Anchor CMS installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Anchor CMS is een gratis, open bron, eenvoudig, lichtgewicht en krachtig inhoudsbeheersysteem. Het is speciaal ontworpen voor prestaties met de nadruk op eenvoud en elegantie. Anchor komt met veel mogelijkheden zoals, eenvoudige installatie, de mogelijkheid om eigen CSS, JavaScript, en HTML toe te voegen en drag and drop functionaliteit.

Deze gids legt uit hoe je Anchor CMS installeert op een Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) server.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer een LAMP server

Anchor CMS draait op de webserver, is geschreven in PHP en gebruikt MariaDB om de gegevens op te slaan. Je zult dus Apache, MariaDB en PHP op je systeem moeten installeren.

Installeer eerst Apache en MariaDB met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y

Vervolgens moet je ondrej repository toevoegen om de nieuwste versie van PHP te installeren. Je kunt de repository toevoegen met het volgende commando:

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y

Als de repository geïnstalleerd is, werk je de repository bij en installeer je PHP samen met alle afhankelijkheden met het volgende commando:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-mysql php7.2-mcrypt php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-curl php7.2-zip -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, bewerk je het PHP standaard configuratiebestand:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende wijzigingen aan:

memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 150M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolkata

Sla het bestand op en sluit het, start dan de Apache en MariaDB dienst en zet ze aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

Configureer MariaDB

Voor je begint, moet je de standaard installatie van MariaDB beveiligen. Je kunt dit doen door het volgende script uit te voeren:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in en druk op Enter, maak dan een database en gebruiker met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE anchor_db;
MariaDB [(none)]> CREATE USER anchor_user;

Geef vervolgens privileges aan de Anchor database met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON anchor_db.* TO 'anchor_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Vervolgens moet je het commando FLUSH PRIVILEGES uitvoeren, zodat de privilegetabel door MySQL opnieuw geladen wordt en we nieuwe credentia$ kunnen gebruiken.

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Sluit vervolgens de MariaDB console af met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> \q

Installeer Anchor CMS

Voor je begint, moet je Composer op je systeem installeren. Composer is een afhankelijkhedenbeheerder voor PHP. Je kunt het installeren met het volgende commando:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Download vervolgens Anchor CMS met het volgende commando:

cd /var/www/html
sudo composer create-project anchorcms/anchor-cms
sudo mv anchor-cms anchor

Geef vervolgens de juiste permissies aan de anker map:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/anchor/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/anchor/

Configureer Apache voor Anchor

Eerst moet je een apache virtual host bestand maken voor Anchor CMS. Je kunt het aanmaken met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/anchor.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/anchor
   ServerName example.com

   <Directory /var/www/html/anchor/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/anchor_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/anchor_access.log combined

</VirtualHost>

Sla het bestand op en schakel dan het apache virtual host bestand in met het volgende commando:

sudo a2ensite anchor

Schakel vervolgens Apache herschrijfmodule in en herlaad apache service met het volgende commando:

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Toegang tot de Anchor Web Interface

Open nu je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Anker CMS installateur

Klik nu op de knop Run the installer. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies Taal en Tijdzone

Kies hier Taal en Tijdzone, en klik dan op de Volgende stap knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Gegevensbestand

Geef je database gegevens op, en klik dan op het Next Step knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Site Metagegevens

Geef je site naam en beschrijving, en klik dan op het Next Step knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Naam en beschrijving van de site

Geef je admin gebruikersnaam, wachtwoord en e-mail op, en klik dan op de knop Complete. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Installatie voltooid

Klik nu op de knop Visit your admin panel. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Inloggen op Anchor CMS

Geef nu je admin gebruikersnaam en wachtwoord op, en klik dan op de knop Login. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Administratief paneel

Links