voert alle databankbewerkingen uit en kan cliëntverzoeken bedienen zonder dat een master node nodig is.

In dit artikel laten we je zien hoe je het Apache Cassandra databasemanagement systeem op Debian 11 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server met Debian 11.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Installeer Java

Voor je begint, moet je Java op je server installeren. Je kunt het installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install openjdk-11-jre -y

Na de installatie van Java controleer je de Java installatie met het volgende commando:

java -version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

openjdk version "11.0.12" 2021-07-20
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.12+7-post-Debian-2)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.12+7-post-Debian-2, mixed mode, sharing)

Installeer Cassandra

Standaard zit het Cassandra pakket niet in de standaard repository van Debian 11. Je zult dus de Cassandra repository aan APT moeten toevoegen.

Installeer eerst de vereiste afhankelijkheden met het volgende commando:

apt-get install curl gnupg2 -y

Voeg vervolgens de Cassandra GPG sleutel en de repository toe met het volgende commando:

curl https://downloads.apache.org/cassandra/KEYS | apt-key add -
echo "deb https://downloads.apache.org/cassandra/debian 40x main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/cassandra.list

Als de repository is toegevoegd, update je de repository en installeer je het Cassandra pakket met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get install cassandra -y

Als Cassandra geïnstalleerd is, kun je de status van de Cassandra controleren met het volgende commando:

systemctl status cassandra

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? cassandra.service - LSB: distributed storage system for structured data
   Loaded: loaded (/etc/init.d/cassandra; generated)
   Active: active (running) since Sat 2021-09-25 17:23:08 UTC; 23s ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 24537 ExecStart=/etc/init.d/cassandra start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 53 (limit: 9510)
   Memory: 2.2G
    CPU: 23.439s
   CGroup: /system.slice/cassandra.service
       ??24666 /usr/bin/java -ea -da:net.openhft... -XX:+UseThreadPriorities -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss256k -XX:+AlwaysPreTouc>

Sep 25 17:23:08 debian11 systemd[1]: Starting LSB: distributed storage system for structured data...
Sep 25 17:23:08 debian11 systemd[1]: Started LSB: distributed storage system for structured data.

Verifieer Apache Cassandra Cluster

Wacht enige tijd tot de Cassandra cluster is opgestart en voer dan het volgende commando uit om de clusterstatus te verifiëren:

nodetool status

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address  Load    Tokens Owns (effective) Host ID                Rack 
UN 127.0.0.1 69.09 KiB 16   100.0%      2813344d-5006-4360-a57e-61deeea9fe70 rack1

Maak vervolgens verbinding met het Cassandra cluster met het volgende commando:

cqlsh

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.0.0 | Cassandra 4.0.1 | CQL spec 3.4.5 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> 

Configureer Cassandra

Als je de naam van het Cassandra cluster wilt veranderen, voer dan het volgende commando uit:

cqlsh> UPDATE system.local SET cluster_name = 'New Cluster' WHERE KEY = 'local';

Verlaat vervolgens de cqlsh shell met het volgende commando:

cqlsh> exit

Bewerk vervolgens het Cassandra hoofdconfiguratiebestand:

nano /etc/cassandra/cassandra.yaml

Verander de Cassandra clusternaam zoals hieronder:

cluster_name: 'New Cluster'

Sla het bestand op en sluit het af, herstart dan de Cassandra dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart cassandra

Controleer vervolgens de Clusternaam met het volgende commando:

cqlsh

Je zou de nieuwe clusternaam moeten zien in de volgende uitvoer:

Connected to New Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.0.0 | Cassandra 4.0.1 | CQL spec 3.4.5 | Native protocol v5]
Use HELP for help.

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes Apache Cassandra op Debian 11 geïnstalleerd. Je kunt nu Apache Cassandra naar eigen behoefte gaan gebruiken.